Study: What do CEOs and CFOs think about HR?

Studie: Co si myslí výkonní a finanční ředitelé o HR?

To which extent HR leaders are helping to strengthen the growth of their organizations and what relationship they have with c-level executives. These are the questions a survey of the world's leading publisher of economic analyzes Economist Intelligence Unit (EIU) in collaboration with Oracle and IBM focused on. The study titled CEO perspectives: How HR can take on a bigger role in driving growth involved 235 top management representatives of companies from 38 countries (47% from North America, 40% from Western Europe, 8% from Eastern Europe, 4% from the Middle East). 57% of the respondents were directly CEOs.

It turned out that even though the strategic importance of human capital in companies rises, senior HR leaders must still work hard to get into the top-level debates. Building relationships with CEOs and CFOs plays the key role here.

What CEOs think

70% of CEOs would like greater involvement of HR in the top management of companies. 56% see the key problem which can harm the company financially within the next 12 months in an insufficient amount of talent. Only 55% of the CEOs surveyed, however, consider HR directors as key players in corporate strategic planning.

What CFOs think

75% of CFOs would like greater involvement of HR in the top management of companies. Only 30% of the CFOs surveyed, however, consider HR as a key player in corporate strategic planning. 37% of CFOs believe that HR does not understand how business works at all.

What HR directors should do

If HR is to shift from a supporting to a strategic role in the top management of companies, HR directors need to enhance their influence in the following areas:

 • Developing personal relationships with the CEO.

 • Taking an active responsibility for ensuring that the entire team of top managers works well as a team.

 • Persuading colleagues with suggestions on how to better prepare the organization for implementation of the strategy, which calls for understanding of the company's business operation.

 • Putting pressure on integrating HR into the c-level management negotiations.

 • Focusing on topics that are crucial for the CFO.

 • Taking initiative for making HR a part of the strategic planning.

-kk-

  Studie: Co si myslí výkonní a finanční ředitelé o HR?

  Do jaké míry napomáhají lídři HR posilování růstu svých organizací a jaký vztah mají s představiteli nejvyššího vedení. Na tyto otázky se zaměřil průzkum předního světového vydavatele ekonomických analýz Economist Intelligence Unit (EIU) ve spolupráci se společnostmi Oracle a IBM. Do studie s názvem CEO perspectives: How HR can take on a bigger role in driving growth se zapojilo 235 představitelů nejvyššího vedení firem z 38 zemí světa (47 % ze Severní Ameriky, 40 % ze západní Evropy, 8 % z východní Evropy, 4% ze Středního východu). 57 % respondentů představovali přímo výkonní ředitelé firem.

  Ukázalo se, že i když ve firmách stoupá strategická důležitost lidského kapitálu, seniorní představitelé HR se stále musejí hodně snažit, aby se dostali do středu dění. Klíčovou roli v tom hraje budování vztahů s výkonnými a finančními řediteli.

  Co si myslí výkonní ředitelé

  70 % výkonných ředitelů by si přílo větší zapojení HR do nejvyššího řízení firem. 56 % vidí klíčový problém, který může firmu finančně poškodit v následujících 12 měsících, v nedostatečném množství talentů. Za klíčového hráče v rámci strategického plánování však považuje personálního ředitele pouze 55 % dotázaných výkonných ředitelů.

  Co si myslí finanční ředitelé

  75 % finančních ředitelů by si přálo větší zapojení HR do nejvyššího řízení firem. Za klíčového hráče v rámci strategického plánování však považuje HR pouze 30 % dotázaných finančních ředitelů. 37 % finančních ředitelů se domnívá, že HR dostatečně nechápe, jak vůbec funguje byznys.

  Co mají dělat personální ředitelé

  Má-li HR přejít z podpůrné do strategické role v nejvyšším řízení firem, personální ředitelé musejí posílit svůj vliv v těchto oblastech:

  • Rozvoj osobních vztahů s výkonným ředitelem.

  • Převzetí aktivní odpovědnosti za to, aby celý tým nejvyšších ředitelů fungoval dobře jako tým.

  • Přesvědčování kolegů pomocí návrhů, jak lépe připravit organizaci na zavedení strategie, což si žádá pochopení obchodního fungování firmy.

  • Tlak na zapojení HR do jednání na úrovni nejvyššího vedení.

  • Zaměření na témata, která jsou klíčová pro výkonného a finančního ředitele.

  • Převzetí iniciativy za to, že HR bude součástí strategického plánování.

  -kk-

  Zdroj: Oracle - přední světová softwarová společnost