Few tips for employee referral programs

Pár tipů pro programy zaměstnaneckých referencí

Today HR professionals know well that it is often not possible to find a suitable candidate only with ordinary announcements. Referrals from trustworthy employees are a much more effective method. Search for a suitable team mate, moreover, helps strengthen a working team because it is a common purpose of them all. Server Business 2 Community provides tips on how to create such a referral program:

1. Give a strategy to your program

Companies usually have an employee referral program. Although, often not effective and missing a strategy. Solution is to deeper understand how your working team operates and what the needs are for meeting goals. Perhaps you will have to more adapt those working remotely or focus more on a social profile of the candidate who you are looking for.

2. Focus on your own career sites

Quality career sites outlining a company culture and a business environment help both attract new talents and define own brand. There are many ways to do it. If you use external sources, take care of results reflecting company needs and profile.

3. Appreciate beneficial referrals

Offer incentive rewards for employee referrals. There are either financial or non-financial benefits such as days off, coupons and so. Motivate also those employees whose referrals were not winning but valuable. Solution is e.g. a reward gradation according to a candidate's success in a tender.

4. Involve game features

Gamification increases employee involvement and motivate them to join the program. You can create e.g. a leaderboard that shows who in a team is meeting challenges. That support may reflect even in the company's performance itself.

5. Automate the program

Dealing with every part of the program separately may be challenging and cause confusion. However, you can set up individual steps of the process which e.g. automatically send updates to all your respondents at any time you choose (Autoposting function ). You will ease a lot of work.

Remember the good employee referral program can not only create a cohesive working team but also attract perspective candidates and strengthen company performance as a result.

-bn-

  Pár tipů pro programy zaměstnaneckých referencí

  Personalisté dnes dobře vědí, že nalézt kvalitní zaměstnance mnohdy nelze jen za pomoci inzerátů na internetu. Mnohem efektivnější metodou jsou doporučení od zaměstnanců, kterým důvěřujete. Společné hledání vhodného kandidáta do týmu navíc napomáhá stmelit pracovní kolektiv, neboť najít takového uchazeče je úsilím všech. Server Business 2 Community nabízí postup, jak takový referenční program vytvořit:

  1. Dejte programu strategii

  Firmy většinou nějaký program zaměstnaneckých doporučení mají. Často není ale efektivní a chybí mu strategie. Řešením je hlubší pochopení, jak pracovní tým funguje a jaké jsou vlastní potřeby pro plnění cílů. Možná se budete muset více přizpůsobit těm, kteří pracují z domova nebo se více zaměřit na sociální profil uchazeče, kterého do týmu hledáte.

  2. Zaměřte se na vlastní kariérní stránky

  Vytvořit kvalitní kariérní stránky nastiňující firemní kulturu a prostředí firmy napomáhá společnosti nejen přilákat nové talenty, ale také dobře definovat vlastní značku. Způsobů je mnoho. Pokud využijete externí zdroje, dbejte zejména na to, aby výsledky odpovídaly potřebám i profilu firmy.

  3. Oceňte přínosná doporučení

  Nabídněte svým zaměstnancům motivační odměny za jejich doporučení. Možnosti mohou být finanční i nefinanční jako dny volna, poukázky a další. Motivujte i ty zaměstnance, jejichž reference nakonec neuspěly. Řešením je například odstupňování odměn dle úspěšnosti uchazeče ve výběrovém řízení.

  4. Zapojte herní prvky

  Tzv. gamifikace zvyšuje angažovanost zaměstnanců a motivuje je k zapojení se do programu. Vytvořte například žebříček úspěšnosti vlastního pracovního týmu. Taková podpora se může promítnout i do vlastní firemní výkonnosti.

  5. Automatizujte program

  Zabývat se každou součástí programu zvlášť může být náročné a lehce ztratíte přehled. Lze však nastavit kroky procesu, které například automaticky rozešlou aktualizace všem příjemcům v určitou dobu (funkce autoposting). Ulehčíte si tak spoustu práce.

  Pamatujte, že dobrý program zaměstnaneckých referencí může nejen stmelit stávající pracovní kolektiv, ale zejména přivést kvalitní zaměstnance a posílit výkonnost organizace.

  -bn-

  Zdroj: business2community.com - online komunita pro manažery a podnikatele