10 steps to hire talents successfully

10 kroků k úspěšnému náboru talentů

Top management of companies often evaluates talent management in their organizations poorly and labels the HR department as the culprit. However, it is really a fault of HR? If it is so important to employ the best people, why don't top managers talk about it at every board meeting? These questions were asked by Lou Adler, an American expert on recruiting top talents, in an interesting article called Why HR Gets an "F" in Talent, and How to Get an "A" published on the LinkedIn social network. He summarized the following ten conditions for successful recruitment of talents.

 1. You need a clear strategy for recruiting talents all levels of the company will know and support.

 2. Evaluate managers according to how they can improve the quality of their teams via recruiting new team members.

 3. Don't leave the decision on the selection of talents only on managers who tend to make decisions based on their short-term needs.

 4. Differentiate the process of recruiting talents in the situation when there is a surplus of talents in the market and when there is a lack of talents.

 5. Plan your staffing needs at least three months in advance.

 6. Measure especially the quality of recruitment, not the ability of recruiters to hire someone quickly and cheaply.

 7. Ensure that the positions of leaders responsible for talent management are not occupied by people constantly complaining about something (managers, rewards, information systems, etc.).

 8. Ensure that the recruitment process in your company is a continuous process of interrelated activities starting with searching for talents and ending with performance management.

 9. Search for the best talents in the market, not the best candidates among those who applied themselves.

 10. Create job descriptions to clearly indicate that you offer opportunities for career development, not the same boring job as everyone else.

-kk-

  10 kroků k úspěšnému náboru talentů

  Nejvyšší vedení firem často hodnotí talent management ve svých organizacích nedostatečně a ukazuje na oddělení HR jako na viníka. Je však vina skutečně na straně HR? Pokud je tak důležité zaměstnávat ty nejlepší lidi, proč se o tom nemluví na každém zasedání nejvyšších představitelů firem? Tyto otázky si položil americký odborník na nábor top talentů Lou Adler v zajímavém článku s názvem Why HR Gets an “F” in Talent, and How to Get an “A”, který publikoval na sociální síti LinkedIn. Shrnul následujících deset předpokladů úspěšného náboru talentů.

  1. Potřebujete jasnou strategii náboru talentů, kterou budou znát a podporovat všechny úrovně firmy.

  2. Hodnoťte manažery podle toho, jak prostřednictvím výběru nových členů dokáží zlepšovat kvalitu svých týmů.

  3. Nenechávejte rozhodování o výběru talentů jen na manažerech, kteří se rozhodují na základě svých krátkodobých potřeb.

  4. Oddělujte proces náboru talentů v situaci, kdy je na trhu přebytek talentů a kdy naopak nedostatek.

  5. Plánujte své personální potřeby s minimálním předstihem tří měsíců.

  6. Měřte především kvalitu náboru, nikoli schopnost náborářů přijmout někoho rychle a levně.

  7. Ujistěte se, že na pozicích lídrů odpovědných za řízení talentů nemáte lidi, kteří se neustále na něco vymlouvají (na manažery, odměny, informační systémy apod.).

  8. Ujistěte se, že náborový proces ve vaší firmě je kontinuální proces vzájemně propojených činností začínající hledání talentů a končící řízením výkonnosti.

  9. Hledejte nejlepší talenty na trhu, nikoli nejlepší uchazeče mezi těmi, kteří se vám sami ozvou.

  10. Vytvářejte popisy pracovních pozic tak, aby jasně ukazovaly, že nabízíte možnosti rozvoje kariéry, nikoli stejně nudnou práci jako každý jiný.

  -kk-

  Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse