The HR Director and the Tango Teacher

Ředitel lidských zdrojů a lektorka tanga

As every morning over the past 10 years, Richard left home at 07h30 to drive 120 km to the factory in Pilsen. And as every morning, Richard was asking himself if that really makes sense.

Today, on his route to work he received an unexpected call from an unknown number, “Hello, Richard speaking.”

“Hi Richard, this is Radka, the tango teacher, do you remember me?”

A moment of silence. Of course, he remembered her, how could he forget? They had met each other at an event with Potential (1) on authentic collaboration where she had been invited as an expert and he had participated as a volunteer to demonstrate an authentic connection through tango. He also remembered the Indiana-Jones-type scene where the storm that caught Radka by surprise after the event had her running in the street, soaking wet, after his car to ask him to give her a lift home. She lost one of her high-heel shoes, while running after Richard’s car, which his wife found the following Saturday on their way to their country house. Boy, did he have some explaining to do that Saturday…

“Richard, can you hear me?”

“Yes, sure, I am with you 100%, what can I do for you? Please tell me you didn’t forget another one of your high-heels in my car.”

She laughed, “No, no don’t worry I have both with me. I need your help with something deep: I would like to find my reason of being. You mentioned during the workshop that you are a coach. In fact, you are the only coach I know. And because you immediately volunteered for our demo struck a chord with me, it was like a signal before you dance the milonga.”

Richard is one of the last HR men with long hair in CZ. He is probably the only HR man buying and reselling art to help artists earn a bit of money. How could he say no?

“Of course,” he answered, “I would be happy to help. But maybe not after a Potential session when a storm is forecasted.”

They agreed to meet at the terrace at the bar on top of old commercial center close to the municipal house. One of the first things he told her during that meeting is something he remembered from a coaching session many years ago with a teacher from Rome that "coaching is like a tango,” everything is about connection.

The first question Richard asked Radka: “Please tell me about one of your successes in life, something you did naturally, which brought something for others.”

The words “community, connection, something together, do everything together, good spirit” came first.

Richard looked up from the notes he was furiously taking and simply said, “And?”

"Connection to the power / force – sharing,” Radka added.

Now tell me about something you want to bring to the world.”

“Connecting people by asking, observing, going deeper, bringing a better spirit.”

The conversation continued like this for about an hour. At this point, Richard highlighted the key words that had popped up the most frequently during their discussion. “Reflecting on these key words, how would you summarize all the things you have talked about with 1 active verb, 1 talent, something you bring to society?”

Radka paused for a moment as she collected her thoughts, “I connect people for the community to be stronger.” Another pause. She repeats the sentence again. “Wow, that sounds good! You noted down my words and shared back with me the right words. I listened to what you shared back, and it helped to orient my thinking. How can I thank you Richard?”

Richard explained to her that this was not quite a real reason of being, but it can give a sense to her work. To further refine her reason of being, she should get validation, which can be best done by seeing if it helps her make decisions.

Radka did have a burning question she had been meaning to answer. Due to the COVID-19 pandemic, tango courses have been closed since March and will most likely not open before September. What could she do to continue to teach tango in these circumstances? There were several options she had come up with but did not know which option to choose.

Richard explained to Radka that it is important to distinguish between a dilemma and an alternative (2). A dilemma asks the question, “should I do it or not.” An alternative asks, “I have 2 distinct and contradictory options in front of, should I choose option A or is it better to choose option B?” In this case, Radka is dealing with an alternative, where the decision-maker should choose the option they prefer, the one most in line with their reason of being.

Radka had several options in mind so it was necessary to build a decision tree with a series of possible choices:

A. Wait until September to restart face-to-face group lessons (15-25 students)

B. Start teaching online courses (15-25 students)

C. Focus on private lessons at home

D. Organize a virtual tango marathon

E. Organize a face-to-face tango marathon in Prague at the end of 2021

F. Conduct courses in companies about connection

It took Richard and Radka no more than 10 minutes to build the table below:

Option

How easy is it to set-up

Cost to set-up

Time to set-up

Expected profits

By when

A

+++

+++

+++

+

End 2021

B

+

++

+++

++

Beg. 2021

C

++

+

+

++

Beg. 2021

D

+

+

+

+

End 2021

E

+

+

+

+++

End 2021

F

+++

+

+++

++

End 2021

Richard and Radka had the following key takeaways from this exercise. The table is not only a rational toll but helpt Radka to express her feeling:

 

 • Option A: it seems that it will not be possible to do physical courses before September

 • Option B and C: Online courses are possible. She has already started and has someone taking care of it. It can help to keep “customers”. But she is a person of contact so she will delegate it.

 • Option D and E: Marathon. This is definitely the option she prefers. She has organized several ones before, found the most prestigious places in Prague, she loves it and participants also, it comes naturally out of her hands even if it was a big job. She has not yet succeeded to make it profitable. One of the students is a good business man. He proposed to help her to build packages with hotels included. She will take time during these 6 months beginning of 2021 to talk with the other tango training companies to understand how to collaborate.

 

"Thank you so much Richard. You will be my guest in September for the first step of the Tango Marathon on the roof of Lucerna!"

 

(1) Potential: International Association for Managers Potential

(2) Bernard Bougon and Laurent Falque, consultants at L`Institut de Discernement Profesionnel (IDP)

  Ředitel lidských zdrojů a lektorka tanga

  Jako každé ráno za posledních 10 let odešel Richard v 7:30 z domova, aby jel 120 km do plzeňské továrny. A jako každé ráno se Richard ptal sám sebe, jestli to má opravdu smysl.

  Dnes po cestě do práce přijal nečekaný hovor z neznámého čísla: „Dobrý den, Richard u telefonu.“

  "Ahoj Richarde, tady je Radka, učitelka tanga, pamatuješ si mě?"

  Okamžik ticha. Samozřejmě si ji pamatoval, jak mohl zapomenout? Setkali se na akci s Potenciálem (1)  o autentické spolupráci, kde byla pozvána jako odbornice a on se účastnil jako dobrovolník, aby prokázal autentické spojení prostřednictvím tanga. Vzpomněl si také na scénu jako z Indiana-Jonese, kdy po akci Radku na ulici zaskočila bouře a on ji poté, co ho požádala, vezl domů. Ztratila přitom v jeho autě jednu ze svých lodiček na vysokém podpatku, kterou našla až následující sobotu jeho žena na cestě do jejich domu na venkově. Měl co dělat, aby vysvětlil, co dělal v sobotu...

  "Richarde, slyšíš mě?"

  "Ano, jistě, jsem tady. Co pro tebe mohu udělat? Prosím, řekni mi, že jsi nezapomněla další ze svých bot v mém autě.“

  Zasmála se: „Ne, neboj se. Potřebuji tvou pomoc s něčím jiným: chtěla bych najít svůj smysl existence. Během semináře ses zmínil, že jsi kouč. Ve skutečnosti jsi jediný trenér, kterého znám. A protože ses na kurzu ihned dobrovolně přihlásil k ukázce se mnou, bylo to pro mě jako signál.“

  Richard je jedním z posledních personalistů s dlouhými vlasy v ČR. Je také pravděpodobně jediným člověkem, který nakupuje a prodává umění, aby umělcům pomohl vydělat trochu peněz. Jak mohl říct ne?

  "Samozřejmě," odpověděl, "rád bych pomohl. Ale možná ne po naší příští společné akci, jelikož hlásí bouřku."

  Dohodli se, že se setkají na terase v baru v nejvyšším patře obchodního centra poblíž Obecního domu. Jednou z prvních věcí, které jí během tohoto setkání řekl, je něco, co si pamatoval ještě z koučování před mnoha lety s učitelem z Říma. Že „koučování je jako tango“, všechno je o spojení.

  První otázka, kterou Richard položil Radce: „Prosím, řekni mi o jednom ze svých životních úspěchů, o něčem, co jsi udělala přirozeně a mělo to přínos také pro ostatní.“

  Na prvním místě uvedla slova jako „komunita, spojení, dělat vše společně, dobrý smysl“.

  Richard vzhlédl od poznámek, které si zuřivě dělal, a jednoduše řekl: „A?“

  „Spojení síly/moci - sdílení,“ dodala Radka.

  "Nyní mi řekni něco, co chceš světu přinést."

  "Propojovat lidi prostřednictvím dotazů, pozorování, jít do hloubky a přinášet více elánu.

  Konverzace takto pokračovala asi hodinu. V tomto okamžiku Richard zdůraznil klíčová slova, která se během jejich diskuse objevovala nejčastěji. "Když se zamyslíš nad těmito klíčovými slovy, jak bys shrnula všechny věci, o kterých jsi mluvila, 1 aktivním slovesem, 1 talentem, něčím, co přinášíš společnosti?"

  Radka se na chvíli odmlčela, když sbírala myšlenky: „Spojuji lidi, aby byla komunita silnější.“ Další pauza. Znovu opakuje větu. "Páni, to zní dobře!" Zaznamenal jsi moje slova a sdílel jsi se mnou ta správná. Poslouchala jsem, co jsi mi říkal, a pomohlo to nasměrovat mé myšlenky. Jak ti mohu poděkovat, Richarde?“

  Richard jí vysvětlil, že to ještě není tak úplně její skutečný důvod existence, ale její práci to může dát smysl. Aby lépe důvod definovala, měla by si ověřit, zda jí to pomáhá při rozhodování.

  Radka měla pálčivou otázku, na kterou potřebovala odpověď. Vzhledem k pandemii COVID-19 byly kurzy tanga od března uzavřeny a s největší pravděpodobností se otevřou až v září. Co by mohla dělat, aby za těchto okolností mohla nadále učit tango? Přišla s několika možnostmi, ale nevěděla, kterou možnost zvolit.

  Richard Radce vysvětlil, že je důležité rozlišovat mezi dilematem a alternativou (2). Dilema klade otázku: „Mám to udělat nebo ne.“ Alternativa se ptá: „Mám před sebou 2 odlišné a rozporuplné možnosti, mám si vybrat možnost A, nebo je lepší zvolit možnost B?“ V tomto případě se Radka zabývá alternativou, kde by měl rozhodující činitel vybrat možnost, kterou upřednostňuje a která nejvíce odpovídá jejímu důvodu bytí.

  Radka měla v mysli několik možností, takže bylo nutné vybudovat rozhodovací strom s řadou variant:

  A. Počkat do září, až se znovu zahájí prezenční skupinové lekce (15–25 studentů)
  B. Zahájit výuku online kurzů (15–25 studentů)
  C. Zaměřit se na soukromé lekce doma
  D. Uspořádat virtuální maratón tanga
  E. Na konci roku 2021 uspořádat v Praze maratón tanga
  F. Dělat ve firmách kurzy o vzájemném spojení

  Sestavení níže uvedené tabulky netrvalo Richardovi a Radce déle než 10 minut:

  Možnost

  Snadnost přípravy

  Náklady na přípravu

  Čas na přípravu

  Očekávaný přínos

  Kdy

  A

  +++

  +++

  +++

  +

  Konec 2021

  B

  +

  ++

  +++

  ++

  Začátek 2021

  C

  ++

  +

  +

  ++

  Začátek 2021

  D

  +

  +

  +

  +

  Konec 2021

  E

  +

  +

  +

  +++

  Konec 2021

  F

  +++

  +

  +++

  ++

  Konec 2021

  Richard a Radka měli z tohoto cvičení následující klíčové poznatky. Tabulka není jen racionální nástroj, ale pomohla Radce vyjádřit její pocity:

  • Varianta A: zdá se, že nebude možné absolvovat fyzické kurzy dříve než v září.
  • Možnost B a C: Online kurzy je možné realizovat. Už začala a má někoho, kdo by se o to postaral. Mohou jí pomoci udržet si „zákazníky“. Ona sama je však kontaktní osobou, takže musí úkoly delegovat.
  • Možnost D a E: Marathon. To je určitě možnost, kterou upřednostňuje. Několik jich už dříve zorganizovala, našla nejprestižnější místa v Praze, milují to i účastníci, přirozeně jí to jde od ruky, i když to je náročná práce. Dosud se jí nepodařilo dosáhnout zisku. Jeden ze studentů je ale dobrý obchodník. Navrhl jí pomoc. Během 6 měsíců od začátku roku 2021 bude mít čas si promluvit s ostatními společnostmi zabývajícími se tréninkem tanga, aby se domluvila na možné spolupráci.

  "Děkuji moc, Richarde. V září budeš mým hostem na prvním setkání Tango Marathonu na střeše Lucerny!"

   

  (1) Potential: International Association for Managers Potential

  (2) Bernard Bougon and Laurent Falque, konzultanti L`Institut de Discernement Profesionnel (IDP)

  Obsah byl připraven ve spolupráci

  Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.