Trends in OHS management for 2013

Trendy v řízení BOZP v roce 2013

The coming year will bring safety managers a mix of good old challenges and new opportunities. That is at least according to what John Montigny of Honeywell Safety Products writes in his article on ehstoday.com. The trends in workplace safety management for 2013 will include:

1. Greater workload

OHS Managers will need to combine negotiations with senior management with employee development and regulatory compliance while simultaneously managing the administrative running of their agenda in a wide range of security areas. Above all, it will be the areas of fall protection, hearing and eye protection and  respiratory diseases prevention.

2. Building a culture of safety

Another OHS managers' task will be to gain both the highest representatives of management and employees for active participation in the development of a corporate culture of safety. More and more emphasis will be placed on behavioral and peer-to-peer initiatives.

3. Safety management in multiple countries

Given the fact that companies all around the world are consolidating, OHS managers should prepare for another challenge of getting to know regional safety regulations. When creating an international occupational health and safety plans,  language and cultural differences will also have to be taken into account.

4. Choosing the right resources

Information on workplace safety can be obtained from a number of sources from government organizations or professional groups to social networks. Due to the large amount of information, however, OHS managers will need to learn how to choose the sources better so as not to get too general, too technical or too legally formulated information.

5. Getting the attention of top management

Growing number of security managers are appointed to positions among the top managers of companies, which increases their authority and influence in shaping the corporate culture. It is, therefore, necessary to continuously measure the progress in the safety management of your company and to develop communication with senior management.

-kk-

  Trendy v řízení BOZP v roce 2013

  Nadcházející rok bude pro manažery odpovědné za bezpečnost na pracovištích směsicí starých dobrých výzev a nových příležitostí. Tvrdí to alespoň John Montigny ze společnosti Honeywell Safety Products ve svém článku na odborném serveru ehstoday.com. Trendy v řízení bezpečnosti pracovišť pro rok 2013 budou zahrnovat:

  1. Větší pracovní zatížení

  Manažeři BOZP budou muset skloubit jednání s vyšším managementem s rozvojem zaměstnanců a dodržováním regulačních povinností za současného zvládání administrativního chodu své agendy v široké škále bezpečnostních oblastí. Především půjde o oblast ochrany zaměstnanců proti pádům, ochrany sluchu a zraku a předcházení respiračním chorobám.

  2. Budování bezpečné kultury

  Dalším úkolem manažerů BOZP bude získávat jednak představitele nejvyššího vedení firmy a jednak zaměstnance pro aktivní účast na rozvoji bezpečnostní firemní kultury. Stále větší důraz bude kladen na behaviorální a peer-to-peer iniciativy.

  3. Řízení bezpečnosti ve více zemích

  Spolu s tím, jak se firmy po celém světě spojují, by se manažeři BOZP měli připravit na další výzvu v podobě seznámení s regionálními úpravami bezpečnosti práce. Při vytváření mezinárodních plánů BOZP bude také třeba počítat s jazykovými a kulturními odlišnostmi.

  4. Výběr správných zdrojů

  Informace o bezpečnosti pracovišť lze získat z celé řady zdrojů od vládních organizací přes profesní skupiny až po sociální sítě. Vzhledem k velkému množství informací se však manažeři BOZP budou muset naučit lépe vybírat zdroje, z nichž čerpají tak, aby nebyly příliš obecné, příliš technické nebo příliš složitě právnicky formulované.

  5. Získání pozornosti nejvyššího vedení

  Přibývá bezpečnostních manažerů, kteří jsou jmenováni mezi nejvyšší manažery firem, čímž stoupá jejich autorita a vliv na utváření firemní kultury. Je proto třeba neustále měřit pokroky v bezpečnostním řízení firmy a rozvíjet komunikaci s nejvyšším vedením.

  -kk-

  Zdroj: EHS Today - americký portál věnovaný ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci

  Štítky: Bezpečnost práce