Study: Digital education is on the rise

Studie: Digitální vzdělávání je na vzestupu

Digital education is growing in popularity. Through remote personal development, people are seeking ways to deal with the difficult situation currently facing the whole world. At least this is what is shown by the data of a LinkedIn Learning study conducted among 900 L&D specialists and 3,000 other network users. The findings indicate that users spent 150% more time on its digital learning platform from March to May compared to December to February at the turn of the year.

The study shows that within the time frame L&D specialists were significantly more active than ever before and, given developments around the coronavirus pandemic, they mobilised very quickly to support distance development of employees. They turned programmes into virtual form and helped managers support their teams remotely.

64% of L&D specialists said that retraining the existing workforce to fill skills gaps is now a priority more than ever before.

Key topics: change management and crisis management

Whether creating a new programme or improving existing ones, the urgency of addressing the need for future-oriented skills development is growing. No matter where an organisation is in education or where you are heading, promoting a strong learning culture can help employees adapt to a rapidly changing workplace.

Managers are responding to this and starting to put more pressure on creating an agile corporate culture that will help overcome the challenging period now and in the future. 70% of managers say their CEOs are now more involved in human development, and 68% of L&D professionals add that managers actively share more of their own learning resources with their teams and have spent twice as much time learning during a pandemic compared to the period before its outbreak.

Despite the unfavorable economy, education still has a high priority in the company's budget.

60% of L&D professionals say they expect an increase in the share of online education compared to the previous year, and most feel much more pressure and urgency to start training programmes after the pandemic has subsided. One of the reasons is the growing need for internal mobility in companies.

Retraining existing employees for various, more critical job roles creates a huge competitive advantage. An excellent example is Verizon: as the company faced foreclosure, managers were able to provide employees with a choice of career paths they could take from home, such as telesales or customer service. At the same time, they were offered online training to fill the skills gaps they needed for new roles.

The survey also showed that 69% of L&D professionals surveyed perceive the promotion of mental health and well-being of employees as a new part of their own role, as they focus more on increasing employee resilience than before.

The reason for this is obvious. Global statistics show an increase in burnout cases. Even up to 10 times more users in April compared to February watched courses on LinkedIn on the topic of stress management and attention.

The importance of communities and social learning is growing

More and more employers are also working to make learning more social in nature and to combat successfully employee burnout during quarantine and isolation. Comparing the data "before COVID-19" from December to February with the data for March to May this year, there was a massive increase of up to 600% of people who learned together in group lessons and courses.

People also ask more questions of their tutors and community members and exchange tactical advice, such as how to use a specific formula in Excel or how to manage time more effectively. All this creates a more defined and holistic learning loop, in which participants can effectively learn together, collaborate and connect.

 

-bb-

  Studie: Digitální vzdělávání je na vzestupu

  Digitální vzdělávání se těší stále větší oblibě. Lidé formou osobního rozvoje na dálku hledají cestu, jak se vypořádat s nelehkou situací, v níž se nyní celý svět nachází. Tak to alespoň ukazují data studie LinkedIn Learning, která byla zrealizována mezi 900 L&D specialisty a 3000 dalšími uživateli sítě. Závěry ukazují, že uživatelé strávili na její digitální vzdělávací platformě o 150 % více času od března do května ve srovnání s prosincem až únorem na přelomu roku.

  Studie ukazuje, že ve sledovaném období byli specialisté L&D výrazně aktivnější než kdy jindy a s ohledem na vývoj situace kolem pandemie koronaviru se velmi rychle mobilizovali, aby podpořili distanční rozvoj zaměstnanců. Převedli programy do virtuální formy a pomohli manažerům podporovat jejich týmy na dálku.

  64 % L&D specialistů uvedlo, že přeškolení stávající pracovní síly k zaplnění mezer v dovednostech je nyní prioritou více než kdykoli předtím.

  Klíčová témata: management změny a krizové řízení

  Ať už se jedná o vytvoření nového programu nebo o zlepšení stávajících postupů, naléhavost řešení potřeby rozvoje dovedností s orientací na budoucnost roste. Bez ohledu na to, kde se organizace nachází v otázce vzdělávání lidí nebo kam směřujete dále, může podpora silné kultury učení pomoci zaměstnancům přizpůsobit se na rychle se měnící pracoviště.

  Na tento fakt manažeři reagují a začínají více tlačit na utváření agilní firemní kultury, která pomůže překonat náročné období nyní i v budoucnu. 70 % manažerů říká, že jejich generální ředitelé jsou nyní více angažovaní v otázce rozvoje lidí a 68 % profesionálů L&D dále uvádí, že manažeři aktivně sdílí více svých vlastních studijních zdrojů se svými týmy a sami strávili učením dvakrát tolik času během pandemie ve srovnání s obdobím před jejím vypuknutím.

  Navzdory nepříznivé ekonomice vzdělávání má stále vysokou prioritu ve firemním rozpočtu.

  60 % L&D profesionálů uvádí, že očekává navýšení podílu on-line vzdělávání oproti předchozímu roku a většina cítí mnohem větší tlak a naléhavost na zahájení vzdělávacích programů po zažehnání pandemie. Jedním z důvodů je rostoucí potřeba vnitřní mobility ve firmách.

  Přeškolení stávajících zaměstnanců pro různé, více kriticky důležité pracovní role vytváří obrovskou konkurenční výhodu. Skvělým příkladem je Verizon. Když společnost čelila uzavření prostorů, manažeři byli schopni poskytnout zaměstnancům výběr profesních cest, které mohou realizovat z domova, jako je telesales nebo zákaznický servis. Zároveň jim nabídli online vzdělávání, aby se vyplnili mezery v dovednostech, které pro nové role potřebovali.

  Z průzkumu dále vyplynulo, že 69 % dotázaných L&D profesionálů vnímá podporu duševního zdraví a pohody zaměstnanců jako novou součástí vlastní role, neboť se více zaměřují na zvyšování odolnosti zaměstnanců než dříve.

  Důvod je k tomu zřejmý. Celosvětové statistiky totiž ukazují nárůst případů syndromu vyhoření. Dokonce až 10x více uživatelů v dubnu oproti únoru sledovalo kurzy na LinkedIn právě na téma zvládání stresu a pozornosti.

  Roste význam komunit a sociálního učení

  Stále více zaměstnavatelů pracuje také na tom, aby učení bylo více sociální povahy a podařilo se úspěšně bojovat proti vyhoření zaměstnanců během karantény a izolace. Porovnáním dat „před COVID-19“ od prosince do února s údaji za březen až květen letošního roku došlo k masivnímu nárůstu až o 600 % lidí, kteří se společně učili v rámci skupinových lekcí a kurzů.

  Lidé také kladou více otázek svým lektorům a členům komunit a vyměňují si taktické rady, např. jak používat konkrétní vzorec v Excelu nebo jak efektivněji řídit čas. To vše vytváří více definovanou a holistickou učební smyčku, kde se účastníci mohou efektivně společně učit, spolupracovat a spojovat se.

   

   

  -bb-

  Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer