6 steps to get rid of a negative employer brand

6 kroků, jak se zbavit negativní zaměstnavatelské značky

In a recent article on employer branding, we asked five basic questions which should be used to build an employer brand. We explained the fact that each company has a reputation as an employer, e.g. an employer brand. The only difference is whether the company controls it or not. Now, we will go one step further and introduce recommendations from Glassdoor.com focused on how to get rid of a negative employer brand, and turn it in a positive one.

1. Define your new message

Start by defining what message you want to spread about your company. Identify the strengths and weaknesses of your corporate culture and focus the new message on your strengths. Publish the most frequently asked questions from job applicants about your company and post answers on your company's career site. Test out the new message on your existing employees.

2. Focus on culture

If the reason for your poor employer brand is a problematic corporate culture, a new message will not be enough. You will need to change the culture, which requires involvement of top management. It will not be easy to do but your best argument is the company's promise to future employees.

3. Involve existing employees

Establish an employee referral program. Reward employees for recommending new talents. This is a perfect way of improving employer branding. Employees themselves will spread your positive reputation among their contacts.

4. Establish internships for students

Build your reputation as an employer who is supportive of students. Offer internships involving both work experience and fun. This will help you strengthen the awareness of your company among the schools, faculty, former interns, their families and the community.

5. Cooperate with marketing

Ask your colleagues from the PR departments and marketing to help you promote the employer brand. Explain the differences between an employer and a consumer brand and the message you want to spread.

6. Focus on the internet

In addition to the career section on your company's website, start working on social networks. Create company profiles on Facebook, LinkedIn and other networks, always addressing a target audience. Share photos and videos of your corporate life, introduce your leaders and corporate values. It is important to regularly update the content so that potential employees will want to remain connected with you.

-kk-

  6 kroků, jak se zbavit negativní zaměstnavatelské značky

  V nedávném článku o zaměstnavatelském brandingu jsme si položili pět základních otázek, z nichž je třeba vycházet při budování zaměstnavatelské značky. Vysvětlili jsme si, že každá firma má jako zaměstnavatel nějakou pověst, tedy značku. Rozdíl je pouze v tom, zda ji má pod kontrolou, nebo ne. Dnes půjdeme zase o krok dále a představíme si doporučení serveru Glassdoor.com, jak se zbavit negativní zaměstnavatelské značky, respektive ji proměnit ve značku pozitivní.

  1. Definujte nové sdělení

  Začněte tím, že si ujasníte, jaké sdělení chcete o vaší firmě šířit. Vypište si silné a slabé stránky vaší firemní kultury a zaměřte nové sdělení na ty silné. Na firemní stránky věnované kariéře umístěte nejčastější otázky uchazečů o vaší firmě a odpovědi na ně. Své nové sdělení otestujte na stávajících zaměstnancích.

  2. Zaměřte se na kulturu

  Je-li důvodem vaší špatné zaměstnavatelské značky problematická firemní kultura, pouze nové heslo vám stačit nebude. Bude třeba změnit kulturu a k tomu budete potřebovat zapojení top managementu. Nebude lehké je získat, vaším argumentem však musí být příslib budoucím zaměstnancům.

  3. Zapojte zaměstnance

  Zaveďte program zaměstnaneckých referencí. Odměňujte zaměstnance za nové talenty, které vám doporučí. Je to ideální způsob zaměstnavatelského brandingu. Zaměstnanci sami budou šířit vaše dobré jméno mezi svými kontakty.

  4. Zaveďte stáže pro studenty

  Budujte si pověst zaměstnavatele otevřeného studentům, který v rámci stáží nabízí pracovní zkušenosti i zábavu. Posílíte tím povědomí o vás na školách i v jejich rodinách a okolí.

  5. Spolupracujte s marketingem

  Požádejte kolegy z oddělení PR a marketingu, aby vám pomohli s komunikací zaměstnavatelské značky. Vysvětlete jim rozdíly mezi zaměstnavatelskou a spotřebitelskou značkou a sdělení, které chcete předat.

  6. Zaměřte se na internet

  Vedle kariérní sekce na firemních webových stránkách se začněte zabývat sociálními sítěmi. Vytvořte firemní profily na Facebooku, LinkedInu a dalších sítích a oslovujte vždy specifické publikum. Sdílejte fotografie a videa z firemního života, představujte své lídry a firemní hodnoty. Důležité je pravidelně aktualizovat obsah, aby o vás potenciální zaměstnanci věděli.

  -kk-

  Zdroj: Glassdoor - úspěšný americký web s nabídkou práce věnovaný také hodnocení zaměstnavatelů pohledem zaměstnanců