Survey: Czech companies want children's groups

Průzkum: České firmy chtějí dětské skupiny

Czech employers are interested in the so called children’s groups and also agree with less stringent criteria for the establishment and operation of these alternative pre-school facilities for the care of their employees’ children. This was revealed by a Deloitte survey involving 55 companies and nearly 900 employees from across the Czech Republic that was conducted in March and April 2013.

Relaxing the rules within the forthcoming law on children’s groups would be welcomed by 94% of the companies. If the law is approved, 71% of companies, particularly the large organizations, would support the care of their employees’ children in children’s groups. As far employees are concerned, 82% of them would prefer children’s groups. In addition to the greater availability of pre-school care for employees’ children, both the employers as well as employees would also welcome tax concessions on children’s groups.

The survey clearly showed the persisting discrepancy between the requirements of employers and the capabilities of employees in terms of the length of parental leave. 84 % of companies said that an earlier return of employees from parental leave is important to them for reasons of knowledge retention. They are particularly interested in the earlier returns of managers and employees working in technical positions.

More information about the survey results is available in the press release on Deloitte’s website or directly on the survey presentation site.

Children’s Groups are a type of childcare service for children from the age of one year until the start of compulsory education. The service consists of regular care outside of the child’s household, in a group of children, and is not regulated by rules on schools and school facilities. The bill on the establishment of children’s groups has already been passed by the government, which wants to support the growth of alternative pre-school facilities and allow parents a faster return to their jobs. If the Parliament and Senate also approve the act, companies, regions, municipalities as well as non-profit organizations will be able to start establishing children’s groups as of January 2014.

-kk-

  Průzkum: České firmy chtějí dětské skupiny

  Čeští zaměstnavatelé mají zájem o tzv. dětské skupiny a navíc souhlasí s mírnějšími kritérii pro zřizování a provoz těchto alternativních předškolních zařízení pro péči o děti svých zaměstnanců. Ukázal to průzkum společnosti Deloitte, kterého se v průběhu března a dubna 2013 zúčastnilo 55 firem a téměř 900 zaměstnanců z celé České republiky.

  Zmírnění pravidel v rámci chystaného zákona o dětských skupinách by uvítalo 94 % firem. Péči o děti svých zaměstnanců v dětských skupinách by v případě schválení zákona podporovalo 71 % společností především z řad velkých firem. Na straně zaměstnanců by dětskou skupinu upřednostnilo 82 % respondentů. Vedle větší dostupnosti předškolní péče o děti zaměstnanců vítají zaměstnavatelé i zaměstnanci také daňové zvýhodnění dětských skupin.

  Průzkum jasně ukázal přetrvávající nesoulad mezi požadavky zaměstnavatelů a možnostmi zaměstnanců v oblasti délky rodičovské dovolené. 84 % firem uvedlo, že je pro ně důležitý dřívější návrat zaměstnanců z rodičovské dovolené z důvodu udržení znalostí. Usilují především o dřívější návrat manažerů a zaměstnanců na odborných pozicích.

  Více informací o výsledcích průzkumu najdete v tiskové zprávě na stránkách společnosti Deloitte nebo přímo na stránce s prezentací výzkumu.

  Dětská skupina je služba péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Spočívá v pravidelné péči mimo domácnost dítěte, v kolektivu dětí, mimo režim předpisů o školách a školských zařízeních. Návrh zákona o zřízení dětských skupin již schválila vláda, která tak chce posílit rozvoj alternativních předškolních zařízení a umožnit rodičům rychlejší návrat do zaměstnání. Bude-li schválen i poslaneckou sněmovnou a senátem, dětské skupiny budou moci zřizovat firmy, kraje, obce nebo i neziskové organizace již od ledna 2014.

  -kk-

  Zdroj: Deloitte - přední světová poradenská společnost zaměřená na strategický management, audit, daně, právo a finance