How to manage diversity

Jak na řízení diverzity

The English word "diversity" is most often translated into Czech as "diverzita" or "různorodost". In terms of business management, diversity means striving to use fully the potential of all employees, regardless of individual differences in gender, age, nationality, religion, disability, etc. The purpose of diversity is to promote and develop representatives of various minorities, thus enriching the majority staff of the company. This should lead to greater tolerance and better mutual relationships as well as more innovation and better work performance. This is shown by both research and practice in the USA, Great Britain or Scandinavia, where diversity management has become a common procedure in the context of corporate governance.

In large companies, diversity management is mostly a task for independent diversity managers. In smaller companies, it is often the responsibility of people from the HR department. No matter whether diversity is your long-term job or you are only in charge of a specific diversity development project, this article with recommendations on how diversity managers should or should not behave is designed just for you. It is based on a recent piece by Robert Rodriguez on diversity-executive.com. The author describes the common characteristics of successful diversity managers, based on his advisory experience with more than one hundred large companies.

Involve the director

The highest representative of your company should not only promote diversity but personally participate in it. You submit the strategy but they are the executor. If they are not involved enough, do not be afraid to say so. Likewise, teach also lower-level managers that diversity management is a responsibility as important as achieving business results and that they can be just as proud of achievements in diversity.

Learn to influence others

Your task will be to overcome tough obstacles, especially a lack of interest and unwillingness. You need to convince managers and staff to start doing things they have not done so far. You will need a strategy to promote positive changes.

Do not turn back

Of course you have to know the history of the company and learn from it but you should primarily look ahead and teach others to do the same. Create a positive vision of the future and show how it can be achieved through diversity. Actively oppose managers who are always trying to postpone change. Emphasise that there is no need to wait. Some steps can start today.

Focus on talent

Promote diversity in terms of talent for which you are fighting with your competitors. Convince your managers that diversity will help them access broader groups of talents and thus gain a competitive advantage. Evaluate and improve your initiatives.

Celebrate all victories

Maintain the motivation of the employees involved. Do not skip any opportunity to celebrate incremental progress and improvements in diversity in your company.

-kk-

  Jak na řízení diverzity

  Anglický pojem „diversity“ se do češtiny nejčastěji překládá jako „diverzita“ neboli různorodost. Z pohledu řízení firmy znamená snahu umožnit plné rozvinutí potenciálu všech zaměstnanců bez ohledu na jejich individuální rozdíly z hlediska pohlaví, věku, národnosti, náboženství, zdravotního stavu apod. Smyslem diverzity je podporovat a rozvíjet zástupce různých menšin, a obohacovat tak většinové osazenstvo firmy. Má vést k větší toleranci, lepším vzájemným vztahům, ale také k vyšší míře inovací a lepším pracovním výkonům. To ostatně dokládají výzkumy i praxe z USA, Velké Británie či Skandinávie, kde již řízení diverzity patří k běžným postupům v rámci řízení firem.

  Ve velkých firmách mají řízení diverzity na starosti většinou samostatní manažeři diverzity, v menších pak často lidé z oddělení HR. Ať už je tedy diverzita dlouhodobou hlavní náplní vaší práce nebo jste dostali na starost jen určitý projekt rozvoje diverzity, právě vám je určen tento článek s doporučeními, jak se v roli manažera diverzity chovat, respektive nechovat. Vycházíme z článku Roberta Rodrigueze, který byl nedávno zveřejněn na serveru diversity-executive.com. Autor v něm popsal společné vlastnosti úspěšných manažerů diverzity na základě svých poradenských zkušeností ze spolupráce s více než stovkou velkých firem.

  Zapojte ředitele firmy

  Nejvyšší představitel firmy by měl diverzitu nejen podporovat, ale osobně se ní podílet. Vy mu předložíte strategii, ale on bude jejím vykonavatelem. Pokud se nebude zapojovat dostatečně, nebojte se jej upozornit. Stejně tak učte i nižší manažery, že řízení diverzity je pro ně stejně důležitá odpovědnost jako dosahování obchodních výsledků a že na své úspěchy v diverzitě mohou být stejně hrdí.

  Učte se ovlivňovat druhé

  Vaším úkolem bude překonávat obtížné překážky, zejména nezájem a neochotu. Musíte dokázat přesvědčit manažery i zaměstnance, aby začali dělat něco, co doposud nedělali. Pomůže vám strategie prosazování pozitivních změn.

  Neotáčejte se zpět

  Samozřejmě musíte znát minulost své firmy a poučit se z ní, primárně však hleďte dopředu a učte témuž i ostatní. Vytvářejte pozitivní vizi budoucnosti a ukazujte, jak jí můžete dosáhnout díky diverzitě. Aktivně vystupuje proti manažerům, kteří se snaží změnu neustále odsouvat. Zdůrazňujte, že není na co čekat. S určitými kroky můžete začít už dnes.

  Zaměřte se na talenty

  Prosazujte diverzitu z pohledu talentů, o které soupeříte s konkurencí. Přesvědčete vaše manažery, že díky diverzitě získají přístup k širším skupinám talentů, a tudíž i konkurenční výhodě. Vyhodnocujte a zlepšujte své iniciativy.

  Oslavujte všechna vítězství

  Udržujte motivaci zapojených zaměstnanců. Nevynechávejte žádnou příležitost k oslavě dílčích pokroků a zlepšení v diverzitě firmy.

  -kk-

  Zdroj: Diversity Executive - portál amerického magazínu věnovaný řízení diverzity