Study: The state of balancing work and family life in the Czech Republic

Studie: Slaďování rodinného a pracovního života v ČR

The Czech Network of Mother Centres carried out an extensive survey among domestic employers focused on balancing family and work lives of their employees. 534 employers from all regions of the Czech Republic except the Capital City of Prague (39 to 44 organizations in each region) participated in the survey during the period from April to August 2012.

The survey confirmed the continuing disparity in the approach to employees during a crucial period for balancing their work and family responsibilities - the period when they have small children.

"Programs to support work-life balance have not become a Czech employers' standard yet," concludes the survey, "flexible forms of work as a tool for work-life balance or family-friendly benefits are neither offered adequately nor well-known in their wide range. The reasons stated for why they are not being used often show a low awareness of both employees and employers."

The authors of the survey, however, also note that not employers are responsible for the shortcomings. Employees must learn to assert their rights as a natural part of their working conditions, too.

Complete results of the survey can be downloaded on this page.

-kk-

  Studie: Slaďování rodinného a pracovního života v ČR

  Síť mateřských center o.s. provedla rozsáhlý průzkum mezi tuzemskými zaměstnavateli zaměřený na slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců. V období od dubna do srpna 2012 se do něj zapojilo 534 zaměstnavatelů ze všech krajů České republiky kromě Hlavního města Prahy (v každém kraji 39 – 44 organizací).

  Průzkum potvrdil přetrvávající nepoměr v přístupu k zaměstnankyním a zaměstnancům v zásadním období pro slaďování rodinných a pracovních povinností – v období, kdy mají malé děti.

  „Programy podporující slaďování rodinného a pracovního života zatím nepatří k zaměstnavatelským standardům,“ uvádí závěr průzkumu, „flexibilní formy práce jako nástroj slaďování a rovněž rodinně přátelské benefity nejen, že nejsou dostatečně nabízeny, ale ani nejsou dostatečně známy ve své široké škále. Uváděné důvody, proč nejsou využívány, často vypovídají o nízké informovanosti jak zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.“

  Autoři průzkumu však také konstatují, že nejde jen o nedostatky na straně zaměstnavatelů. Také zaměstnanci se musí naučit prosazovat svá práva jako přirozenou součást pracovních podmínek.

  Kompletní výsledky průlzkumu si můžete stáhnout na této stránce.

  -kk-

  Zdroj: Síť mateřských center o.s. - Občanské sdružení, které sdružuje mateřská centra v ČR.