Five steps to prevent employee burnout

Pěti kroky k prevenci syndromu vyhoření u zaměstnanců

The Covid pandemic, uncertainty, downsizing, new orders, new work agendas for the „surviving“ employees and overall changes in the company structure are just a partial list of reasons why  employees are more than ever at risk of burnout. Burnout is a problem for both the workers themselves and the employers, so here are five things you can do as an HR officer to reduce the risk of burnout of your employees.

Offer your employees room for their own initiatives and decision-making

Burnout is often rooted in frustration and feelings of inferiority. Let your employees know that you value their opinions and give them sufficient decision-making and executive powers so that they do not feel like robots.

Enhance the sense of camaraderie

As HR Review states, people work better and they cope with stress better if they feel part of a team. Support feelings of community in your company through various informal events, team-building and other team activities.

Build a fair company culture

Nobody should feel pushed aside in your company. Remove any tendency to discriminate against individuals, groups or members of certain gender.

Reduce the pressure put on employees

The most frequent reason for burnout is too much pressure. Do not overload workers, do not glorify workaholism and offer employees the opportunity to effectively combine work and personal life.

Praise your employees

Valuing employees is important. Not only financially, but also just verbally or with non-financial rewards. Good work and effort need to publicly appreciated.

 

-mm-

  Pěti kroky k prevenci syndromu vyhoření u zaměstnanců

  Covidová pandemie, nejistota, snižování počtů zaměstnanců, nové pořádky, nové pracovní agendy „přeživších“ pracovníků a celková změna struktur firem. To je jenom částečný výčet důvodů, proč dnes pracovníkům hrozí syndrom vyhoření ještě více než kdy předtím. A protože je vyhoření problémem jak pro pracovníka samotného, tak i pro jeho zaměstnavatele, zde je pět věcí, které můžete ze strany personalisty udělat, abyste snížili u vašich zaměstnanců riziko syndromu vyhoření.

  Nabídněte prostor pro vlastní iniciativu a rozhodování

  Vyhoření má často kořeny ve frustraci a pocitu méněcennosti. Dejte pracovníkům najevo, že si vážíte jejich názoru, a dejte jim dostatečné rozhodovací a exekutivní pravomoci, aby se necítili pouze jako roboti bez vlastního uvažování.

  Podpořte sounáležitost

  Jak uvádí HR Review, lidem se lépe pracuje a více snáší stres, pokud se cítí jako součást jednoho týmu. Podpořte komunitní cítění ve vaší firmě různými neformálními akcemi, team-buildingy a jinými stmelovacími aktivitami.

  Nastavte kulturu spravedlnosti

  Ve vaší firmě se nesmí nikdo cítit odstrkovaný. Odstraňte jakékoliv tendence diskriminace jednotlivců i skupin či pohlaví.

  Snižte nátlak na zaměstnance

  Nejčastějším důvodem vyhoření jsou příliš vysoké nátlaky na zaměstnance. Nepřetěžujte pracovníky, neglorifikujte workoholismus a nabídněte zaměstnancům možnost efektivně skloubit pracovní a osobní život.

  Oceňujte pracovníky

  Oceňování zaměstnanců je důležité. A to nejen to finanční, ale i čistě verbální nebo nefinanční. Jednoduše je nutné veřejně oceňovat dobře odvedenou práci i snahu.

   

  -mm-

  Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview