Video as a recruitment tool in 2021

Video jako nástroj náboru v roce 2021

Most of us hope that in 2021 restrictions resulting from the pandemic will be lifted. However, the pandemic integration of technology into workplace processes will remain with us. Virtual recruitment is fast becoming the preferred choice over traditional methods.

Video communication platforms such as Zoom and Google Meet are key to keeping employees connected and productive remotely. But, while these platforms are perfect substitutes for face-to-face team and client meetings, they may not always be the best tool for interviewing job candidates. Many organisations have found pre-recorded videos even more effective than live video communication in screening candidates.

Pre-recorded videos versus live virtual interviews in real time

Live video interviews are similar to traditional in-person interviews. The only real difference is that they are implemented on video-communication platforms such as Zoom. Otherwise, the format does not differ greatly from a traditional interview.

Pre-recorded videos, on the other hand, are something completely different. They are one-way video interviews, which means candidates record their answers to questions and then recruiters check these videos asynchronously.

The flow of information usually works by the company setting out a list of questions to answer; candidates are redirected to the landing page where they can view the questions and read the instructions. They then record their answers on video and submit them. Recruitment staff thus have the space to go through the materials and, for example, compare them directly with the answers of others.

Pre-recorded video chats can offer several benefits that traditional and live video chats lack. For example:

1. Saving time and money

There is a widespread belief that live video interviews are more cost-effective and time-efficient than traditional interviews. This is not necessarily true. Live online interviews require exactly the same time schedule, personnel and time investment as face-to-face interviews. And, as everyone knows, time equals money. The only real difference is that no one has to travel.

Another disadvantage is that interviewers can often tell during the first few minutes of an interview whether a candidate is suitable. However, even if someone is clearly unsuitable, you cannot just abruptly end the interview; you still need to go through the motions, including spending more time with the candidate you already know you will hire.

On the other hand, pre-recorded videos do not require any scheduling coordination. Candidates can upload videos that cost them a limited amount of time, and recruiters can watch these videos at a time of their own choice. Moreover, if the recruitment manager decides a particular candidate is not suitable, they may simply move on to the next video.

2. Facilitating a more objective comparison between candidates

If we regard recruitment as a scientific experiment, pre-recorded video interviews can help minimise variables. Each candidate is asked the same questions and given the same time to answer. This helps level the playing field by ensuring all candidates are evaluated according to the same criteria. Videos can also be re-watched and shared with other team members to obtain more feedback. You will thus get a more balanced evaluation of the candidate.

3. Supporting the positive experience of the candidate

High quality talent is most attracted to companies that provide a convenient application process. Pre-made videos can help with that: they provide flexibility that helps candidates perform at their best and, thanks to the convenience of the process, candidates feel more enthusiastic about working for your company.

4. Testing candidates' motivation and other soft skills

Incorporating the next step of video recording into the application process might help discourage candidates who are not seriously interested in the given position. In this way, pre-recorded videos can help you cultivate a more high-quality candidate list more consistently. By watching a candidate's video, hiring managers can also get a better sense of their personality and key soft skills such as emotional intelligence, charisma and communication.

 

Incorporating pre-recorded video interviews into your admissions process will help you gain an edge over the competition in 2021. Have you already tried them, or are you planning to try them?

-bb-

  Video jako nástroj náboru v roce 2021

  Většina z nás doufá, že v roce 2021 dojde k uvolnění omezení v důsledku pandemie. Pandemická integrace technologie do procesů na pracovišti však s námi už zůstane. Virtuální nábor se rychle stává preferovanou volbou oproti tradičním metodám.

  Platformy pro videokomunikaci, jako je Zoom a Google Meet, jsou klíčové pro udržení spojení a produktivity pracovníků v dálkovém režimu. I když jsou tyto platformy dokonalými náhradami za osobní schůzky týmu a klientů, nemusí být skutečně nejúčinnějším nástrojem k pohovorů s kandidáty. Mnoho organizací zjistilo, že předem zaznamenaná videa jsou při prověřování kandidátů dokonce efektivnější než živá video komunikace.

  Předem zaznamenaná videa versus živé virtuální rozhovory v reálném čase

  Živé video rozhovory jsou podobné tradičním osobním rozhovorům. Jediným skutečným rozdílem je, že jsou prováděny na video-komunikačních platformách, jako je Zoom. Jinak se příliš neliší od tradičních pohovorů.

  Předtočená videa jsou na druhé straně něco úplně jiného. Jedná se o jednosměrné video rozhovory, což znamená, že uchazeči zaznamenávají své odpovědi na otázky a poté náboráři tato videa asynchronně kontrolují.

  Informační tok obvykle funguje tak, že společnost stanoví seznam otázek, na které je třeba odpovědět; uchazeč je přesměrován na vstupní stránku, kde si může prohlédnout otázky a přečíst pokyny. Poté na video zaznamená své odpovědi a odešle. Pracovníci náboru tak mají prostor materiály si projít a například přímo porovnat s odpověďmi ostatních.

  Předem zaznamenané video rozhovory mohou nabídnout několik výhod, které tradiční a živé video rozhovory nemají. Například:

  1. Ušetří čas a peníze

  Existuje rozšířené přesvědčení, že živé videopohovory jsou nákladově a časově efektivnější než tradiční pohovory. To nemusí být nutně pravda. Živé online rozhovory vyžadují přesně stejný časový rozvrh, pracovní sílu a časovou investici jako osobní rozhovory. A jak každý ví, čas se rovná penězům. Jediný skutečný rozdíl je v tom, že nikdo nemusí cestovat.

  Další nevýhodou je, že tazatelé často dokáží zjistit, zda je kandidát vhodný během prvních několika minut rozhovoru. Pokud však kandidát není vhodný, nemůžete pohovor jen hrubě ukončit. Musíte pokračovat se zbytkem a trávit čas s uchazečem, o kterém víte, že ho najmete.

  Na druhou stranu předem zaznamenaná videa nevyžadují žádnou koordinaci plánování. Uchazeči mohou nahrávat videa, která je stojí určitý čas, a náboroví manažeři mohou prohlížet videa ve svém vymezeném čase. Pokud navíc náborový manažer zjistí, že kandidát není vhodný, může jednoduše přejít na další video.

  2. Usnadní objektivnější srovnání mezi kandidáty

  Podíváme-li se na nábor jako na vědecký experiment, mohou předem zaznamenané video rozhovory pomoci minimalizovat proměnné. Každému kandidátovi jsou položeny stejné otázky a poskytuje stejný čas na zodpovězení. To pomáhá vyrovnat podmínky tím, že zajistí, aby všichni kandidáti byli hodnoceni podle stejných kritérií. Videa lze také znovu sledovat a sdílet s ostatními členy týmu, aby sdíleli další názor. Získáte tak vyváženější hodnocení kandidáta.

  3. Podporuje pozitivní zkušenost kandidáta

  Vysoce kvalitní talent je nejvíce přitahován společnostmi, které poskytují pohodlný proces podávání žádostí. Předem připravená videa vám s tím mohou pomoci. Poskytují totiž flexibilitu, která pomáhá kandidátům podávat nejlepší výkony a díky pohodlí procesu se uchazeči cítí více nadšení z práce pro vaši společnost.

  4. Testují motivaci kandidátů a další měkké dovednosti

  Začlenění dalšího kroku nahrávání videa do procesu podání žádosti by mohlo pomoci odradit kandidáty, kteří se o tuto roli vážně nezajímají. Tímto způsobem vám předem nahraná videa mohou pomoci kultivovat důsledněji vysoce kvalitní seznam kandidátů. Sledováním videa kandidáta mohou najímající manažeři získat také lepší pocit z jejich osobnosti a klíčových měkkých dovedností, jako je emoční inteligence, charisma a komunikace.

   

  Začlenění předem zaznamenaných video rozhovorů do vašeho procesu přijímání vám pomůže získat náskok před konkurencí v roce 2021. Už jste je vyzkoušeli, nebo plánujete vyzkoušet?

   

  -bb-

   

  Zdroj: Recruiter.com - americký server pro náboráře a uchazeče o zaměstnání
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Recruiter.com