If an investment firm demands CSR (1/2)

Když investiční společnost vyžaduje CSR (1/2)

Some people think that CSR is not an authentic business model. They see it as merely socially and environmentally focused PR, used to attract a broader audience.

In the case of BlackRock, the world’s biggest investment firm, its CEO Larry Fink in his annual letter to CEOs called for corporate social responsibility. If a business wants BlackRock to be interested, one of its goals has to be making a positive contribution to society. According to Fink, companies must benefit all of their stakeholders (shareholders, employees, customers, and the communities in which they operate).

How about gambling?

BlackRock has also invested in stocks of companies active in industries which are regarded  by many as rather controversial. Fink says he doesn’t want to steer investment out of so-called sin industries. So although BlackRock probably will not divest itself of sin industries (weapons, tobacco, gambling), it can and will nudge companies towards behaving in a socially more responsible manner, according to an article on the website of the INSEAD business school.

BlackRock does not claim that companies should perceive maximising shareholder value as their only objective. Fink agrees that other stakeholders must be taken into account. A company should benefit everyone. So in order to achieve strong long-term sustainable returns, companies need also to create some social impact. If this approach is correct, social responsibility really can help to maximise value for shareholders, at least in the long term.

Bright future of CSR

Fink argues for a more activist stance among investment firms. The CSR community responded very positively to the letter. It was seen as an announcement of what is now required if BlackRock is to invest in the stocks of a particular company.

What exactly does the BlackRock investment company regard as social responsibility and what will be done in this area? What can the company do to fulfill the statement of its CEO? We will focus on this in the second part of the article.

-jk-

  Když investiční společnost vyžaduje CSR (1/2)

  Někteří lidé si myslí, že společenská odpovědnost firem (CSR) nemůže fungovat jako skutečně funkční obchodní model. Vidí v ní jen společensky a environmentálně zaměřené PR, které se používá pro účely přilákání širšího publika a díky tomu i oslovení nových zákazníků.

  V případě společnosti BlackRock, světově největší investiční firmy, se její generální ředitel Larry Fink ve svém výročním dopise ostatním generálním ředitelům vyjádřil pro sociální odpovědnost firem. Pokud firma chce, aby o její akcie měla společnost BlackRock zájem, musí být společenský přínos jedním z jejích cílů. Podle Finka musí společnosti přinášet užitek všem zúčastněným stranám (akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům i komunitám, ve kterých daná firma působí).

  A co hazard?

  Společnost BlackRock investovala i do akcií firem působících v průmyslových odvětvích, které mnozí považují za kontroverzní. Fink však říká, že jeho cílem není stáhnout investice z těchto tzv. hříšných odvětví. Takže i když se společnost BlackRock pravděpodobně nebude zbavovat své účasti ve firmách hříšných odvětví (to je hlavně zbrojařský, tabákový a hazardní průmysl), může a patrně se i bude snažit přimět firmy v těchto odvětvích, aby se chovaly více společensky odpovědně, píše článek na webu obchodní školy INSEAD.

  Společnost BlackRock tedy netvrdí, že by firmy měly považovat za svůj jediný cíl maximalizaci hodnoty pro akcionáře. Fink souhlasí s tím, že je třeba vzít v úvahu i další zúčastněné strany. Firma by měla být prospěšná všem. A aby bylo možné dosáhnout dobrých dlouhodobých a udržitelných výnosů, musí se firmy starat i o pozitivní společenský dopad svých aktivit. Pokud je tento přístup blízký pravdě, potom společenská odpovědnost může skutečně pomoci maximalizovat hodnotu i pro akcionáře – přinejmenším v dlouhodobém horizontu.

  CSR má světlou budoucnost

  Fink se snaží do investičních firem přinést trochu aktivnější postoj k této problematice. Lidé zajímající se o CSR reagovali na jeho dopis velmi pozitivně. Dopis byl přijat jako oznámení toho, co bude do budoucna od firem vyžadováno, pokud má BlackRock investovat do té které firmy.

  Co přesně investiční společnost BlackRock pokládá za společenskou odpovědnost a co v této oblasti podnikne dál? Co může udělat, aby naplnila prohlášení svého generálního ředitele? Na to se zaměříme v druhé části článku.

  -jk-

  Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
  Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge