What do employees not like about HR?

Co zaměstnancům vadí na HR?

Employees do not like HR departments for different reasons. Some of the reasons stem from bad experiences and some from not understanding the role of HR in a company. Whatever the reasons are, you should focus on how to improve your reputation among employees. According to the About HR website, people hate the following issues the most.

1. Incompetent HR

HR professionals who lack knowledge in their field always reliably annoy employees. Most often, this is the case of HR workers who came from accounting or other departments and can't give employees advice on basic HR-related matters. Therefore, pay special attention to careful recruitment and training of your HR people.

2. Dishonest HR

This category includes HR professionals who tend to change the truth or directly lie to cover up their mistakes. For example, they distort information when describing various situations to managers and they may lie even during potential court proceedings. Such behavior is unacceptable and should not be tolerated.

3. Unfair HR

If the HR people in a company have only the interests of management in mind, they can't expect respect from employees. Typical examples include solving employee complaints when HR people are always on the side of management and do not change their position even when they know that employees repeatedly warned of the particular problem.

4. Too political HR

Employees should not think of HR as a department that is only trying to flatter management and makes decisions based on the position of employees in the company hierarchy. There is a strong argument that HR professionals should first prove themselves in the role of line managers before they start to work in HR.

What do you think? What do employees frequently complain about in connection with HR, and, how do you fight against it?

-Kk-

  Co zaměstnancům vadí na HR?

  Zaměstnanci nemají příliš v lásce oddělení HR z různých důvodů. Některé z nich vyplývají ze špatných zkušeností a některé z neznalosti role HR ve firmě. Ať už jsou však důvody jakékoli, měli byste se zaměřit na to, jak svou pověst mezi zaměstnanci zlepšit. Podle serveru About HR jde nejčastěji o následující problémy.

  1. Neschopní personalisté

  Personalisté, kterým chybí znalosti z oboru, zaměstnance vždy spolehlivě odradí. Nejčastěji se jedná o pracovníky, kteří přišli z účetního nebo jiného oddělení a neumějí jim poradit v základních věcech týkajících se HR. Věnujte proto zvláštní pozornost pečlivému výběru a školení personalistů.

  2. Nepoctiví personalisté

  Do této kategorie patří personalisté, kteří různě upravují pravdu nebo přímo lžou, aby zakryli své chyby. Zkreslují například informace, když popisují různé situace manažerům a mohou lhát i u případných soudních jednání. Takové chování je nepřijatelné a nemělo by být tolerováno.

  3. Nespravedliví personalisté

  Pokud se HR ve firmě řídí pouze zájmy managementu, nemůže očekávat respekt na straně zaměstnanců. Typickým příkladem jsou stížnosti zaměstnanců, při jejichž řešení stojí HR vždy na straně vedení firmy a nezmění svůj postoj, ani když vědí, že zaměstnanci opakovaně upozorňovali na určitý problém.

  4. Příliš političtí personalisté

  Zaměstnanci by vás neměli vnímat jako oddělení, které se snaží pochlebovat vedení firmy a dělá rozhodnutí na základě pozice zaměstnance ve firmě. Často zaznívá argument, že by se personalisté měli nejprve osvědčit v roli liniových manažerů, než začnou pracovat v HR.

  Co si myslíte vy? Co zaměstnanci nejčastěji vytýkají HR a jak proti tomu bojujete?

  -kk-

  Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů