5 tips to promote mental health in the workplace

5 tipů pro podporu duševního zdraví na pracovištích

Mental health is currently one of the most serious health issues in the world. A recent study published by the BBC concluded that depression is the second most common cause of disability worldwide right after back pain. However, despite the increasing incidence of mental problems due to stress, these issues have remain ignored in the workplace. Mental health issues are taboo, individuals with mental health problems carry a stigma of discrimination both in their working and private lives. An employee who suffers from a mental health problem simply says at work that he has caught a flu. If he said that he suffers from depression or a panic disorder, he would feel at the very least uncomfortable among his colleagues.

The fear of talking about mental problems results in making both the mental and physical health of employees worse. This obviously has a significant impact on their work performance. Employers should therefore not ignore the mental health of their people. They should focus on creating an environment of openness and support in which employees do not have to worry about discrimination. HR managers should play a key role in this process. The following recommendations for HR professionals were published on the HR Zone website:

1. Reassess your existing procedures

Start with an analysis of your corporate processes with regard to mental health and identify specific gaps. Think about your policies on recruitment, work safety, working hours, sick pay, redundancy, diversity, employee engagement, personal development and performance management.

2. Focus on communication

Analyze and chart how people talk about stress and mental health in your company. Remember that the concept of a mentally healthy workplace goes hand in hand with improving employee engagement. Both of these issues depend on strong leadership and an open corporate culture.

3. Promote mental health

Actively raising awareness of mental health and encouraging a dialogue among employees will help you overcome prejudices. In addition to mental health problems, you should also focus on combating stress, encouraging work-life balance, flexible working hours, developing positive working relationships, etc.

4. Check the mental health of your company

Start by talking with your colleagues about how they feel. Take a survey of employee satisfaction and develop trainings for managers on how to talk about mental health issues to their direct subordinates.

5. Support managers

Managers play a vital role in how employees perceive the company and the issues that are important to the company. It is therefore necessary to properly train your line managers to understand the importance of a mentally healthy environment. They should be able to effectively manage the volume of assigned work, help develop their subordinates abilities or to offer assistance in the form of individual action plans.

-Kk-

  5 tipů pro podporu duševního zdraví na pracovištích

  Duševní zdraví v současné době patří k nejzávažnějším zdravotním otázkám na světě. Nedávná studie, na kterou upozornila BBC, například přišla se zjištěním, že deprese je celosvětově druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti hned za bolestmi zad. I přes rostoucí četnost výskytu však duševní poruchy a onemocnění zůstávají ve světe zaměstnanců a zaměstnavatelů něčím, o čem se nemluví. Je to tabu, které s sebou nese stigma diskriminace postižených v jejich pracovních i soukromých životech. Zaměstnanec, který trpí duševním onemocněním, tak raději v práci řekne, že má chřipku. Kdyby řekl, že trpí depresí nebo například panickou poruchou, v nejlepším případě by se cítil nepříjemně mezi kolegy.

  Obava mluvit o duševním onemocnění se ve výsledku podepisuje na psychickém i fyzickém zdraví zaměstnanců. To má samozřejmě jasný dopad na jejich pracovní výkony. Zaměstnavatelé by proto neměli před duševním zdravím svých lidí zavírat oči a naopak vytvářet prostředí otevřenosti a podpory, v němž se zaměstnanci nebudou muset bát diskriminace. Klíčovou roli v tomto procesu hrají manažeři HR. Následující doporučení pro personalisty přinesl server HR Zone:

  1. Přehodnoťte dosavadní postupy

  Začněte analýzou firemních procesů s ohledem na psychické zdraví a pojmenujte konkrétní nedostatky. Zaměřte se na nábor, bezpečnost práce, pracovní dobu, nemocenskou, propouštění, diverzitu, angažovanost zaměstnanců, osobní rozvoj a řízení výkonnosti.

  2. Zaměřte se na komunikaci

  Zmapujte, jak se u vás ve firmě mluví o stresu a duševním zdraví. Uvědomte si, že koncept duševně zdravého pracoviště jde ruku v ruce se zvyšováním angažovanosti zaměstnanců. Obojí stojí na silném leadersipu a otevřené firemní kultuře.

  3. Propagujte duševní zdraví

  Překonat předsudky vám pomůže aktivní zvyšování povědomí o duševním zdraví a podněcování k diskusi mezi zaměstnanci. Vedle duševních onemocnění se zaměřte také na boj se stresem v podobě work-life balance, pružných pracovních úvazků, rozvoje pozitivních pracovních vztahů apod.

  4. Prověřte duševní zdraví vaší společnosti

  Začněte tím, že si popovídáte s kolegy o tom, jak se cítí. Následovat může průzkum spokojenosti zaměstnanců a školení manažerů, jak mluvit s přímými podřízenými o jejich duševním zdraví.

  5. Podporujte manažery

  Manažeři hrají zásadní roli v tom, jak zaměstnanci vnímají firmu a věci, které jsou pro ni důležité. Je proto důležité řádně vyškolit liniové manažery, aby pochopili důležitost podpory duševního zdraví a dokázali efektivněji řídit objem práce, rozvíjet své podřízené a nabízet pomoc formou individuálních akčních plánů.

  -kk-

  Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje