How HR managers can advocate a flexible working environment to management

Jak můžete coby HR manažer u vedení prosadit flexibilní pracovní prostředí

These days, workers value and demand flexibility at work. What does a flexible work environment look like? Maybe offering the option of working from home, flexible working hours, sick days, or interesting benefits and organisational principles enabling employees to balance better their personal and professional lives. But what if your company is outdated and rigid in this respect and resists such ideas? Here are a few arguments to use in communication with management so you succeed in convincing them of the benefits of a flexible working environment.

These tips appeared in an article on LinkedIn.

Higher employee satisfaction, including that of quality employees

If your employees are able better to balance their personal and professional lives, they will be happier and thus more loyal. The company will then be able to retain quality workers who will not leave for your competitors.

Improving your employer brand

Flexibility is demanded by both employees and, most importantly, job candidates. Offering interesting benefits and flexible working conditions will make your employer brand more attractive, which means you will be more interesting to high-quality and promising potential employees.

Reducing employee sickness

Workers who are not under stress, can arrange their work flexibly, and are generally content do not suffer from the same ailments and illnesses as workers who, on the contrary, are constantly stressed out. The result of flexibility at work is therefore fewer workers on sick leave.

Reduced demands from workers for financial reward

One of the consequences of flexible working arrangements, which is also very pleasing for employers, is reduced demands for higher financial remuneration from workers. When employees are happy and offered excellent benefits, you as a company will not have to "overpay" them to stay with you.

 

-mm-

  Jak můžete coby HR manažer u vedení prosadit flexibilní pracovní prostředí

  Pracovníci dnes oceňují a žádají v práci flexibilitu. Jak takové flexibilní pracovní prostředí vypadá? Třeba tak, že nabízí možnost práce z domova, klouzavou pracovní dobu, sick days nebo zajímavé benefity a organizační principy, které pracovníkům umožňují si lépe skloubit osobní a pracovní život. Co když je ale vaše firma v tomto ohledu zastaralá a rigidní a těmto principům se brání? Zde je několik argumentů, které jako HR manažer můžete použít při komunikaci s vedením a úspěšně jej přesvědčit o výhodnosti flexibilního nastavení pracovního prostředí.

  Tyto tipy přinesl článek na LinkedIn.

  Vyšší spokojenost pracovníků – i těch kvalitních

  Pokud budou vaši zaměstnanci schopni lépe skloubit své osobní a pracovní životy, budou spokojenější. A díky tomu i loajálnější. Firma si tak bude schopna udržet kvalitní pracovníky, kteří nebudou odcházet ke konkurenci.

  Zlepšení značky zaměstnavatele

  Flexibilitu požadují jak zaměstnanci, tak především i kandidáti. Tím, že nabídnete zajímavé benefity a flexibilní pracovní podmínky, zatraktivníte i svou značku zaměstnavatele. Díky tomu budete zajímavější pro kvalitní a perspektivní potenciální zaměstnance.

  Snížená nemocnost pracovníků

  Pracovníci, kteří nejsou ve stresu, mají možnost si flexibilně uspořádat svou práci a jsou obecně spokojenější, netrpí takovými neduhy a nemocemi, jako pracovníci, kteří jsou naopak v chronickém stresu. Důsledkem flexibility v práci je tedy i méně pracovníků na nemocenské.

  Snížené požadavky pracovníků na finanční ohodnocení

  Jedním z důsledků, které vyplývají z flexibilního nastavení práce a které jsou i velmi příjemné pro zaměstnavatele, jsou snížené požadavky pracovníků na vyšší finanční ohodnocení. Když jsou zaměstnanci spokojení a jsou jim nabízeny skvělé benefity, nebudete je jako firma muset „přeplácet“, aby u vás zůstali.  -mm-

  Zdroj: LinkedIn - největší světová profesní sociální síť
  Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn
  Štítky: Pracovní doba