Five tips on ensuring staff training has the desired effect

4 tipy, jak zajistit, aby mělo školení zaměstnanců požadovaný efekt

Quality and targeted training of employees is key in keeping a company competitive and helping it develop. But preparing staff training is no easy task: it might turn out to be an extremely fruitful activity that will help the team and employees to have better results and bring more value to the company; on the other hand, it could also prove to be a complete waste of time and money. This article offers four principles for successful preparation of staff training at your company.

Define clearly in advance what you want to achieve

According to Workforce.com, you must above all have a specific goal in mind. Construct the training from the end to the beginning; in other words, determine what exactly you want to achieve, and only then think about ways to achieve this goal and the steps you need to take.

Remember also soft skills

Many training sessions focus only on theoretical knowledge and skills. But often the biggest problem in implementing positive changes in the life of employees is overcoming their current habits and the status quo. You should therefore focus on how you teach your employees to incorporate the newly acquired knowledge into their everyday work.

Give employees an opportunity to try the new skills in practice

During the training, employees should test their new skills in a practical manner. By sitting down passively and listening, they will never achieve the same successful results as they would if you spend time during the training having them try out new things.

Get feedback from participants

Your employees are not students who have no say in what will happen; on the contrary, feedback on their part is extremely important. Discuss with them in advance what they want to learn and what they lack in terms of knowledge and skills. Also, at the end of the training, conduct a survey on how effective they found the training and what they would change, so you have relevant data for any future training sessions.

 

-mm-

  4 tipy, jak zajistit, aby mělo školení zaměstnanců požadovaný efekt

  Kvalitní a cílené školení pracovníků je klíčové k udržení konkurenceschopnosti firmy a k jejímu dalšímu posunu. Příprava školení není ale jednoduchý úkol. Školení totiž může být jak nesmírně přínosnou aktivitou, která pomůže týmu a zaměstnancům podávat lepší výkony a přinášet firmě více hodnot, tak bohužel i pouze citelnou ztrátu peněz a času. V tomto článku si tedy přiblížíme čtyři zásady přípravy úspěšného školení zaměstnanců vaší firmy.

  Předem definujte, čeho přesně chcete dosáhnout

  Podle Workforce.com je ze všeho nejvíce nutné mít na mysli konkrétní cíl. Budujte školení odzadu, tedy nejdříve si určete, čeho konkrétně chcete docílit, a teprve poté vymýšlejte způsoby, jak toho docílit a jaké kroky bude potřeba podstoupit.

  Nezapomínejte i na měkké dovednosti

  Mnoho školení se soustředí pouze na teoretické znalosti a dovednosti. Přitom největším problémem při implementaci pozitivních změn u zaměstnanců často bývají jejich zvyky a jakási setrvačnost status quo. Soustřeďte se proto na to, jak naučíte zaměstnance zakomponovat nově nabyté znalosti do jejich každodenní práce.

  Dejte pracovníkům možnost si nové dovednosti vyzkoušet v praxi

  Během školení by si zaměstnanci měli nové dovednosti zkoušet prakticky. Pasivním sezením a posloucháním nedosáhnete takových úspěchů, jako když budete během školení věnovat čas i praktickému vyzkoušení.

  Získejte od účastníků zpětnou vazbu

  Vaši zaměstnanci nejsou studenti, kteří nemají žádné slovo v tom, co se bude dít. Naopak. Zpětná vazba z jejich strany je nesmírně důležitá. Diskutujte s nimi předem o tom, co by se chtěli naučit a co jim schází v jejich znalostech a dovednostech. Stejně tak na konci školení udělejte průzkum toho, jak přínosné jim školení připadalo a co by na něm změnili, abyste měli potřebná data při přípravě dalšího školení někdy v budoucnu.

   

  -mm-

   

  Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení