"Information is not communication" and other laws of internal communication

"Informace není komunikace" a další zákony interní komunikace

Do you know the basic rules of internal communication? And how many of them have you broken recently? These are questions a recent article on the HR Communication website focused on. The article describes a total of 11 basic "laws" of internal communication.

1. Information is not communication

Distributing information is not enough. Communication requires at least two active participants and takes place over a certain period of time.

2. Employees are adults, don't lie to them

Each employee deserves to be treated as an adult - openly, truthfully and honestly. Only then he can trust you.

3. Internal communication should be based on business strategy

Your task is to help employees understand the direction of the company and their role in it. It must be based on the overall corporate strategy.

4. Change is life - and your work

The business world is constantly changing and, moreover, the pace of changes increases. Your task is to inform about changes quickly so that people in your company can make the right decisions.

5. You must know what you want to achieve

Before starting internal communications about anything, you need to answer these questions: What do I want to communicate about? What will change a the result of this communication What kind of employee behavior should be acquired? What current behavior should be preserved, what should be slightly modified and what completely removed?

6. Internal communication connects employees with the company

Base each communication towards employees on the fact that everything you do has a common goal - linking corporate strategy with individual work responsibilities and interests of employees.

7. Employees are participants in communication, not the audience

Even if communicating with a mass of people, the same rule applies as for communication between two people - move from monologue to dialogue and, most importantly, listen. Actively involve employees in the discussion.

8. Internal communication helps managers do their job

Managers implement the corporate business strategy and you should provide them with maximum support.

9. You must know your goal  to choose the right tools

Even in internal communication, the same approach to all does not work. Always focus on who you communicate with and what you want to achieve and choose communication tools accordingly.

10. Reality looks the way we see it

People perceive reality based on the culture, history and personal experience. Some ways of perceiving reality are, therefore, very difficult to overcome. Keep it in mind when you look for ways to engage employees in discussions on complex topics.

11. When you don't measure your success, you cannot improve

Specialists in internal communication should constantly monitor and measure the success of their activities and implement changes based on the findings.

-kk-

  "Informace není komunikace" a další zákony interní komunikace

  Znáte základní pravidla interní komunikace? A kolik z nich jste v poslední době porušili? Na tyto otázky se v nedávném článku zaměřil server HR Communication. Popisuje celkem 11 základních „zákonů“ interní komunikace.

  1. Informace není komunikace

  Rozeslat informace nestačí. Komunikace vyžaduje alespoň dva aktivní účastníky a probíhá po určitou dobu v čase.

  2. Zaměstnanci jsou dospělí, nelžete jim

  Každý zaměstnanec si zaslouží, abyste s ním jednali jako s dospělým člověkem – otevřeně, pravdivě a upřímně. Jen pak vám může věřit.

  3. Interní komunikace má vycházet z obchodní strategie

  Vaším úkolem je pomáhat zaměstnancům chápat směřování firmy a jakou roli v něm hrají. To musí vycházet z celkové firemní strategie.

  4. Změna je život – a vaše práce

  Obchodní svět se neustále mění a tempo změn navíc se zvyšuje. Vaším úkolem je proto rychle o změnách informovat, aby se lidé ve vaší firmě mohli správně rozhodovat.

  5. Musíte vědět, čeho chcete dosáhnout

  Než začnete s interní komunikací o čemkoli, odpovězte si na tyto otázky: O čem chci komunikovat? Co se díky této komunikaci má změnit? Jaké chování si zaměstnanci mají osvojit? Jaké současné chování je třeba zachovat, jaké mírně upravit a jaké zcela odstranit?

  6. Interní komunikace spojuje zaměstnance s firmou

  Při každé komunikaci směrem k zaměstnancům vycházejte z toho, že vše, co děláte, má společný cíl – spojovat firemní strategii s individuálními pracovními povinnostmi a zájmy zaměstnanců.

  7. Zaměstnanci jsou účastníci komunikace, nikoli publikum

  I když komunikujete s masou lidí, platí totéž pravidlo jako při komunikaci mezi čtyřma očima - postupte od monologu k dialogu a hlavně naslouchejte. Aktivně zapojujte zaměstnance do diskuse.

  8. Interní komunikace pomáhá manažerům dělat jejich práci

  Manažeři realizují obchodní strategii firmy a vy byste jim k tomu měli zajistit maximální podporu.

  9. Musíte znát svůj cíl, abyste mohli správně vybrat nástroje

  I v interní komunikaci platí, že stejný přístup ke všem nefunguje. Vždy vycházejte z toho, s kým komunikujete a čeho chcete dosáhnout a podle toho vybírejte komunikační nástroje.

  10. Realita vypadá tak, jak ji vnímáme

  To, jak člověk vnímá realitu, vychází z kultury, historie a osobních zkušeností. Některé způsoby vnímání reality se proto velmi těžce překonávají. Počítejte s tím, až budete hledat způsoby, jak zapojit zaměstnance do diskuse o složitých tématech.

  11. Když neměříte svůj úspěch, nemůžete se zlepšovat

  Specialisté interní komunikace by měli neustále sledovat a měřit úspěšnost svých aktivit a zavádět změny na základě zjištěných skutečností.

  -kk-

  Zdroj: HR Communication - americký server věnovaný HR a interní komunikaci