Test: Are you an employer of choice?

Test: Patříte k zaměstnavatelům první volby?

An employer of choice is an employer whose working conditions and culture can attract the best employees who will fit in well at the company. This kind of employer offers adequate compensation with various benefits. First and foremost, the employer of choice must have a strong vision and clear goals to reach.

A practical list of factors that play an important role in whether top job seekers will see you as their employer of choice were published on the About HR website. Let's test how many of them you meet.

1. Job security

Do your people know state of the company's finances?

2. Responsibility

Can your people make independent decisions and take responsibility for their decisions and performance?

3. Respect

Do your people feel they are respected, even if they sometimes make a bad decision?

4. Personal growth

Do you encourage your people to develop their skills and careers?

5. Information

Do you share enough information with your people about what is happening in the company and in particular teams so that they feel they play an important role?

6. Commitment

Are you sufficiently committed to your employees and customers, and does this commitment reflect in all aspects of your company's operation?

7. Involvement

Can your people come up with their own ideas or improvements and influence work processes related to the performance of their work?

8. Relationships

Are there friendly relationships among your people?

9. Balance

Do you offer flexible work arrangements?

10. Culture

Is your compensation system and the process of creating job plans based on performance?

11. Fair treatment

Do your people feel you treat everyone equally and fairly?

12. Recognition

Do you give adequate feedback to your people on their performance?

13. Being the employer of choice

What can you do to improve?

-kk-

  Test: Patříte k zaměstnavatelům první volby?

  Zaměstnavatel první volby je takový zaměstnavatel, jehož pracovní podmínky a kultura dokáží přilákat ty nejlepší zaměstnance, kteří navíc dobře zapadnou. Nabízí svým lidem odpovídající odměny, které jsou doplněny benefity. V první řadě však musí mít silnou vizi a jasné cíle, kterých chce dosáhnout.

  Praktický seznam faktorů, které hrají důležitou roli v tom, zda vás budou zájemci o práci vnímat jako zaměstnavatele první volby, zveřejnil server About HR. Zkuste si spolu s námi otestovat, kolik jich splňujete.

  1. Jistota práce

  Vědí vaši lidé, jak na tom firma je po finanční stránce?

  2. Odpovědnost

  Mohou se vaši lidé samostatně rozhodovat a nést odpovědnost za svá rozhodnutí a výkony?

  3. Respekt

  Cítí vaši lidé, že je respektujete, i když se ne vždy rozhodují správně?

  4. Osobní růst

  Podporujete své lidi v dalším rozvoji dovedností a kariéry?

  5. Informace

  Sdílíte se svými lidmi dostatek informací o dění ve firmě a v jednotlivých týmech, aby mohli cítit, že hrají důležitou roli?

  6. Závazek

  Jste dostatečně oddaní svým zaměstnancům a zákazníkům a odráží se tato oddanost ve všech sférách fungování firmy?

  7. Zapojení

  Mohou vaši lidé přicházet s vlastními nápady či zlepšeními a ovlivňovat pracovní procesy, které se týkají výkonu jejich práce?

  8. Vztahy

  Mají vaši lidé mezi sebou přátelské vztahy?

  9. Rovnováha

  Nabízíte pružné možnosti výkonu práce?

  10. Kultura

  Je váš systém odměňování a vytváření pracovních plánů založený na výkonnosti?

  11. Spravedlivé zacházení

  Cítí vaši lidé, že se ke všem chováte stejně férově?

  12. Uznání

  Poskytujete svým lidem dostatečnou zpětnou vazbu týkající se jejich výkonů?

  13. Zájem být zaměstnavatelem první volby

  Co můžete udělat, abyste se zlepšili?

  -kk-

  Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů