Study: Women are more worried about a return to the office

Studie: Ženy mají větší obavy z návratu do kanceláří

Men do less work from home than women. In contrast, women are more nervous about returning to the office due to the threat of COVID-19.

A study by the Office for National Statistics (ONS) found that men do not work remotely as efficiently as women. At the same time a recent study by Culture Amp, a platform for people and culture, calculated that there is an average difference of 10 percentage points between women and men in how confident they feel when returning to the office. A total of 56% of women, compared to 46% of men, want their company to implement more security measures in the building.

The ONS also revealed that employees with higher salaries were more likely to be able to work better from home. These are primarily executives and managers or directors, as well as IT staff who have technology for telecommuting.

The Culture Amp study further found women are more interested in the availability of personal protective equipment (PPE), with 86% of women wishing to have direct access to such equipment compared to 77% of men. According to the study, men also feel safer in the company gym, dining room or other common areas outside their workplace.

 "COVID-19 has disproportionately affected women, especially in terms of childcare responsibilities, job losses and health care - and no wonder. When we look at possible predictions of future conditions, women are more likely to prepare for worse development scenarios,” said Jess Brook, chief scientist at Culture Amp.

The conclusions of the studies should thus serve as a strong reminder to business leaders of employees' real concerns after companies decide to implement the "new normal" system. These concerns are definitely not equally relevant to all employees in the same way.

-bb-

  Studie: Ženy mají větší obavy z návratu do kanceláří

  Muži odvádí z domova menší pracovní výkony ve srovnání s ženami. Oproti tomu ženy jsou více nervózní z myšlenky návratu do kanceláře kvůli hrozbě nákazou COVID-19.

  Studie Úřadu pro národní statistiku (ONS) zjistila, že muži nepracují na dálku tak efektivně jako ženy. Zatímco nedávná studie Culture Amp, platformy pro lidi a kulturu, zase spočítala, že mezi ženami a muži existuje průměrný rozdíl 10 procentních bodů, pokud jde o to, jak sebevědomě se cítí při myšlence na návrat do kanceláře. Celkem 56 % žen ve srovnání se 46 % mužů chce, aby jejich společnost zavedla v budově více bezpečnostních opatření.

  ONS dále zjistil, že zaměstnanci s vyššími platy budou s větší pravděpodobností schopni lépe pracovat z domova. Primárně se jedná o vedoucí pracovníky a manažery nebo ředitele. Případně také IT pracovníky, kteří mají technologie pro práci na dálku.

  Studie Culture Amp také zjistila, že ženy se více zajímají o dostupnost osobních ochranných prostředků (OOP), přičemž 86 % žen si přeje mít přímý přístup k těmto prostředkům ve srovnání se 77 % mužů. Muži se také podle studie cítí bezpečněji například v prostorách firemní tělocvičny, jídelně nebo dalších společných prostorech mimo své pracovní místo.

   „COVID-19 neúměrně zasáhl ženy, zejména pokud jde o povinnosti v oblasti péče o děti, ztráty zaměstnání a zdravotní péči – není divu. Když se podíváme na možné predikce budoucích stavů, mají ženy tendenci se s vyšší pravděpodobností připravovat na horší scénáře vývoje,“ uvedl vedoucí vědecký pracovník Culture Amp Jess Brook.

  Závěry studií by měly tudíž sloužit jako důrazná připomínka lídrům podniků jaké jsou skutečné obavy, které zaměstnanci mají poté, co se firmy rozhodnou zavádět systém „nového normálu“. Tyto obavy rozhodně nejsou plošně vztažené ke všem zaměstnancům stejně.

  -bb-

  Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview