Do you need an executive coach?

Potřebujete exekutivního kouče?

Executive coaching is focused on top managers to help them clarify their goals, overcome obstacles and achieve higher performance. Along with the coach, a manager can take a broader look at the issues he deals with, and apply his new findings immediately to practice. This way of learning contributes to the development of leadership skills as well as the company's performance.

Most often, executive coaches can help when managers are going through a career change or when they need to improve in interpersonal communication, change management, strategic thinking, and conflict resolution. The secret for success is to identify a specific problem and focus on it.

If you would like to know why you personally or your employees need an executive coach, look at the following answers to this question recently published on Bizjournals.com.

1. You need an objective view

Company directors and other senior managers often lack honest opinions around them about where they can improve. Remember the Emperor's new clothes ... A coach will inform you about your bare bottom.

2. You need feedback

Top managers' colleagues and subordinates often do not talk about how good their leader is. However, where asked by a coach, they will be more open about the strengths and weaknesses.

3. You need a guide through self-reflection

An expert who knows what to ask, can guide your thinking about things that otherwise you would not think about.

4. You need an outside view

A coach who has worked with top managers in other companies can tell you what works for them and what does not.

In an earlier article, Forbes.com suggested what questions you should ask before finally deciding to hire an executive coach.

1. What value does the particular manager have for the company?

Executive coaching is time-consuming and costly. It should therefore be aimed at managers who play the most important roles in the current and future success of the company.

2. What problems are the manager facing?

An executive coach can help best in achieving changes in a manager's relationships and behavior. These may include both problems of effective self-management and leading of others. However, a coach is not a consultant who tells a manager what to do.

3. Is the particular manager interested in coaching?

A manager, to be coached effectively, must first of all want to change and develop. If he lacks the motivation to change, it is useless for his superiors or HR representatives to force him to go through coaching.

4. What other options we can try?

Coaching is not the only tool for the development of top managers. You can use training, mentoring, job rotations, assigning specific tasks, etc. Immediate supervisors often neglect to help in the development. This supervisor' responsibility can't be replaced by assigning even the best coach.

5. What do other key managers think?

Coaching works best when the manager being coached is supported by the people around him. If the other managers are skeptical or even opposed, it significantly reduces the chance of success.

-kk-

  Potřebujete exekutivního kouče?

  Exekutivní (executive) koučink je koučink zaměřený na vysoké manažery, kterým pomáhá ujasnit si jejich cíle, překonávat překážky a dosahovat vyšší výkonnosti. Manažer spolu s koučem získává širší pohled na otázky, které řeší, a svá nová zjištění hned zkouší v praxi. Přispívá tak k rozvoji svých vůdcovských dovedností a pomáhá zlepšovat výsledky své firmy.

  Nejčastěji se exekutivní koučové uplatňují, když manažeři procházejí kariérní změnou nebo se potřebují se zlepšit v interpersonální komunikaci, řízení změn, strategickém uvažování či řešení konfliktů. Základem úspěchu je identifikovat jeden konkrétní problém a na ten se zaměřit.

  Ptáte-li se i vy či vaši zaměstnanci potřebujete exekutivního kouče, odpovědi na tuto otázku nedávno přinesl server Bizjournals.com.

  1. Potřebujete objektivní pohled

  Ředitelům firem a dalším vysokým manažerům často chybí upřímný názor z okolí, který by jim řekl, v čem se mohou zlepšit. Vzpomeňte si na Císařovy nové šaty... Kouč vás na holé pozadí upozorní.

  2. Potřebujete zpětnou vazbu

  Kolegové a podřízení manažerům často neřeknou, jak dobří jsou lídři. Zeptá-li se jich však kouč, budou otevřenější.

  3. Potřebujete průvodce sebereflexí

  Odborník, který ví, na co se zeptat, vás přivede k uvažování o věcech, které by vás jinak nenapadly.

  4. Potřebujete pohled z venčí

  Kouč, který pracuje s vysokými manažery v jiných firmách, vám může říci, co u nich funguje a co nikoli.

  Server Forbes.com pak v jenom z dřívějších článků radí, jaké otázky si máte položit, než se definitivně rozhodnete začít spolupracovat s exekutivním koučem.

  1. Jak velkou hodnotu má daný manažer pro firmu?

  Exekutivní koučink je časově i finančně náročná záležitost. Měl by proto být zaměřen na manažery, kteří hrají nejdůležitější roli v současném a budoucím úspěch firmy.

  2. Jaké problémy daný manažer řeší?

  Exekutivní kouč dokáže nejlépe pomoci pomoci s dosažením změn v oblasti vztahů s chování. Patří sem otázky efektivnějšího řízení sebe sama i ostatních. Není však konzultantem, který by manažerovi říkal, co má dělat.

  3. Jaký zájem o koučink má daný manažer?

  Manažer se musí v první řadě chtít změnit a dále rozvíjet. Pokud nemá ke změně žádnou motivaci, je zbytečné, aby jej jeho nadřízení nebo zástupci HR nutili absolvovat koučink.

  4. Jaké další možnosti můžeme využít?

  Koučink není jediný nástroj pro rozvoj top manažerů, je tu ještě školení, mentoring, rotace, přidělování zvláštních úkolů apod. Velmi často se však opomíjí rozvoj ze strany přímého nadřízeného. Tuto odpovědnost nadřízeného nelze nahradit ani přidělením nejlepšího kouče.

  5. Jak se na to dívají ostatní klíčoví manažeři?

  Koučink funguje nejlépe ve chvíli, kdy má podporu okolí koučovaného manažera. Jsou-li ostatní manažeři skeptičtí nebo přímo proti, výrazně to snižuje šanci na úspěch.

  -kk-

  Zdroj: The Business Journals - novinky z oblasti podnikání a obchodu z jednotlivých regionů USA