How to create an environment in which employees are not afraid to talk to HR

Jak vytvořit prostředí, ve kterém se zaměstnanci nebojí mluvit s HR oddělením

Unfortunately, in many companies, the HR department is still seen as a tool of management. In other words, HR primarily has management's interests at heart; therefore, ideally, employees should have nothing to do with them. But an HR specialist needs feedback, without which they cannot successfully implement any systemic changes. Without quality data on employee satisfaction and continuous feedback, the HR manager faces a difficult task. So this article looks at how you can better set up a culture of sharing and communication at your company and motivate employees to confide in you more regarding their fears, requests and suggestions.

Meeting on neutral ground

According to ChangeBoard.com, the first step in setting up mutual trust is choosing the right location for your dialogue. Go to the employee's office or meet on neutral ground. Meeting on your home territory will create a psychological barrier in the employee of being "interrogated".

Talk to employees even if nothing is wrong

For employees to be willing to confide in you if something negative is happening, they must be able, no matter what, to talk to you about their experiences and opinions. Set up regular meetings with employees even if there seems to be nothing wrong.

Appreciate feedback

Keep in mind that an employee often has to overcome the fear of being punished for sharing their ideas and opinions with you. Therefore, you should appreciate feedback from employees accordingly.

Be aware of what your position automatically means

You can never have a conversation as an equal with an employee simply because of your status. Remember you are primarily representing the interests of your company, which is bound to create a barrier between you and the employee.

Do not be in a rush

Always reserve sufficient time for a dialogue with an employee so that you do not need to rush and force the employee to tell you everything all at once. In that case much information would remain uncovered and the employee would not open up as much as they could.

Do not bring your own emotions to the conversation

No matter what your opinions are, if they do not correspond to the opinions of the employee, you should keep them to yourself. You are there to get on the same wavelength with the employee and thus obtain objective feedback from them.

 

-mm-

  Jak vytvořit prostředí, ve kterém se zaměstnanci nebojí mluvit s HR oddělením

  Bohužel, v řadě společnostech je HR vnímáno stále jako prodloužená ruka managementu, která primárně zastává zájmy vedení firmy a se kterou je lepší jako zaměstnanec spíše nepřicházet do kontaktu. Pro HR specialistu je přitom extrémně důležitá zpětná vazba ze strany zaměstnanců, bez které nemůže efektivně uvést žádné změny. Bez kvalitních dat o spokojenosti zaměstnanců a bez průběžné zpětné vazby ze strany pracovníků má personalista práci značně ztíženou. A proto se v tomto článku podíváme na to, jak lépe nastavit ve vaší firmě kulturu sdílení a komunikace s HR a jak zajistit, aby se vám zaměstnanci se svými obavami, požadavky a návrhy více svěřovali.

  Setkávání se na neutrálním území

  Podle ChangeBoard.com je prvním krokem při nastavení vzájemné důvěry vhodné zvolení lokace, kde se se zaměstnancem k dialogu potkáte. Jděte vy za ním do jeho kanceláře nebo se sejděte na neutrální půdě. Pokud se budete scházet u vás, vytvoří to v pracovníkovi psychologický blok z „výslechu“.

  Bavte se se zaměstnanci, i když se nic negativního neděje  

  Aby byli pracovníci ochotni se vám svěřit i ve chvíli, kdy se děje něco negativního, musí být v každém případě zvyklí se s vámi o svých zkušenostech a názorech bavit. Nastavte si proto pravidelná setkání se zaměstnanci i ve chvíli, kdy se zdánlivě nic neděje.

  Oceňujte zpětnou vazbu

  Mějte na paměti, že pracovník často musí překonávat obavu z určitého postihu, když se vám svěřuje se svými názory a nápady, a proto zpětnou vazbu od zaměstnanců náležitě oceňujte.

  Uvědomte si, co sebou nutně přináší vaše postavení

  Se zaměstnancem nikdy nemůžete hovořit jako rovný s rovným. To je dáno vaším postavením. Uvědomte si, že fakt, že zastupujete především zájmy firmy, nutně tvoří bariéru mezi vámi a daným pracovníkem.

  Nepospíchejte

  Vyhrazte si na dialog se zaměstnancem vždy dost času, abyste nemuseli spěchat a nenutili v rychlosti pracovníka říci vám všechno najednou. Mnoho informací tak zůstane skryto a zaměstnanec se vám neotevře tak, jak by mohl.

  Nevnášejte do konverzace vlastní emoce

  Ať jsou vaše názory jakékoliv, tak pokud nekorespondují s názory zaměstnance, nechte si je pro sebe. Jste tu od toho, abyste se naladili na vlnu daného zaměstnance a na základě toho od něj získali nezkreslenou zpětnou vazbu.

   

  -mm-

  Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard