Is yor company managed by fear?

Ovládá vaši firmu strach?

Fear is a reliable killer of corporate culture. It slows down the operation of companies by leading people to hesitancy, increasing stress and preventing them from reaching their full potential. The fear is often not visible at first glance, but that does not mean it is not present. How to find out whether your company is managed by fear? The tlnt.com websiteidentified the following eight symptoms of a corporate culture managed by fear.

Ignoring bad behavior

Managers should clearly show employees what behavior is and is not acceptable when performing their tasks. If bad behavior is not confronted or it is addressed only behind closed doors without clear results, the fear will to come soon.

Promoting employees and increasing salaries only based on results

Good results should be a norm. Higher earnings and especially promotions should, however, be also based on behavior. Even one manager behaving inappropriately may negatively affect the entire company.

Emotional outbursts of managers

Using emotional speeches, managers can motivate employees to work hard. Such speeches should, however, be focused positively. Explosions of critical emotions only reinforce employees' fear.

Keeping unpleasant information away from senior managers

Especially in larger organizations, new ideas and proposals are often presented to lower managers who decide whether they can be presented to senior leaders. That is all right until the time when this procedure is used to make higher managers aware only of what they want to hear.

One-way communication

If managers do not communicate openly with their teams and are not interested in their opinions, you cannot expect a culture based on trust.

Hiding important e-mails

It is very easy to forward e-mails to everyone to see how good you are. However, e-mails that are really important and others including top managers should really know about them, are often not forwarded. The reason is fear again.

Uncertainties regarding work performance

Each employee should clearly understand the strategies, priorities and objectives he or she works on and which should stands on clear values and behaviors. If they do not know what and why they are doing, they naturally feel fear. Managers play a crucial role here again.

Missing definition of corporate values and expected behavior

It is not enough to publish your corporate values on the intranet or on posters. They must be combined with specific behaviors for everybody to understand the values in the same way.

-kk-

  Ovládá vaši firmu strach?

  Strach je spolehlivý zabiják firemní kultury. Zpomaluje chod firmy tím, že vede lidi k váhavosti, zvyšuje stres a znemožňuje jim dosahovat jejich plného potenciálu. Často není vidět na první pohled, to však neznamená, že neexistuje. Jak tedy poznáte, zda vaši firmu ovládá strach? Server tlnt.com identifikoval následujících osm projevů firemní kultury ovládané strachem.

  Ignorace špatného chování

  Manažeři by měli zaměstnancům jasně ukazovat, jaké chování je a není akceptovatelné při plnění pracovních úkolů. Pokud není špatné chování konfrontováno nebo se řeší jen za zavřenými dveřmi bez jasných výsledků, strach se brzy dostaví.

  Povyšování a odměňování jen na základě výsledků

  Dobré výsledky by měly být normou. O vyšších výdělcích a především povýšení by však mělo rozhodovat také chování. I jeden manažer s nevhodným chováním může negativně ovlivnit celou firmu.

  Emotivní výbuchy manažerů

  Emotivní řeč manažera může přispět k motivaci zaměstnanců do další práce, bude-li zaměřena pozitivně. Výbuchy kritických emocí pouze posilují strach.

  Cenzura nepříjemných informací před vyššími manažery

  Zejména ve větších organizacích se často předkládají nové nápady a návrhy nižším manažerům, kteří rozhodují o tom, zda budou moci být prezentovány před vyššími lídry. To je v pořádku jen do doby, kdy tento postup slouží k tomu, aby se vyšším manažerům předkládalo jen to, co chtějí slyšet.

  Jednostranná komunikace

  Pokud manažeři otevřeně nekomunikují se svými týmy a nezajímají se o jejich názory, nelze očekávat kulturu založenou na důvěře.

  Tajení důležitých e-mailů

  Je velmi jednoduché hromadně přeposílat e-maily, aby všichni viděli, jak jste dobří. V případě e-mailů, které jsou skutečně důležité a o kterých by opravdu měli vědět ostatní včetně nejvyššího vedení, se však často stává, že nejsou přeposílány. Důvodem je opět strach.

  Nejasnosti ohledně výkonu práce

  Každý zaměstnanec by měl jasně rozumě strategiím, prioritám a cílům, na kterých pracuje, a které stojí na určitých hodnotách a způsobech chování. Pokud neví, co a proč dělá, přirozeně cítí obavy. Zde opět hrají zásadní roli manažeři.

  Chybějící definice firemních hodnot a očekávaného chování

  Firemní hodnoty nestačí vyvěsit na intranetu nebo na plakátech. Je třeba spojit je s konkrétními způsoby chování, aby všichni viděli, jak jim mají rozumět.

  -kk-

  Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu