What do employees want to know?

Co chtějí zaměstnanci vědět?

Are you needlessly losing good employees? If you are asking yourself this question, then you are probably well aware of the fact that it is not enough to just get good people. It is necessary to retain them. There exists a large number of programs designed to retain employees in companies. Among all the programs, however, we sometimes forget about a few basic questions you should answer to your people and ensure that they understand your answers. HRcommunication.com highlighted five such questions.

1. What do you expect from me?

Managers should talk to their employees about their expectations. It sounds as a matter of course but do your people really know your company's goals and how their work fits into the broader context?

2. Am I doing my job well?

Managers should not provide feedback to subordinates only when they make a mistake. They should focus more on providing recognition for achievements and initiative.

3. How successful am I?

Managers should regularly evaluate the performance of their people, talk to them about their long-term success and opportunities for improvement. They should, however, talk about possible problems with performance and behavior regularly, not just once a year when a formal performance evaluation is done.

4. What can I improve in?

Even the best employees need to hear where they have some gaps. Managers should be working with them on their individual development plans.

5. How can I continue to grow?

Without the ability to learn new things and grow, even the greatest enthusiasts will become bored one day. Managers should, therefore, regularly talk with them about why they were recruited and what their qualities the company weighs the most. Then they can create the development plans accordingly.

-kk-

  Co chtějí zaměstnanci vědět?

  Nepřipravujete se zbytečně o dobré zaměstnance? Pokud si kladete tuto otázku, pak si pravděpodobně dobře uvědomujete, že jen získat kvalitní lidi nestačí. Je třeba umět si je udržet. Programů, jejichž cílem je udržet si zaměstnance, existuje ve firmách obrovské množství. Někdy se však při tom všem zapomíná na několik základní otázek, které byste měli svým lidem zodpovědět a ujistit se, že vašim odpovědím rozumějí. Na pět takových otázek upozornil server hrcommunication.com.

  1. Co ode mne očekáváte?

  Manažeři by měli se svými zaměstnanci mluvit o svých očekáváních. Zní to sice samozřejmě, opravdu ale vaši lidé znají vaše firemní cíle a vědí, jak jejich práce zapadá do širšího kontextu?

  2. Dělám svou práci dobře?

  Manažeři by neměli poskytovat zpětnou vazbu podřízeným jen tehdy, když udělají nějakou chybu. Měli by se více zaměřit na projevy uznání za úspěchy a iniciativu.

  3. Jak jsem úspěšný?

  Manažeři by měli pravidelně vyhodnocovat výkonnost svých lidí, mluvit s nimi o jejich dlouhodobých úspěších a možnostech pro zlepšení. O problémech s výkonností a chováním by však měli mluvit průběžně, nejen jednou ročně, kdy probíhá formální hodnocení výkonnosti.

  4. V čem se mohu zlepšit?

  I ti nejlepší zaměstnanci potřebují slyšet, kde mají rezervy. Manažeři by s nimi měli pracovat na individuálních rozvojových plánech.

  5. Jak mohu dále růst?

  Bez možnosti učit se nové věci a dále růst se i ti největší nadšenci začnou jednoho dne nudit. Manažeři by proto s nimi měli pravidelně mluvit o tom, proč byli přijati a jakých jejich kvalit si firma nejvíce váží. Podle toho pak mohou společně vytvářet rozvojové plány.

  -kk-

  Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci