Shall I go or shall I stay? How to decide…

Zůstat, nebo odejít? Jak se rozhodnout...

Ludmila sent me a text, “Can we talk? I need to make an important decision...”

Ludmila is 28 years old, has a master`s degree from Oxford University and started her own consulting company 2 years ago. She now has 4 employees. Her company started off very well, but business has slowed with COVID-19. Recently, she received an offer to join EY-Parthenon, one of the top players in the industry. Excellent salary, good title on the business card, nice office in a glass tower. 

Her question: Should I stay (and try to continue growing my company) or should I go (and join an established, thriving organization)?

Ludmila was not able to decide. On the one hand, she could have prestige, reputation and be on the fast track to success. On the other hand, she could continue working on something that was her own, something she could pour her heart and soul into growing.

As a head hunter, my job is to guide candidates in making their best decision. A decision is not immediate. Bernard Bougon and Laurent Falque, consultants at L`Institut de Discernement Profesionnel (IDP) have identified several steps on how to make a “Decision by Discernment”.

Step 1: Express your reason of being.

Some questions to help express your reason of being include:

 • What is an example of something you achieved naturally and did not require a lot of efforts?
 • What was the benefit for the people around you?
 • What did people feel?
 • Why did you do it?
 • What does it brings to the society?
 • What is your talent?

The reason of being is something far away on the horizon, you can see it and you can move toward it, but you will never 100% be able to reach it. Ideally the reason of being should be 1 talent, 1 active verb and no words like “and,”  “or,” etc.

Ludmila expressed after an hour of coaching: Support people by connecting with them to help them make decisions for a better quality of life.

Step 2: Define the real question.

Understanding what is at stake helps the person to define the real question.

Ludmila had made a commitment to her team. So, when her company entered into a difficult financial situation, she was no longer able to travel abroad to visit her friends, dressed in the latest Chanel Haute Couture collection, because she had financial obligations. The challenge Ludmila faced was whether she should chase a short-term financial gain or make some personal sacrifices now and hope for a future pay-off.

Ludmila`s question was: Should I stick to my start-up or not?

We are here in front of a dilemma: the question can be answered by „yes“ or „no“, “shall I do or not”. The question “Shall I” invites the person to take a step back and not to have an impulsive / immediate answer and to say immediately “yes” or “no”.

Step 3: Identify “attractors” to get to a position of inner peace.

Being able to identify attractors makes them less powerful and the person can be in a better position of “free will.”

Attractors identified:

 • Ego: if she leaves the start-up it will make her feel that she failed.
 • Material comfort: if I take the job I will be able to live comfortably.
 • Emotional investment: I invested a lot in the business.
 • Stability: if I take the job things will be more certain.
 • She felt disloyal leaving partners and customers behind.
 • Family thinks she was crasy to be entrepreneur instead of having a stable life.
 • Not giving gifts to the staff at home because of low income was hurting her the most.

Step 4: Ask the question according to your reason of being.

According to my reason of being (Support people by connecting with them to help them make decisions for a better quality of life), Should I stick to my start-up?

 

Inconvenients

 

Advantages

1

Less passion

4

Immediate financial comfort

2

Good money but not high return on investment on a long term.

5

More stability and certainty

3

Less flexibility (corporate hours)

 

 

According to my reason of being (Support people by connecting with them to help them make decisions for a better quality of life), should I NOT stick to my start-up?

 

Inconvenients

 

Advantages

6

Dealing with instability at work

8

Being an innovator and creative *

7

Financial unstability

9

Thrill of being an entrepreneur *

 

 

10

If she did right she can go big

Compare the weight of: 1-2-3-8-9-10 and 4-5-6-7

*Ludmila gave a lot of weight and importance to her faith and passion. Money is also very important to her, but she knew that if she puts a lot of energy into her company, it will return more in 3-5 years.

Step 5: Validation, confirmation of the choice.

For Ludmila, the validation was internal.

 • Her close friends know that remaining in her business is what she wanted to do.
 • A friend rented an office and got a free membership: so Ludmila had a free office!
 • While Ludmila was sitting in the office, a guy in the corner heard Ludmila mentioning that her company is turning 2 year old so he came to Ludmila and offered to develop a high-quality website for free.
 • A colleague of Ludmila joining as partner decided to financially contribute and so the company healthy for a few months.

Ludmila mentioned: “Everything is suddenly working out for me.”

Step 6: Decision and application.

The decision is the implementation of the choice. This implementation leads most of the time to an act of informing those around. The decision-maker will communicate what he considers important or useful to say about the reasons for his decision, that is to say one or two main reasons which motivated his choice. Then, with regard to its purpose, to remain faithful to its choice, faithful or consistent, it will ask itself what will be the best practical ways of implementing it.

Ludmila communicated her decision to the organization who had made her the job offer that she preferred to continue working on her own company. To her surprise, the company came back to her with a suggestion to collaborate and work on business together. This created mutual benefit for everyone because it gave Ludmila the opportunity to continue to create and innovate, while being able to reap the benefits of working in a large company.

When you create something, you bring something new to the world. With her business, Ludmila creates something.

  Zůstat, nebo odejít? Jak se rozhodnout...

  Ludmila mi poslala SMS: „Můžeme si spolu promluvit? Musím udělat důležité rozhodnutí...“

  Ludmile je 28 let, vystudovala Oxfordskou univerzitu a před 2 lety založila vlastní poradenskou společnost. Nyní má 4 zaměstnance. Její společnost začala velmi dobře, ale s pandemií se podnikání zpomalilo. Nedávno dostala nabídku nastoupit do společnosti EY-Parthenon, jednoho z předních hráčů v oboru. Vynikající plat, dobrá pozice, pěkná kancelář v prosklené výškové budově.

  Její otázka: Měla bych zůstat (a pokusit se nadále rozvíjet své vlastní podnikání), nebo bych měla odejít (a připojit se k zavedené prosperující společnosti)?

  Ludmila nebyla schopna se rozhodnout. Na jedné straně mohla získat prestiž, pověst a dosáhnout rychle úspěchu. Na druhou stranu mohla pokračovat v práci na něčem, co bylo její vlastní, do čeho mohla vložit své srdce i duši a rozvíjet to. 

  V roli headhuntera je mým úkolem vést kandidáty při jejich nejlepším rozhodování. Rozhodnutí není okamžité. Bernard Bougon a Laurent Falque, konzultanti společnosti L`Institut de Discernement Profesionnel (IDP), identifikovali několik kroků, jak učinit „rozhodnutí pomocí rozlišování“, o které se podělím.

  Krok 1: Vyjádřete důvod vaší existence.

  Zde je pár otázek, které vám pomohou vyjádřit důvod vaší existence:

  • Jaký je příklad něčeho, čeho jste dosáhli přirozeně a nevyžadovalo to velké úsilí?
  • Jaká z toho plynula výhoda pro lidi kolem vás?
  • Co tito lidé cítili?
  • Proč jste to udělal/a?
  • Co to přináší veřejnosti?
  • Jaký je váš talent?

  Důvodem existence je něco daleko na obzoru, můžete to vidět a můžete se k tomu posunout, ale nikdy toho 100% nedosáhnete. V ideálním případě by důvodem bytí měl být 1 talent, 1 aktivní sloveso a žádná slova jako „a“, „nebo“ atd.

  Ludmila po hodině mého koučování uvedla: Pomáhám lidem se rozhodnout, jak si udělat život kvalitnější.

  Krok 2: Definujte skutečnou otázku.

  Pochopení toho, oč jde, pomáhá člověku definovat skutečnou otázku.

  Ludmila se zavázala ke svému týmu. Když se její společnost dostala do obtížné finanční situace, nemohla už cestovat do zahraničí za svými přáteli nebo se oblékat v nejnovější kolekci Chanel Haute Couture, protože měla finanční závazky. Výzvou, které Ludmila čelila, bylo, zda by měla sledovat krátkodobý finanční zisk nebo přinést osobní oběti nyní a doufat v zisky v budoucnu.

  Otázka Ludmily byla: Mám se držet svého start-upu?

  Stojíme zde před dilematem: na otázku lze odpovědět „ano“ nebo „ne“, „Mám to udělat nebo ne“. Otázka „Mám“ vyzve osobu, aby udělala krok zpět a neměla impulzivní/okamžitou odpověď.

  Krok 3: Definujte své osobní „svody“, abyste získali vnitřní klid.

  Díky schopnosti identifikovat tyto faktory je oslabíte, a získáte tak lepší pozici pro svou „svobodnou vůli“.

  Ludmila identifikovala následující:

  • Ego: pokud opustí start-up, nabyde pocitu, že selhala.
  • Materiální pohodlí: pokud přijme novou práci, bude moci žít pohodlně.
  • Emoční investice: do podnikání hodně investovala.
  • Stabilita: Když vezme nabídku, získá jistotu.
  • Cítila by se neloajálně, kdyby opustila partnery a zákazníky.
  • Rodina si myslí, že je blázen, když chce podnikat, namísto vedení stabilního života v korporaci.
  • Nejvíc ji mrzelo, že zaměstnancům na home office nemohla poskytnout kvůli nízkému příjmu žádné zvýhodnění.

  Krok 4: Položte si otázku podle důvodu vaší existence.

  Podle mého důvodu (Podporovat lidi tím, že se s nimi spojím, abych jim pomohla rozhodovat o lepší kvalitě života), MÁM SE DRŽET svého start-upu?

   

  Nevýhody

   

  Výhody

  1

  Méně vášně

  4

  Okamžité finanční pohodlí

  2

  Dobré peníze, ale ne vysoká návratnost investic z dlouhodobého hlediska

  5

  Více stability a jistoty

  3

  Méně flexibility (firemní hodiny)

   

   

  Podle mého důvodu (Podporovat lidi tím, že se s nimi spojím, abych jim pomohla rozhodovat o lepší kvalitě života), MÁM OPUSTIT svůj start-up?

   

  Nevýhody

   

  Výhody

  6

  Řešení nestability v práci

  8

  Být inovátorem a kreativcem *

  7

  Finanční nejistota

  9

  Vzrušení z podnikání *

   

   

  10

  Pokud to udělám, můžu se dostat daleko


  Porovnejte hodnoty: 1-2-3-8-9-10 a 4-5-6-7

  * Ludmila věnovala velkou váhu a důležitost své víře a vášni. Peníze jsou pro ni také velmi důležité, ale věděla, že pokud do své společnosti vloží hodně energie, za 3-5 let se jí vrátí více.

  Krok 5: Ověřte, potvrďte výběr.

  Pro Ludmilu mělo ověření osobní důvody.

  • Její blízcí přátelé vědí, že zůstat v jejím podnikání je to, co chtěla dělat.
  • Její přítel si pronajal kancelář a získal bezplatné členství: takže Ludmila měla kancelář zdarma!
  • Zatímco Ludmila seděla v kanceláři, jeden muž sedící právě v rohu místnosti ji slyšel zmínit, že její společnost právě oslavila dva roky na trhu, a přišel za ní s nabídkou, že jí zdarma vytvoří kvalitní web.
  • Kolegyně Ludmily, která se připojila k jejímu podnikání jako partner, se rozhodla finančně přispět, a tak byla společnost na několik měsíců zdravá.

  Ludmila zmínila: „Všechno mi najednou vychází.“

  Krok 6: Rozhodněte se a uskutečněte volbu.

  Rozhodnutí je implementace volby. Tato implementace vede většinu času k aktu informování lidí kolem. Subjekt s rozhodovací pravomocí sdělí, co považuje za důležité nebo užitečné, a sdílí důvody svého rozhodnutí. To znamená jeden nebo dva hlavní důvody, které motivovaly jeho volbu. Poté, s ohledem na svůj smysl existence, si položí otázku, jaké budou nejlepší praktické způsoby realizace.

  Ludmila sdělila organizaci, která jí dala pracovní nabídku, že raději bude pokračovat v práci na vlastní společnosti. K jejímu překvapení se k ní společnost vrátila s návrhem na spolupráci na jejím podnikání. To vytvořilo vzájemný prospěch pro všechny, protože Ludmila získala příležitost pokračovat ve své práci a inovacích a zároveň dokázala těžit z výhod spolupráce s velkou organizací.

  Když něco vytvoříte, přinášíte světu něco nového. Ludmila svým podnikáním něco vytváří.

  Obsah byl připraven ve spolupráci

  Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.