The most important skills of HR Managers

Nejdůležitější dovednosti manažera HR

Which skills can an HR manager not do without if he wants to be successful? Nine answers to this question were published in an article on BLR.com. The article has become the most read article on this U.S. server for HR professionals since 2006. Let's read BLR's summary of these essential skills and think about whether you would omit or add any of them. What do you think?

1. Organizational skills

An HR Manager has to work systematically. This applies to both paperwork and also working with people and their careers. He must also have strong aptitude for time management.

2. Multitasking

An HR Manager has to deal with tasks from different areas every day. He must not only be prepared to change his priorities, but also to work on several things at once.

3. Ability to work with incomplete information

An HR Manager does not always have to know how to properly assess a situation from a legal point of view. However, he must know where to turn for advice and cooperate with experts.

4. Negotiation

An HR Manager must be prepared to help both sides with differing opinions find a common ground. Without the ability to negotiate, he cannot communicate with company management either.

5. Communication skills

An HR Manager must be able to communicate with people at all levels in the company hierarchy, with individuals and with groups. He should master both spoken and written communication and not only be compelling, but also human.

6. Ethical principles

An HR manager must know how to handle personal data and other confidential information. He should also oversee managers to see whether or not they behave ethically to the employees.

7. Focus on employees and management at the same time

An HR Manager must be able to find a balance between the role of an employee advocate and also a partner of the company's top management. He must be prepared for the fact that many of his decisions will neither be easy nor popular.

8. Problem solving

An HR Manager has to be prepared for conflicts and problems. If he is not able to solve problems, he will accomplish almost nothing.

9. Changes in management

An HR Manager must take into account the dizzying pace of change today's companies must must adapt to. His mission is to help all the people involved cope with the changes as easily as possible.

-kk-

  Nejdůležitější dovednosti manažera HR

  Bez jakých dovedností nelze uspět v roli manažera HR? Devět odpovědí na tuto otázku přinesl článek na serveru BLR.com, který se stal vůbec nejčtenějším článkem na tomto americkém serveru pro personalisty od roku 2006. Pojďte si s námi tento souhrn dovedností přečíst a zamyslet se, zda byste nějakou z nich nevynechali nebo naopak nepřidali. Co myslíte?

  1. Organizační dovednosti

  Manažer HR musí pracovat systematicky. Platí to jak pro práci s papíry, tak pro práci s lidmi a jejich kariérou. Musí být silný v časovém plánování své práce.

  2. Multitasking

  Manažer HR musí každý den zvládat úkoly z rozličných oblastí. Musí být připraven měnit priority, ale také pracovat na více věcech najednou.

  3. Schopnost pracovat s neúplnými informacemi

  Manažer HR nemusí pokaždé vědět, jak správně zhodnotit situaci z právního hlediska. Musí však vědět, kam se má obrátit pro radu a spolupracovat s odborníky.

  4. Vyjednávání

  Manažer HR musí být připraven pomáhat stranám s rozdílnými názory hledat společnou řeč. Bez schopnosti vyjednávat se neobejde ani v komunikaci s vedením firmy.

  5. Komunikační dovednosti

  Manažer HR musí umět komunikovat s lidmi na všech úrovních v hierarchii firmy, s jednotlivci i skupinami. Musí ovládat mluvený i písemný projev a být v něm nejen přesvědčivý, ale i lidský.

  6. Etické zásady

  Manažer HR musí vědět, jak zacházet s osobními údaji a dalšími důvěrnými informacemi. Musí také dohlížet na to, aby se stejně eticky chovali manažeři k zaměstnancům.

  7. Zaměření na zaměstnance i vedení firmy

  Manažer HR musí umět najít rovnováhu mezi rolí advokáta zaměstnanců a partnera nejvyšší vedení firmy. Musí být připraven, že mnohá rozhodnutí nebudou jednoduchá ani oblíbená.

  8. Řešení problémů

  Manažer HR musí být připraven na konflikty a problémy. Pokud je nebude umět řešit, nedosáhne téměř ničeho.

  9. Řízení změn

  Manažer HR musí počítat se závratným tempem změn, kterému se dnes musejí přizpůsobovat všechny firmy. Jeho úkolem je pomáhat všem zúčastněným, aby pro ně změny byly co nejsnazší.

  -kk-

  Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování

  Štítky: Styly řízení