SHRM: Challenges for HR and talent management in the next 10 years

SHRM: Výzvy HR a talent managementu v dalších 10 letech

What challenges will HR managers face in the next ten years? This question was asked in the survey by Society for Human Resource Management (SHRM) called Future Challenges HR and Talent Management Tactics which was held for the first time at the end of 2010 and then again at the end of 2012. 487 (2012) and 449 (2010)  respondents from among the nearly 250,000 worldwide members of SHRM participated.

The greatest challenge marked by the respondents was how to retain and reward the best employees (59%) and how to develop a new generation of leaders (52%). 36% of HR managers considered creating corporate culture that can attract the best employees as the biggest challenge, for 34% it was to remain competitive in the talent market and for 33% to search for employees with narrowly specialized skills. In comparison with 2010, less of them were interested in finding employees in global markets or removing cultural barriers to create truly global companies.

The second question in the survey was: "What do you think will be the biggest investment challenge for organizations in the next ten years?". It turned out that it is primarily human capital (43%), financial capital (22%), technological capital (19%) and intellectual capital (14%).

Finally, the third question asked what tactics will be most effective for acquiring, retaining and rewarding the best employees in the next ten years. Result:

 1. Providing flexible work options (40%),

 2. organizational culture in which leaders will promote trust, open communication and fairness (37%),

 3. providing better total rewards packages in comparison to competitors (26%),

 4. providing opportunities for career growth (26%),

 5. commitment to employee development (24%).

In 2010, it was:

 1. Providing flexible work options (58%),

 2. organizational culture in which leaders will promote trust, open communication and fairness (47%),

 3. designing work functions to offer employees meaningful work with a clear sense of purpose in the fulfilment of organizational objectives (40%),

 4. commitment to employee development (29%),

 5. providing better total rewards packages in comparison to competitors (23%).


You can download the survey results in clear charts from the SHRM website here.

-kk-

  SHRM: Výzvy HR a talent managementu v dalších 10 letech

  Jakým výzvám budou čelit manažeři HR v následujících deseti letech? Na tuto otázku se zaměřil průzkum Society for Human Resource Management (SHRM) s názvem Future HR Challenges and Talent Management Tactics, který proběhl poprvé na konci roku 2010 a znovu pak na konci roku 2012. Zúčastnilo se jej 487 (2012) a 449 (2010) respondentů z řad členů SHRM, kterých v té době bylo téměř 250 tisíc po celém světě.

  Za největší výzvy označili respondenti udržení a odměňování nejlepších zaměstnanců (59 %) a rozvoj nové generace lídrů (52 %). 36 % manažerů HR považuje za největší výzvu vytváření firemní kultury, která dokáže přilákat nejlepší zaměstnance, 34 % udržení konkurenceschopnosti na trhu talentů a 33 % hledání zaměstnanců s úzce specializovanými dovednostmi. Ve srovnán s rokem 2010 je méně zajímá hledání zaměstnanců na globálních trzích a odstraňování kulturních bariér za účelem vytváření skutečně globálních firem.

  Druhá otázka v průzkumu zněla: „Co podle vás bude největší investiční výzvou pro organizace v následujících deseti letech?“. Ukázalo se, že půjde především o lidský kapitál (43 %), finanční kapitál (22 %), technologický kapitál (19 %) a intelektuální kapitál (14 %).

  Třetí otázka se pak ptala na to, jaké taktiky budou nejefektivnější pro získání, udržení a odměňování nejlepších zaměstnanců v následujících deseti letech. Výsledek:

  1. Nabídka flexibilních pracovních možností (40 %),

  2. organizační kultura, v níž lídři budou prosazovat důvěru, otevřenou komunikaci a spravedlnost (37 %),

  3. nabídka lepších balíčků odměn ve srovnání s konkurencí (26 %),

  4. nabídka možností kariérního růstu (26 %),

  5. závazek vůči rozvoji zaměstnanců (24 %).


  V roce 2010 to bylo:

  1. Nabídka flexibilních pracovních možnost (58 %),

  2. organizační kultura, v níž lídři budou prosazovat důvěru, otevřenou komunikaci a spravedlnost (47 %),

  3. navrhování pracovních funkcí tak, aby zaměstnancům umožnily smysluplnou práci s jasným účelem ve smyslu plnění organizačních cílů (40 %),

  4. závazek vůči rozvoji zaměstnanců (29 %),

  5. nabídka lepších balíčků odměn ve srovnání s konkurencí (23 %).


  Výsledky průzkumu v přehledných grafech si můžete stáhnout na stránkách SHRM zde.

  -kk-

  Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů