Five myths about HR, talent management and recruitment you should not believe

Pět mýtů z oblasti HR, talent managementu a náboru, kterým nesmíte věřit

Just like in any other field, there are certain myths and ideas in HR that are outdated and have long since been proven untrue. Yet some people still believe such myths, mostly out of a certain inertia or unwillingness to accept new ideas and approaches. You should not want to be one of these conservative-minded people. Here are five myths in HR, talent management and recruiting that have been refuted.

These busted myths were published by the HRZone website.

Employees are motivated only by money 

Motivation is a multi-layered and complex matter. If you try to motivate workers with money alone, you will soon hit a ceiling. Satisfied employees are those who not only earn enough money, but are listened to, believe they are doing work that is meaningful, and are able to balance work and family life effectively.

There is no time for individual attention to employees

If you adopt this approach, you can expect staff turnover quickly to spiral out of control. Blanket solutions do not work in talent management, and if you want loyal and happy employees, you will need to take an individual approach to them.

Only young workers are good with new technology

Although it may seem only young people are familiar with modern and latest technologies, this is not the case. On the contrary, due to their young age they sometimes lack insight, experience and the ability to think innovatively. You should not fall for stereotypes and assume only young people are good with technology.

Remote working and other flexible forms of work reduce productivity

Again, this is another myth. If an employee's role allows it, it turns out that remote working makes employees more productive, more grateful and therefore more loyal. This is all thanks to the opportunity to balance better their work and personal lives.

Manager-subordinate review meetings once a year suffice as a talent management tool

Many managers skimp on the care of their subordinates by having a review meeting with them once a year to discuss long-term goals and possibly some wage rise. However, if this is the only tool of talent management, be aware that your subordinates may have a lot of things on their minds but no opportunity to communicate any frustration.

 

-mm-

 

  Pět mýtů z oblasti HR, talent managementu a náboru, kterým nesmíte věřit

  Stejně jako v kterékoliv jiné oblasti přetrvávají i v personalistice určité mýty a představy, které jsou již dávno překonané a které se ukázaly jako nepravdivé. Přesto někteří lidé těmto mýtům stále věří, většinou z určité setrvačnosti nebo neochoty přijímat nové myšlenky a přístupy. Vy byste mezi podobné konzervativní lidi ale neměli chtít patřit. Zde je pět překonaných mýtů z oblasti personalistiky, talent managementu a náboru.

  Tyto překonané mýty uveřejnila webová stránka HRZone.

  Zaměstnance stačí motivovat pouze penězi

  Motivace je mnohovrstevná a složitá věc. Jestliže se budete snažit pracovníky motivovat pouze penězi, brzy narazíte na strop. Spokojení zaměstnanci jsou totiž ti, kteří nejenom vydělávají dostatek peněz, ale i kterým je nasloucháno, kteří věří, že dělají práci, která má smysl, a kterým je umožněno efektivně skloubit pracovní a rodinný život.

  Na individuální přístup k zaměstnancům není čas

  Jestliže byste přijali tento přístup za svůj, můžete očekávat, že se fluktuace pracovníků brzy utrhne ze řetězu. Paušální řešení v talent managementu nefungují a pokud chcete mít loajální a spokojené zaměstnance, budete k nim muset zaujmout individuální přístup.

  Jenom mladí pracovníci to umí s technologiemi

  I když se může zdát, že s moderními a nejnovějšími technologiemi umí pouze mladí lidé, není tomu tak. Těm díky nízkému věku naopak někdy chybí rozhled, zkušenosti a schopnost přemýšlet inovativně. Nedopouštějte se tedy stereotypního myšlení a nepředpokládejte, že s technologiemi to umí jen mladí lidé.

  Práce na dálku a jiné flexibilní formy práce snižují produktivitu

  Opět další mýtus. Pokud to náplň práce zaměstnance umožňuje, ukazuje se, že práce na dálku dělá zaměstnance naopak produktivnějším, vděčnějším a tím pádem i loajálnějším. To vše díky možnosti lépe vyvážit svůj soukromý a pracovní život.

  Bilanční schůzky manažera s podřízeným jednou za rok stačí jako nástroj talent managementu

  Mnoho manažerů si „odbývá“ péči o své podřízené tím, že se s nimi jednou ročně sejde na bilanční schůzce a možná se pobaví o nějakých dlouhodobých cílech a vidinách zvýšení peněz. Pokud se však jedná o jediný nástroj talent managementu, věřte, že vaše podřízené toho může hodně trápit a nemají možnost tuto svoji frustraci komunikovat.

   

  -mm-

  Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone
  Štítky: Talent management