What can HR do for innovation?

Co může HR udělat pro inovace?

The key to innovation is to build a corporate culture in the sense of the company as a safe place for experimentation and sharing ideas. The Talent Magazine website, therefore, published an overview of steps for HR to help their companies to achieve innovation. What are they?

Include innovation in the job descriptions of all HR professionals

All HR professionals should be personally responsible for supporting innovation in the company. Include, therefore, the ability to support innovation in their evaluation.

Promote experimentation and collaboration

Focus on measuring and promoting experimentation and collaboration among all the employees. Create specific tasks and projects for the development of innovative thinking and include innovation in your programs focused on evaluation and rewards.

Teach how to innovate

Promote creation of small project teams in order to come up with innovations and create training and development programs for them. Company-wide training programs will help employees to better understand their role in promoting innovation in the company.

Develop diversity

To get started, recruit staff with diverse experiences, attitudes and beliefs. Diversity is essential for innovation. Then look for ways to motivate your diverse workforce to healthy risk taking.

Use modern technology

Get to know new ways of communicating and connecting people in organizations and beyond. Use modern technology to improve the sharing of ideas and do not limit yourself to just your company or your industry.

Encourage mobility of employees within the organization

Focus on the mobility of staff between functions and geographies in order to expand their awareness of how the company is functioning. It will help you to attract and retain high-potential employees who want to fully develop their potential.

-kk-

  Co může HR udělat pro inovace?

  Klíčem k inovacím je budování firemní kultury ve smyslu firmy jakožto bezpečného místa pro experimentování a sdílení myšlenek. Server Talent Magazine proto zveřejnil přehled několika kroků pro HR, jak pomoci firmě dosahovat inovací. Jaké to jsou?

  Zapojte inovace do popisu práce všech personalistů

  Všichni personalisté by měli být osobně odpovědní za podporu inovací ve firmě. Zapojte proto schopnost podporovat inovace do jejich hodnocení.

  Podporujte experimenty a spolupráci

  Zaměřte se na měření a podporu experimentování a spolupráce mezi všemi zaměstnanci. Vytvářejte specifické úkoly a projekty pro rozvoj inovativního myšlení a zapojte inovace je do programů hodnocení a odměn.

  Učte, jak inovovat

  Propagujte rozvoj malých projektových týmů, jejichž cílem bude přicházet s inovacemi, a vytvářejte pro ně školicí a rozvojové programy. Celofiremní vzdělávací programy pomohou zaměstnancům lépe pochopit, jakou roli hrají v prosazování inovací ve firmě.

  Rozvíjejte diverzitu

  Začněte tím, že budete přijímat zaměstnance s různorodými zkušenostmi, přístupy a názory. Diverzita je pro inovace zásadní. Pak hledejte způsoby, jak je motivovat ke zdravému riskování.

  Využijte moderních technologií

  Seznamujte se s novými způsoby komunikace a propojování lidí v organizacích i mimo ně. Využijte moderních technologií ke zlepšení sdílení myšlenek a neomezujte se jen na vaši firmu nebo váš obor.

  Podporujte mobilitu zaměstnanců uvnitř organizace

  Zaměřte se na možnosti pohybu zaměstnanců mezi funkcemi a geografickými oblastmi za účelem rozšíření jejich povědomí o fungování firmy. Pomůže vám to získat a udržet si zaměstnance s vysokým potenciálem, kteří chtějí plně rozvíjet své možnosti.

  -kk-

  Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů

  Štítky: Talent management