What should line managers know about HR?

Co by linioví manažeři měli vědět o HR?

Do you as an HR professional encounter line managers' misunderstandings of the roles and responsibilities of HR? Then, the recommendations listed below on what exactly you should explain to line managers are meant just for you. These recommendations were originally published on hrreporter.com.

1. HR will not do your work for you

Managing employee performance and deciding on employee remuneration and career progress is not a task for HR but for managers.

2. Do not ask us to fill vacancies in a week

HR people certainly know that the sooner they fill the vacancies, the better. However, managers should also be aware that the whole process will take at least one month.

3. HR does not determine the amount of salaries and bonuses

Finance and top management make principal decissions in these fields.

4. All performance problems cannot be eliminated by training

A manager should always perform a training needs analysis first. He should also know that if the poor performance problems are organizational, cultural or attitudial, a training will probably not solve the issue.

5. HR can solve problems individually

The work in HR requires a higher degree of consistency in compliance with predetermined procedures, which is given legally. However, HR professionals know that each case is different and try to enforce a maximum degree of flexibility in the approach to individual employees.

6. HR is not responsible for changes in laws and regulations

Since legislation and regulation are constantly evolving, the responsibility of HR is to monitor these changes and warn of potential risks.

7. HR does not do only recruitment, payroll and company parties

Even if somewhere it can still be this way, HR as a discipline is already elsewhere, at the position of a strategic partner to the company.

8. HR is not obsessed with political correctness

HR professionals are not "cops" without a sense of humor. On the contrary, they are trying to build a pleasant atmosphere in the company, which includes fun as well.

9. HR is not a place for those who have failed elsewhere

Although some people enter the HR profession accidentally, it is a completely well-established managerial profession now.

10. HR is not needless

When HR is one of the areas that are the first to be cut in times of crises, you cannot be surprised that employee engagement declines in these periods.

-kk-

  Co by linioví manažeři měli vědět o HR?

  Narážíte při své práci personalisty na nepochopení rolí a odpovědností HR ze strany liniových manažerů? Pak právě pro vás jsou určena níže uvedená doporučení, co přesně byste měli liniovým manažerům vysvětlit. Tato doporučení původně zveřejnil server hrreporter.com.

  1. HR za vás nebude dělat vaši práci

  Řízení výkonnosti zaměstnanců a rozhodování o jejich odměnách či kariérním postupu, není úkolem HR, ale manažerů.

  2. Nechtějte po nás obsadit volná místa za týden

  Personalisté samozřejmě vědí, že čím dříve obsadí volná místa, tím lépe. Manažeři by však také měli vědět, že celý proces bude trvat minimálně jeden měsíc.

  3. HR neurčuje výši mezd a odměn

  Zásadní slovo v tomto směru mají finance a top management.

  4. Všechny výkonnostní problémy nelze odstranit školením

  Manažer by měl vždy nejprve provést analýzu vzdělávacích potřeb. Také by měl vědět, že pokud je příčinou špatné výkonnosti organizační, kulturní nebo postojový problém, školení to pravděpodobně nevyřeší.

  5. HR umí řešit problémy individuálně

  Práce v HR vyžaduje vyšší míru konzistentnosti v dodržování předem daných postupů již z právního hlediska. Personalisté však vědí, že každý případ je jiný a snaží se prosazovat maximální míru pružnosti v přístupu k jednotlivým zaměstnancům.

  6. HR nemůže za úpravy zákonů a regulace

  Vzhledem k tomu, jak se neustále vyvíjí legislativa a regulace, je povinností HR sledovat tyto změny a upozorňovat na možná rizika.

  7. HR nedělá jen nábor, mzdy a firemní večírky

  I když někde tomu ještě tak může být, personalistika jako obor už je jinde, a to na pozici strategického partnera firmy.

  8. HR není posedlé politickou korektností

  Personalisté nejsou „pojicajti“ bez smyslu pro humor. Naopak se snaží, aby ve firmě byla příjemná atmosféra, do níž patří i zábava.

  9. HR není místo pro ty, kteří neuspěli jinde

  I když se k profesi personalisty někteří lidé dostanou náhodně, dnes je to zcela plnohodnotná manažerská profese.

  10. HR není zbytečné

  Když HR patří k oblastem, které se nejvíce omezují v dobách krizí, nelze se divit tomu, že v těchto obdobích tak klesá angažovanost zaměstnanců.

  -kk-

  Zdroj: Canadian HR Reporter - server kanadského magazínu o řízení lidských zdrojů