CSR: Take it seriously, or fail

Společenskou odpovědnost musíte brát vážně

The definition of corporate social responsibility (CSR) is a voluntary involvement in the social and ecological aspects in everyday corporate operations and interactions with employees, customers, suppliers, local communities and the wider society. It is a widely known fact that investing in CSR pays off. Companies can achieve both greater employee loyalty and productivity, and also build a better reputation with their business partners. It is, therefore, no wonder that CSR is often being abused in favor of corporate public relations.

On the other hand, we have to realize that we live in the age of social networks where information is shared at lightning speed. For companies it is therefore increasingly difficult to only pretend that they are socially responsible. And that's good news. If you want to start seriously and correctly using CSR, read the following recommendations originally published on Entrepreneur.com.

1. Involve all stakeholders

Think about all the people who are affected by your business activities. Apart from employees and customers, these may be your investors, business partners and the general public. Before planning a CSR strategy, identify all these groups of people.

2. Be clear on your mission

Your company probably already has its mission. Your CSR strategy mission doesn't have to be the same as your corporate mission. It should, however, at least be based on the company-wide mission.

3. Determine what is important

Do not think only about profit, the goal of profit making is clear. Try to think about what is important to your customers. It must be something that will make sense for everyone and what you are really passionate about.

4. Find opportunities

Once you know what is important to you, you can focus on specific ways to help. Only sending money is not enough, you need to make a real difference - get actively involved. If you have no experience, consider partnering with another organization with similar values and goals. When you join an already working program, you can save both time and money.

5. Do something first and then talk about it

The essence of success in the field of CSR is to think seriously about everything you do. If you do not take it seriously, others can hardly take you seriously. When you accomplish something, do not be afraid to talk about it. Publish news about it, interact with the public. Be careful, talking without doing anything is a disaster.

-kk-

  Společenskou odpovědnost musíte brát vážně

  Definice společenské odpovědnosti firem (CSR) říká, že jde o dobrovolné zapojování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, místní komunitou a širší společností. Je všeobecně známo, že investovat do společenské odpovědnosti se firmám vyplatí. Mohou tak dosáhnout vyšší loajality zaměstnanců a produktivity práce, ale také získat dobré jméno u obchodních partnerů. Není se tedy čemu divit, že v praxi často dochází ke zneužívání společenské odpovědnosti ve prospěch PR firem.

  Na druhou stranu si dnes musíme uvědomit, že žijeme v době sociálních sítí, jejichž prostřednictvím se šíří informace rychlostí blesku. Pro firmy je proto stále obtížnější pouze předstírat, že jsou společensky odpovědné. A to je dobrá zpráva. Chcete-li začít s CSR opravdu vážně a správně, přečtěte si doporučení serveru Entrepreneur.com.

  1. Zahrňte všech zúčastněné strany

  Zamyslete se nad tím, koho všeho se dotýkají aktivity vaší firmy. Vedle zaměstnanců a zákazníků to budou investoři, obchodní partneři i veřejnost. Než začnete plánovat strategii společenské odpovědnosti, identifikujte všechny tyto skupiny lidí.

  2. Ujasněte si své poslání

  Vaše firma již pravděpodobně bude mít své poslání. Poslání vaší strategie CSR nemusí být stejné jako poslání celé firmy, minimálně by však z celofiremní mise mělo vycházet.

  3. Určete, co je důležité

  Odhlédněte od zisku, ten je jasný. Zkuste se zamyslet nad tím, co je důležité pro vaše zákazníky. Musí to být něco, co bude dávat smysl pro vás všechny a pro co budete opravdu nadšení.

  4. Najděte příležitosti

  Když budete vědět, co je pro vás důležité, můžete se zaměřit na konkrétní možnosti, jak pomoci. Pouze poslat peníze nestačí, je třeba přinést skutečnou změnu – aktivně se zapojit. Pokud zatím nemáte žádné zkušenosti, zvažte partnerství s jinou organizací, která má podobné hodnoty a cíle. Když se navíc přidáte k již fungujícímu programu, ušetříte čas i peníze.

  5. Nejprve něco udělejte a pak o tom mluvte

  Podstatou úspěchu na poli CSR je myslet vše, co děláte, skutečně vážně. Pokud to nebudete brát vážně vy, těžko mohou ostatní brát vážně vás. Když něco dokážete, nebojte se o tom mluvit. Vydávejte o tom zprávy, komunikujte s veřejností. Pouze mluvit a nic nedělat je však velmi ošidné.

  -kk-

  Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com
  Chcete tento článek umístit na Váš web nebo do tištěného časopisu? Bližší informace se dozvíte zde.
  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace