Five signs of a toxic work environment

Pět znaků toxického pracovního prostředí

Ambitious and hard-working employees can only thrive in an environment that is friendly and open to new ideas. Conversely, when a workplace is toxic, not only will quality workers quit, but even those who remain will sooner or later show a significant decline in productivity and motivation. As an HR manager, you need to be able to recognise the signs of a toxic environment and, if necessary, start addressing the situation as soon as possible. So here are five signs to look out for.

Dysfunctional communication

As stated by HR Zone, one of the main signs of a toxic work environment is dysfunctional or insufficient communication. An environment with an unhealthy atmosphere and lack of collaboration is characterised by, among other things, a lot of communication noise, communication channels not working, information not being distributed as it should, and rank-and-file workers being afraid to speak up.

Micromanagement

One of the symptoms (as well as causes) of a toxic work environment is micromanagement, i.e. chronic detailed management of workers. This stems from long-standing mistrust and is something every company should try to avoid.

Promoting unhealthy attitudes to work

A toxic work environment encourages unhealthy work-related behaviours, such as workaholism or excessive risk-taking. These occurrences might be encouraged directly or indirectly.

Bullying

If oppression or outright bullying of workers, whether by colleagues or supervisors, is commonplace, the work environment is definitely toxic.

Reduced worker productivity and motivation

One of the manifestations of toxicity already being present is reduced worker motivation and productivity, which, among other things, can affect the overall performance of teams or the company as a whole.-mm-

  Pět znaků toxického pracovního prostředí

  Ambiciózní a pracovití pracovníci mohou prosperovat jenom v prostředí, které je přátelské a otevřené novým nápadům. Když je pracoviště naopak toxické, nejen že v něm nevydrží kvalitní pracovníci, ale i ti, kteří v něm vydrží, budou dříve či později vykazovat značný pokles v produktivitě i motivaci. Jako HR manažer musíte umět rozpoznat znaky toxického prostředí a případně situaci co možná nejdříve začít řešit. Zde je proto pět znaků toxického pracovního prostředí.

  Nefunkční komunikace

  Jak uvádí HR Zone, jedním z hlavních znaků toxického pracovního prostředí je nefunkční nebo nedostatečná komunikace. Prostředí, kde vládne nezdravá atmosféra a kde chybí spolupráce, se vykazuje mimo jiné tím, že nastává spousta komunikačních šumů, komunikační kanály nefungují, informace se nedistribuují tak, jak by měly, a řadoví pracovníci se bojí ozvat.

  Mikro-management

  Jedním ze symptomů (ale i příčin) toxického pracovního prostředí je mikro-management, tedy chronické detailní vedení pracovníků. To pramení z dlouhodobé nedůvěry a každá firma by se mikro-managementu měla snažit vyhnout.

  Podpora nezdravých přístupů k práci

  V toxickém pracovním prostředí se podporují nezdravé návyky spojené s prací – například workoholismus nebo příliš riskantní chování. Tyto přístupy mohou být podporovány přímo anebo i nepřímo.

  Šikana

  Utlačování pracovníků nebo jejich vyložená šikana, ať už ze strany kolegů nebo nadřízených – pokud se něco takového děje na běžné bázi, jedná se určitě o toxické pracovní prostředí.

  Snížená produktivita a motivace pracovníků

  Jedním z projevů již probíhající toxicity na pracovišti je snížená motivace i produktivita pracovníků, která se může mimo jiné projevit i na celkových výsledcích týmů nebo celé firmy.  -mm-

  Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone