What types of videos can enliven online training or conferences? (2/2)

Jakými typy videí můžete oživit vaše online školení nebo konferenci? (2/2)

Choose the right video format for your performance: a "talking head" is not always the only option you can use to engage an audience. The first part of the article discussed live and demonstration videos. This continuation will focus on types of animated videos.

Animated videos

Animation is versatile, fun and appealing. If you're creative enough, there's no real limit to how you can spread the message of your video.

1. Animated videos of characters

Animated videos of characters combine the narrator's appeal with a meaningful and engaging visual design. Animation can make the message of your video more relative, empathetic, and more human - something that will ultimately help you more easily create an emotional connection with your audience.

For example, you can create fun animated videos about corporate culture that teach your employees everything about the story and core values ​​of your brand. Or use character animations to cover more delicate but fundamental issues, such as company regulations on sexual harassment or bullying.

Example

2. Animated videos with whiteboard

These videos use animated characters or a story, often accompanied by handwritten text on a virtual whiteboard. Today, they are one of the most powerful tools for sharing knowledge, designed to synthesise large amounts of information and in the most efficient way possible, combining educational content with a fun approach.

Using these videos will help you improve the experience and reduce the cognitive burden on the viewer when, for example, you want to explain role-specific knowledge to employees or train them in your company's new policies.

Example

3. Videos with moving graphics

Moving graphic videos are like graphic design in motion. They combine sound, text, symbols, graphs, text and animation to explain something. What is abstract, flat or boring becomes something simple, engaging and fun.

For instance, developing a series of short-motion graphics to address common questions about your product or company can help employees increase productivity. Whenever they have a question, they can access these videos and find the answer quickly.

Example

4. Instructional videos

Tutorial videos are designed to help answer specific questions and quickly teach people to do something they didn't know before. Such videos go through all the steps needed to complete a process or task in a straightforward, clear and concise manner.

From teaching compliance and safety to acquiring standard know-how for new employees to gain the right foundations, many companies are including these videos in their training programmes because they are super-educational, dynamic and engaging.

Example

 

-bb-

  Jakými typy videí můžete oživit vaše online školení nebo konferenci? (2/2)

  Vyberte si vhodný videoformát pro vaše vystoupení – ne vždy je „mluvící hlava“ jedinou možností, kterou můžete využít, abyste zaujali publikum. V prvním díle jsme probrali živá a demonstrační videa. V pokračování článku se zaměříme na typy animovaných videí.

  Animovaná videa

  Animace je všestranná, zábavná a přitažlivá. Pokud jste dostatečně kreativní, neexistuje žádný skutečný limit, jak můžete šířit poselství svého videa.

  1. Animovaná videa postav

  Animovaná videa postav kombinují přitažlivost vypravěče se smysluplným a poutavým vizuálním designem. Animace může poselství vašeho videa učinit relativnějším, empatičtějším a lidštějším – něco, co vám v konečném důsledku pomůže snadněji vytvořit emocionální spojení s publikem.

  Můžete například vytvářet zábavná animovaná videa o firemní kultuře, která vaše zaměstnance naučí vše o příběhu a základních hodnotách vaší značky. Nebo použijte animaci postav k pokrytí delikátnějších, ale zásadních problémů, jako jsou předpisy společnosti o sexuálním obtěžování nebo šikaně společnosti.

  Příklad

  2. Animovaná videa s whiteboardem

  Tato videa využívají animované postavy či příběh doprovázené často i ručně psaným textem na virtuální tabuli. Jsou dnes jedním z nejmocnějších nástrojů pro sdílení znalostí a jsou koncipována tak, aby syntetizovala velké množství informací a poskytovala je co nejefektivnějším způsobem – kombinují vzdělávací obsah se zábavným přístupem.

  Použití těchto videí vám pomůže vylepšit zážitek a snížit kognitivní zátěž pro diváka. Například když chcete zaměstnancům vysvětlit znalosti specifické pro danou roli nebo vyškolit zaměstnance v nových zásadách vaší společnosti.

  Příklad

  3. Videa s pohyblivou grafikou

  Pohyblivá grafická videa jsou jako grafický design v pohybu. Kombinují zvuk, text, symboly, grafy, text a animaci, aby něco vysvětlily. Z toho, co je abstraktní, ploché nebo nudné, se stane něco jednoduchého, poutavého a zábavného.

  Například vývoj série grafiky s krátkým pohybem pro řešení běžných otázek týkajících se vašeho produktu nebo společnosti může vašim zaměstnancům pomoci zvýšit produktivitu. Kdykoli mají otázku, mohou k těmto videím přistupovat a rychle najít odpověď.

  Příklad

  4. Videa s pokyny

  Videa s návody jsou navržena tak, aby pomohla odpovědět na konkrétní otázky a rychle naučila lidi dělat něco, co předtím nevěděli. Taková videa procházejí všemi kroky potřebnými k dokončení procesu nebo úkolu přímým, jasným a stručným způsobem.

  Od výuky dodržování předpisů a bezpečnosti až po získávání standardního „know-how“ pro nové zaměstnance, aby získali správné základy, mnoho podniků je zahrnuje do svých vzdělávacích programů, protože jsou super vzdělávací, dynamické a poutavé.

  Příklad

   

  -bb-

  Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine