Stephen Covey's Seven Habits in the practice of recruiters

Sedm návyků Stephena Coveyho v praxi náboráře

A good recruiter should try to find the best possible candidates for vacant positions, not only to choose among those who apply after reading their ads. Lou Adler, an American expert on recruiting top talent, advises in his recent article on ERE.net to use the "Seven Habits of Highly Effective People" as described in the book of the same name written by the management guru Stephen Covey.

1. Start with the end in mind

A recruiter should be able to present the actual job description in the form of clear performance targets, not just the necessary skills.

2. Think the "win-win" way

Passive candidates need to see that you are offering them a really interesting next step in their career. This will require a careful preparation in the form of communication with hiring managers.

3. Be proactive

Pick up the phone, use social networks and start collecting references. Openly ask who the best candidate is for the particular role. Then call him and tell him about that.

4. Take the most important things in the first place

Determine your priorities and stick to them. Don't focus only on the urgent things. Recruiters often spend too much time sorting out weak candidates instead of trying to attract the strong ones.

5. First try to understand, then to be understood

Be careful not to be too much affected by the first impression. You must first understand what the particular role involves and only then you can justify why some candidates are inadequate. You can persuade hiring managers only by evidence, not by your feelings.

6. Create synergy

Recruiters should be equal and trusted partners of managers. They will not reach this if they keep quiet about their belief that one of the managers decided wrong.

7. Sharpen the saw

A recruiter who wants to remain competitive must continually improve. In particular, you should focus on working with passive candidates.

-kk-

  Sedm návyků Stephena Coveyho v praxi náboráře

  Dobrý náborář by se měl snažit najít nejlepší možné kandidáty pro obsazované pozice, nikoli pouze vybírat mezi těmi, kteří se přihlásí na inzerát. Americký odborník na nábor top talentů Lou Adler radí ve svém nedávném článku na serveru ERE.net využít „7 návyků skutečně efektivních lidí“ tak, jak je ve stejnojmenné knize popsal manažerský guru Stephen Covey.

  1. Začínejte s myšlenkou na konec

  Náborář by měl umět popsat skutečnou náplň práce v podobě jasných výkonnostních cílů, nikoli pouze potřebné dovednosti.

  2. Uvažujte způsobem „win-win“

  Pasivní uchazeči potřebují vidět, že jim nabízíte skutečně zajímavý další krok v jejich kariéře. Bude to vyžadovat důkladnou přípravu v podobě komunikace s manažery, v jejichž týmech mají noví lidé pracovat.

  3. Buďte proaktivní

  Zvedněte telefon, použijte sociální sítě a začněte sbírat reference. Otevřeně se ptejte, kdo je pro vámi obsazovanou roli nejlepší. Pak mu zavolejte a řekněte mu to.

  4. Dávejte nejdůležitější věci na první místo

  Určete si priority a držte se jich. Nesoustřeďte se pouze na urgentní věci. Náboráři často věnují příliš času vyřazování slabých uchazečů, místo aby se snažili přilákat ty silné.

  5. Nejprve se snažte pochopit, až poté být pochopeni

  Dávejte si pozor, abyste se nenechali příliš ovlivnit prvním dojmem. V první řadě musíte chápat, co obnáší obsazovaná role a teprve pak můžete zdůvodnit, proč někteří uchazeči nevyhovují. Manažery přesvědčíte pouze důkazy, nikoli svými pocity.

  6. Vytvářejte synergii

  Náboráři by měli být rovnocennými a důvěryhodnými partnery manažerů. Nedosáhnou toho, když budou mlčet o svém přesvědčení, že se některý z manažerů rozhoduje špatně.

  7. Ostřete pilu

  Náborář, který si chce udržet konkurenceschopnost, se musí neustále zlepšovat. Zvláště byste se měli zaměřit na práci s pasivními uchazeči.

  -kk-

  Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru