Measuring impact and ROI in online education needs to be more rigorous

Měření dopadu a návratnosti investic do online vzdělávání musí být důslednější

To support and fund virtual learning in the new era, programmes must deliver real business results. Especially in times of budget downturns and downsizing, the measurability factor becomes absolutely essential. Below are some insights that can help you review the current situation and ensure measurable impact and return on investment in online education.

Education providers lack or do not collect data on the impact and effectiveness of programmes

Education without practical application will have no impact. Unfortunately, many L&D experts do not even measure past and subsequent status at this level and are thus unable to demonstrate any change or corresponding impact on business. Do not consider online training a one-off item. Measure the level of knowledge or skills before and after the programme and monitor the impact on practice based on predetermined criteria.

Many executives see learning as a cost, not an investment

Once managers consider development to be a cost, it happens that, especially in uncertain times, they remove it from necessary items. Wrong! The learning budget can be reduced, reduced again, suspended, minimised or controlled. If managers see learning as an investment, they can protect, support and even improve it during a downturn. The challenge for development specialists is to show executives that learning brings a positive return on investment. The best way to achieve this is to measure the ROI of the programme following an economic model. This will remove the doubt that learning is an investment.

Use the value chain for your online education programme

It is important to understand how success is achieved through online education. How do you deliver more productivity, improve service quality, innovate or communicate better with customers? If a lack of knowledge or skills is an obstacle to success, then the implementation of these processes will support it. When learning is initially linked to business metrics, it is transformed into a suitable solution that is designed to have an impact.

You can effectively measure the success of an educational programme through a value chain:

Level

Metrics

Typical measures

0 – Input

Input parameters of programmes, which include indicators such as time spent, costs, scope, etc.

Programme type

Number of programmes

Number of participants

Time spent

Cost

1 – Reaction and planned action

Responses to programmes that include the value perceived by participants and planned actions that drive success

Relevance

Importance

Usefulness

Suitability

Intended to use things in practice

Motivation

Recommendations

2 – Learning

Knowledge and success. Focus on concepts and ways to use the knowledge and skills to support success

Skills

Knowledge

Skills

Competences

Trust

3 – Applications and implementations

Application and use of knowledge in practice

Behaviour

Range of use

Completion of tasks

Frequency of use

Successfulness

Use barriers

Use activators

Engagement

4 - Impact

Impact of the educational programme

Productivity

Profit

Quality

Innovation

Efficiency

Retention

Customer satisfaction

5 – ROI

Comparison of impact with financial aspects

Cost-benefit ratio

ROI (%)

Payback period

Studies show that many virtual training programmes fall apart precisely when measured at the level of business impacts and the application of knowledge in practice. But executives want and need to see the business links to learning, whether learning is provided in person or at a distance. Don't underestimate the preparation process; otherwise, the training or the course itself is only the tip of the iceberg.

 

-bb-

  Měření dopadu a návratnosti investic do online vzdělávání musí být důslednější

  Abyste zajistili podporu a financování virtuální vzdělávání v nové době, musí programy přinést reálné obchodní výsledky. Zejména v období útlumu a snižování rozpočtů se faktor měřitelnosti stává naprosto kritickým. Níže je několik poznatků, které vám mohou pomoci zrevidovat stávající stav a zajistit měřitelnost dopadu a návratnost investic do online vzdělávání.

  Poskytovatelé vzdělávání nemají nebo nesbírají data, která prezentovala dopad a efektivitu programů

  Vzdělávání bez využití v praxi nebude mít žádný dopad. Mnoho odborníků na oblast L&D bohužel na této úrovni ani neměří předchozí a následný stav, a tedy nejsou schopni nijak doložit změnu a odpovídající dopad na podnikání. Nepovažujte online trénink za jednorázovou záležitost. Měřte úroveň znalostí či schopností před i po programu a sledujte dopady do praxe na základě předem stanovených kritérií.

  Mnoho vedoucích pracovníků považuje učení za náklad, nikoli za investici

  Jakmile manažeři považují rozvoj za náklad, stává se, že zejména v nejistých dobách tento náklad škrtají z nezbytných položek. Chyba! Rozpočet na učení lze snížit, snížit, pozastavit, minimalizovat nebo kontrolovat. Vidí-li vedoucí pracovníci učení jako investici, mohou ho během útlumu chránit, podporovat a dokonce vylepšovat. Výzvou pro specialisty rozvoje je ukázat vedoucím pracovníkům, že učení přináší pozitivní návratnost investic. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je měřit ROI z programu po ekonomickém vzoru. Tímto způsobem odstraníte pochybnosti, že učení je investice.

  Využijte řetězec tvorby hodnot pro váš online vzdělávací program

  Je důležité pochopit, jak je prostřednictvím online vzdělávání dosahováno úspěchu. Jak dodáváte větší produktivitu, zlepšujete kvalitu služeb, inovujete nebo lépe komunikujete se zákazníky? Pokud je nedostatek znalostí nebo dovedností překážkou úspěchu, pak jej zavedení těchto procesů podpoří. Pokud je učení na začátku spojeno s obchodní metrikou, transformuje se do vhodného řešení, které je navrženo tak, aby mělo dopad.

  Efektivního měření úspěšnosti vzdělávacího programu můžete docílit pomocí hodnototvorného řetězce:

  Úroveň

  Metrika

  Typická měřítka

  0 – Vstup

  Vstupní parametry programů, které zahrnují indikátory jako strávený čas, náklady, rozsah aj.

  Typ programu

  Počet programů

  Počet účastníků

  Strávený čas

  Náklady

  1 – Reakce a plánovaná akce

  Reakce na programy zahrnující hodnotu vnímanou účastníky a plánované akce, které podnítí úspěšnost

  Relevance

  Důležitost

  Užitečnost

  Vhodnost

  Záměr využít věci v praxi

  Motivace

  Doporučení

  2 – Vzdělávání

  Znalosti a úspěšnost. Zaměření se na koncepty a způsoby, jak využít znalosti a dovednosti, které podpoří úspěšnost

  Schopnosti

  Znalosti

  Dovednosti

  Kompetence

  Důvěra

  3 – Aplikace a implementace

  Aplikace a využití znalostí v praxi

  Chování

  Rozsah využití

  Dokončení úkolů

  Frekvence využití

  Úspěšnost při využití

  Bariéry využití

  Aktivátory využití

  Angažovanost

  4 - Dopad

  Dopad vzdělávacího programu

  Produktivita

  Zisk

  Kvalita

  Inovace

  Efektivita

  Retence

  Zákaznická spokojenost

  5 – ROI

  Porovnání dopadu s finančními aspekty

  Poměr náklady-výnosy

  ROI (%)

  Doba návratnosti

  Studie ukazují, že mnoho virtuálních vzdělávacích programů se rozpadá právě při měření na úrovni obchodních dopadů a aplikace poznatků do praxe. Vedoucí pracovníci ale chtějí a potřebují vidět obchodní vazby na učení, ať už je učení poskytováno osobně nebo na dálku. Nepodceňte přípravu, samotné školení nebo kurz je už jen vrcholek celého ledovce.

   

   

  -bb-

   

  Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer