Onboarding: a communication plan for the first six months

Onboarding: Komunikační plán pro první půlrok

The way a company communicates with new employees through its HR in the first weeks and months is essential for further mutual relationships and performance. If you do not yet have a communication plan for new employees, the following summary of recommendations from the HR Communication website may help you. The plan can be used not only for new employees who are joining the company for the first time: it is also suitable for current employees being transferred to new roles.

First day

Arrange a meeting with the new employee and talk about his or her expectations, motivations and fundamental goals in the new job.

First week and weeks

At the end of the first week talk about what you expect as the employer. Together, prepare a list of these expectations along with objectives for the particular job. Specify also how results will be measured. In the next few weeks organise several informal meetings to discuss how the newcomers are doing.

First three months

After three months arrange a more formal meeting to measure the specified goals. Talk about performance and ask the new employees about their expectations that have not been met.

First six months

For the first six months, assign new employees a partner who will be both their colleague and mentor. Prepare a budget for these partners to enable them, for example, to take their new colleagues to lunch and become better acquainted.

How do you manage employee onboarding during the first six months in your company?

-kk-

  Onboarding: Komunikační plán pro první půlrok

  Způsob, jímž firma prostřednictvím HR komunikuje s novými zaměstnanci v prvních týdnech a měsících, je zásadní pro další vzájemné vztahy a výkonnost. Pokud tedy ještě nemáte komunikační plán pro nové zaměstnance, může vám posloužit následující shrnutí doporučení serveru HR Communication. Ten neslouží jen pro  úplné nováčky, kteří přicházejí do firmy. Hodí se i v případech přesunu zaměstnanců do nových rolí.

  První den

  Sejděte se s novým zaměstnancem a promluvte si o jeho očekáváních, motivaci a základních cílech v nové práci.

  První týden a týdny

  Na konci prvního týdne si promluvte o tom, co očekáváte vy. Společně sepište záznam o těchto očekáváních a konkrétních cílech pro danou pracovní roli. Zapište také, jak budou měřeny výsledky. V následujících několika týdnech uspořádejte několik neformálních schůzek k diskusi o tom, jak se nováčkům daří.

  První tři měsíce

  Po třech měsících uspořádejte formálnější setkání za účelem měření domluvených cílů. Mluvte o výkonnosti a ptejte se nováčků na jejich očekávání, která nebyla splněna.

  Prvních šest měsíců

  V prvních šesti měsících přidělte novým zaměstnancům partnera, který bude jednak jejich kolegou a jednak mentorem. Připravte rozpočet pro tyto partnery, aby mohli brát nové kolegy například občas na oběd a lépe se tak seznámili.  

  Jak probíhá prvních šest měsíců zapojování nováčků u vás?

  -kk-

  Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Communication