Three tips on building an internship programme at your company

Tři tipy, jak postavit program stáže u vás ve firmě

An internship is an excellent opportunity for job candidates who want to gain work experience and try working for an employer with a good reputation. For companies, internships are a good way to acquire a relatively cheap workforce for positions that do not require too much expert knowledge and experience, to bring new ideas and views to old processes, and to suss out graduates or students before they are offered a full-time job. But in order for the internship to be of any use to both employer and intern, you must follow certain rules when creating the internship programme and selecting the right person. Here are three tips on building such a programme at your company and choosing the right candidate for it.

Engage suitable candidates and show what you are offering

Many programmes fail because the company does not sufficiently communicate the advantages and experience to be gained by taking part in the internship; thus the most suitable candidates are not even being addressed. According to Entrepreneur.com, many companies just post an open internship position without trying to "sell" the programme any further. Instead, they simply assume candidates want to earn a bullet point for their CV and nothing more. But it is better to introduce a truly beneficial programme that will not just mean slave-like toil for the intern but will genuinely help them develop, train and learn something new. You must then sufficiently emphasise these advantages in the internship opening ad.

Create a programme to benefit everyone

The correct set-up of the internship programme is crucial to its success. The key is to choose the appropriate strategy to train the intern and find a balance between what the company wants and what the intern wants. Devote part of the internship to development of the intern and part to their work. You must also define how communication between the intern and the rest of the team will take place, what the aims of the internship are, what exactly you will demand from the intern, and what metrics you will use to measure and evaluate their work.

Dedicate sufficient capacities to development and training of the intern

Some companies expect an intern to come one day and then be a full-value worker the next. But that is not how it is. Interns can really be effective, industrious and loyal workers, but only with sufficient training and not being immediately thrown in at the deep end. Devote enough time and attention to the intern, and allocate sufficient capacities (staff, time and finances) to have them well prepared for their work.

 

-mm-

  Tři tipy, jak postavit program stáže u vás ve firmě

  Pro kandidáty je stáž skvělou příležitostí, jak získat pracovní zkušenosti a vyzkoušet si pracovat pro významného zaměstnavatele. Pro firmy je to zase výborná možnost získat za relativně nízké náklady pracovní sílu na pozici, která nevyžaduje tolik odborných znalostí nebo zkušeností, jak přinést nové nápady a vhled do stávajících procesů a jak si absolventa nebo studenta ozkoušet předtím, než mu případně nabídnout práci na hlavní pracovní poměr. Aby ale stáž k něčemu zaměstnavateli a stážistovi byla, je nutné při vytváření programu stáže a při výběru stážisty postupovat podle určitých pravidel. Zde jsou tři tipy, jak postavit program stáže u vás ve firmě a jak do něj vybrat vhodného uchazeče.

  Nadchněte vhodné kandidáty a ukažte, co nabízíte

  Řada programů ztroskotá na tom, že firma nedostatečně komunikuje výhody a zkušenosti, které mohou uchazeči účastí na stáži získat, a neosloví tak ty nejvhodnější možné kandidáty. Podle Entrepreneur.com pak bohužel platí, že spousta firem prostě uveřejní možnost stáže, aniž by se snažily program nějak více „prodat“. Místo toho spoléhají na to, že kandidáti zkrátka chtějí jenom „zářez“ v CV a o nic jiného jim prakticky nejde. Lepším přístupem je ale připravit skutečně přínosný program, díky kterému nebude stáž pro stážistu pouhou otrockou dřinou, ale díky kterému bude mít možnost se doopravdy posunout, vyškolit a naučit něco nového. Tyto výhody programu je pak nutné dostatečně zdůraznit už v samotném inzerátu.

  Nastavte program tak, aby byl výhodný a přínosný pro všechny strany

  Správné nastavení průběhu stáže je pak alfou a omegou úspěchu celého programu. Klíč tkví ve zvolení vhodné strategie vyškolení stážisty a v nalezení kompromisu mezi tím, co chce firma, a tím, co chce pracovník (stážista). Dedikujte část stáže na rozvoj stážisty a část na jeho práci. Definujte předem, jak bude probíhat komunikaci mezi stážistou a zbytkem týmu, jaké jsou cíle dané stáže, co přesně po stážistovi budete chtít a pomocí jaké metriky budete jeho práci měřit a vyhodnocovat.

  Dedikujte dostatečné kapacity na rozvoj a školení stážisty

  Některé firmy očekávají, že stážista přijde a druhý den bude téměř plnohodnotným pracovníkem firmy. Tak tomu ale není. Stážisté mohou být skutečně efektivními, tvrdě pracujícími a loajálními pomocníky pouze ve chvíli, kdy projdou dostatečným školením a nejsou vhozeni tak říkajíc do vody. Věnujte stážistovi dostatek pozornosti i času a vyčleňte dostatečné personální, časové i finanční kapacity na to, abyste jej na výkon práce skutečně dobře připravili.

   

  -mm-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com