Study: How effective are foreign language learning applications?

Studie: Jak efektivní jsou aplikace na výuku cizích jazyků?

Researchers from the University of Michigan recently conducted a study on Babbel, the popular e-learning application for learning languages, ​​to find out if it really brings users the desired results. While the results are not so astounding, they do offer companies an incentive to think about how to educate their employees in languages ​​and remotely.

Babbel was first launched in August 2007 and currently offers instruction in 14 different languages. The effectiveness of the application was the subject of a study by Shawn Loewen, Professor of the Department of Linguistics and Germanic, Slavic, Asian and African Languages ​​at Michigan State University.

Loewen said the following about the motivation for his research: "Despite the fact that millions of people use foreign language applications globally, there is a lack of published research on their impact on communication skills. There are virtually no other studies examining mobile language applications in a quasi-experimental way. This robust and methodologically consistent study therefore significantly contributes to this area."

The study involved a total of 85 university students who used Babbel to learn Spanish for 12 weeks. At the beginning of the study, students took a preliminary test which assessed their current oral competence, vocabulary and grammar in Spanish. In the end, the study was completed by 54 students.

The results showed that almost all eligible students had improved their grammar and vocabulary knowledge and/or communication skills after 12 weeks of using Babbel, which was confirmed by a qualified and proven testing method.

As expected, the benefits of learning in terms of oral skills, grammar and vocabulary correlated with the amount of time students invested in using the application.

A total of 59% of participants improved their ability to communicate by at least one level according to the American foreign language scale. In addition, the proportion of students who improved in the language increased among those who had spent more time with the application. A total of 69% of those who studied for at least six hours improved by one level. If they spent at least 15 hours on the application, the success rate in reaching a higher level was as much as 75%.

This is a positive result if we also consider the fact that not all students completed the study. Thus an online foreign language application can really bring positive results. However, it is important that the student has a positive motivation to stick with the course, which also places high demands on their own user environment.

For companies this may serve as a clear signal that virtual language learning applications are part of training and can help effectively train employees at a distance. However, to achieve real progress in knowledge, more incentives will be needed than just making a particular platform available.

 

-bb-

  Studie: Jak efektivní jsou aplikace na výuku cizích jazyků?

  Vědci z Michiganské univerzity nedávno provedli studii zaměřenou na populární e-learningovou aplikaci pro výuku jazyků Babbel, aby zjistili, zda skutečně přináší svým uživatelům požadované výsledky. Výsledky sice nejsou tolik ohromující, avšak nabízí pro firmy podnět k zamyšlení, jak své zaměstnance vzdělávat v jazycích i na dálku.

  Aplikace Babbel byla poprvé spuštěna v srpnu 2007 a v současné době nabízí výuku ve 14 různých jazycích. Efektivitou aplikace se ve studii zabýval Shawn Loewen, profesor Katedry lingvistiky a germánských, slovanských, asijských a afrických jazyků na Michiganské státní univerzitě.

  "Navzdory skutečnosti, že miliony lidí globálně používají aplikace pro výuku cizích jazyků, chybí publikovaný výzkum o jejich dopadu na komunikační dovednosti. Neexistují prakticky žádné další studie, které by zkoumaly mobilní jazykové aplikace kvazi-experimentálním způsobem. Tato robustní a metodologicky důsledná studie proto významně přispívá do této oblasti,“ uvedl Loewen své podněty pro výzkum.

  Studie zapojila celkem 85 vysokoškoláků z univerzity, kteří Babbel používali po dobu 12 týdnů k výuce španělštiny. Na začátku studia studenti absolvovali předběžný test, který zhodnotil jejich dosavadní ústní kompetenci, slovní zásobu a gramatiku ve španělštině. Studii nakonec dokončilo 54 studentů.

  Studie ukázala, že téměř všichni studenti, kteří splnili požadavky, se po 12 týdnech používání Babbel zlepšili ve svých znalostech gramatiky a slovní zásoby a/nebo ve schopnosti komunikovat, což bylo potvrzeno kvalifikovanou a osvědčenou metodou testování.

  Jak se dalo očekávat, přínosy z učení, pokud jde o ústní zdatnost, gramatiku a slovní zásobu, korelovaly s množstvím času, který studenti investovali do používání aplikace.

  Celkem 59 % účastníků zlepšilo svou schopnost komunikace alespoň o jeden stupeň podle americké stupnice znalosti cizích jazyků. Podíl studentů, kteří se v jazyce zlepšili, se navíc zvýšil mezi těmi, kteří strávili s aplikací více času. Celkem 69 % těch, kteří studovali alespoň 6 hodin, se zlepšili o jednu úroveň. Pokud aplikaci věnovali alespoň 15 hodin, byla úspěšnost v dosažení vyšší úrovně dokonce 75 %.

  To je pozitivní výsledek, pokud zvážíme i fakt, že studii nedokončili všichni studenti. Online aplikace pro výuku cizího jazyka tedy skutečně může přinést pozitivní výsledky. Je nicméně důležité, aby student měl pozitivní motivaci ve výuce setrvat, což klade i vysoké nároky na vlastní uživatelské prostředí.

  Pro společnosti toto může být jasný signál, že virtuální aplikace na výuku cizích jazyků do vzdělávání patří a mohou pomoci efektivně vzdělávat zaměstnance i na dálku. Pro dosažení skutečného pokroku ve znalosti však bude zapotřebí více motivačních podnětů než jen dát určitou vybranou platformu k dispozici.

   

  -bb-

  Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
  Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily