Preventing burnout in employees: how is it done?

Prevence syndromu vyhoření u zaměstnanců firmy: Jak na to?

Any company should be trying its best to prevent burnout syndrome among employees because burnout is a problem for both the worker themselves and the employer. It is a situation that has serious implications for both the mental health of the worker concerned and the functioning of the given team, or even the company as a whole. Here are five things you can do as an HR manager to reduce the risk of burnout in employees.

Offer employees room for their own initiative and decision making

Burnout is often rooted in frustration and feelings of inferiority. Let your employees know you value their opinions and allow them sufficient decision-making and executive powers so they do not feel like robots without minds of their own.

Enhance a sense of camaraderie

As Change Board states, people work better and cope better with stress if they feel part of one team. Support community feelings in your company through various informal events, team-buildings and other team activities.

Build a just company culture

Nobody should feel isolated at your company. Remove any tendency to discriminate against individuals, groups or people of a certain gender.

Reduce the pressure on employees

The most frequent reason for burnout is excessive pressure on employees. Do not overload workers, do not glorify workaholism and offer employees the opportunity to combine effectively work and personal life.

Praise employees

Appreciating employees is important. That means not only financially, but also just verbally or non-financially. Simply it is necessary publicly to appreciate good work and effort.

 

-mm-

  Prevence syndromu vyhoření u zaměstnanců firmy: Jak na to?

  Každá firma by se měla co možná nejvíce předcházet možnému syndromu vyhoření u pracovníků. Proč? Protože vyhoření je problémem jak pro pracovníka samotného, tak i pro jeho zaměstnavatele. Je to situace, která má vážné implikace jak pro psychické zdraví dotyčného pracovníka, tak i pro chod týmu, případně celé firmy. Zde je pět věcí, které můžete ze strany personalisty udělat, abyste snížili u vašich zaměstnanců riziko syndromu vyhoření.

  Nabídněte prostor pro vlastní iniciativu a rozhodování

  Vyhoření má často kořeny ve frustraci a pocitu méněcennosti. Dejte pracovníkům najevo, že si vážíte jejich názoru, a dejte jim dostatečné rozhodovací a exekutivní pravomoci, aby se necítili pouze jako roboti bez vlastního uvažování.

  Podpořte sounáležitost

  Jak uvádí Change Board, lidem se lépe pracuje a více snáší stres, pokud se cítí jako součást jednoho týmu. Podpořte komunitní cítění ve vaší firmě různými neformálními akcemi, team-buildingy a jinými stmelovacími aktivitami.

  Nastavte kulturu spravedlnosti

  Ve vaší firmě se nesmí nikdo cítit odstrkovaný. Odstraňte jakékoliv tendence diskriminace jednotlivců i skupin či pohlaví.

  Snižte nátlak na zaměstnance

  Nejčastějším důvodem vyhoření jsou příliš vysoké nátlaky na zaměstnance. Nepřetěžujte pracovníky, neglorifikujte workoholismus a nabídněte zaměstnancům možnost efektivně skloubit pracovní a osobní život.

  Oceňujte pracovníky

  Oceňování zaměstnanců je důležité. A to nejen to finanční, ale i čistě verbální nebo nefinanční. Jednoduše je nutné veřejně oceňovat dobře odvedenou práci i snahu.

   

  -mm-

  Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard