Optimise the cost of your L&D programmes in 2021

Zefektivněte náklady na vaše L&D programy v roce 2021

Education and development managers find themselves in a difficult situation during this period. Demand for skills development remains but there are not enough resources to cover it. For this reason, companies need to focus on learning opportunities that create the best results for their organisations and make the best use of resources.

The first step depends on the data. Data on the skills of the workforce (existing employees and candidates that the company needs) will help managers prioritise their opportunities based on what skills are necessary to fulfil the business strategy and what skills are at risk.

The data is very variable and influenced by the role of individuals, industry and the country where the company operates. In general, the following 10 skills can be classified globally; these will become critical this year and in the years to follow:

 • advanced IT skills
 • leadership
 • communication and negotiation
 • entrepreneurship and initiative
 • project management
 • creativity
 • advanced data analysis and mathematics
 • critical thinking and decision making
 • adaptability and continuous learning
 • technology design and engineering

In the UK, for example, the ability to manage projects is emphasised over communication. In France, creativity is the third most endangered skill, while in the US, the ability to analyse data is more important.

At the same time, different industries differentiate between various educational needs. Healthcare favours people management skills, while financial services require more critical thinking, and retailers are looking for more creativity in engaging customers and improving their customer experience.

Data on a country's education system can also be helpful depending on which fields are of most interest to students.

Adapting your learning opportunities to different learning styles and current needs can help prevent a waste of valuable resources. The next step is to link learning opportunities with business strategy. This helps L&D programmes add value to the business. It also makes it easier to obtain top management support in the future.

A key part is to ensure learning is usable. It does not have to be directly part of the classic course; it can take place through section assignments, transfers, volunteering and teaching others. Workers must have the opportunity to apply their learning to real-world situations. The opportunities outlined will make it much easier to inject new skills.

Adaptation to change

Your development and education strategy will have to evolve constantly this year in response to changing economic, market, social and individual needs. The annual review is not enough to navigate in this ever-changing time. You will need to find processes and tools so you can immediately assess what skills staff need today and what tomorrow.

Some of these tactics will be a long-term effort, such as collecting and analysing skills data. However, there are immediate steps you can start to implement right away, such as considering the content of your education system: what works and what can be limited. Communicate with people so as to understand their desires to improve their skills and how the organisation can support them. This will give you a much better understanding of the differences between what skills people want to learn and what skills a company needs to operate in the long run.

 

-bb-

  Zefektivněte náklady na vaše L&D programy v roce 2021

  Manažeři vzdělávání a rozvoje se v tomto období dostávají do složité situace. Poptávka po zvyšování kvalifikace zůstává, ale už není tolik zdrojů, které by ji pokryly. Z tohoto důvodu je třeba, aby se firmy zaměřily na vzdělávací příležitosti, které vytvářejí nejlepší výsledky pro jejich organizaci a využívají zdroje co nejlépe.

  První krok závisí na datech. Údaje o dovednostech pracovních sil (stávajících zaměstnanců i uchazečů, které firma potřebuje) pomohou vedoucím pracovníkům upřednostnit jejich příležitosti na základě toho, jaké dovednosti jsou nezbytné pro naplnění obchodní strategie a jaké dovednosti jsou ohroženy.

  Data jsou velmi variabilní a jsou ovlivněna rolí jednotlivců, odvětvím i zemí, kde firma působí. Obecně globálně lze klasifikovat následujících 10 dovedností, které se v letošním roce a následujících letech stanou kritické:

  • pokročilé IT dovednosti
  • vedení lidí
  • komunikace a vyjednávání
  • podnikání a iniciativa
  • projektový management
  • tvořivost
  • pokročilá analýza dat a matematika
  • kritické myšlení a rozhodování
  • adaptabilita a neustálé učení
  • návrh technologie a inženýrství

  Například ve Velké Británii se místo komunikace více zdůrazňuje schopnost projektového řízení. Ve Francii je zase kreativita třetí nejohroženější dovedností a v USA je zase přednější schopnost analýzy dat.

  Zároveň různá odvětví odlišují různé vzdělávací potřeby. Například zdravotnictví upřednostňuje dovednosti v oblasti řízení lidí, zatímco finanční služby vyžadují kritičtější myšlení a maloobchodníci hledají větší kreativitu v možnostech, jak zaujmout zákazníka a zlepšit jeho zákaznickou zkušenost.

  Údaje o výukovém systému konkrétní země se také mohou leccos napovědět podle toho, které obory zajímají nejvíce studujících.

  Přizpůsobení vašich vzdělávacích příležitostí různým stylům učení a momentálním potřebám tak může pomoci zabránit plýtvání cennými zdroji. Dalším krokem je propojení vašich vzdělávacích příležitostí s obchodní strategií. To pomáhá L&D programům přidat hodnotu pro byznys. Rovněž usnadňuje získání podpory top managementu v budoucnu.

  Klíčovou součástí je zajistit, aby učení bylo použitelné. Nemusí být přímo součástí klasického kurzu – může to probíhat prostřednictvím úsekových úkolů, přesunů, dobrovolnictví a výuky ostatních. Pracovníci musí mít příležitost uplatnit své učení na situace v reálném světě. Díky nastíněným příležitostem bude vštípení nových dovedností mnohem snazší.

  Adaptace na změnu

  Vaše strategie pro rozvoj a vzdělávání se bude muset letos neustále vyvíjet v reakci na měnící se ekonomické, tržní, sociální a individuální potřeby. Každoroční revize nestačí k navigaci v této neustále se měnící době. Budete muset najít procesy a nástroje, abyste mohli okamžitě posoudit, jaké dovednosti vaši lidé potřebují dnes a jaké zítra.

  Některé z těchto taktik budou dlouhodobým úsilím, jako je shromažďování a analýza údajů o dovednostech. Existují však okamžité kroky, které můžete začít rovnou implementovat, například zvažte obsah vašeho vzdělávacího systému – co funguje a co lze omezit. Komunikujte také s vašimi lidmi, abyste pochopili jejich touhy po zvyšování kvalifikace a jak je může organizace podporovat. Mnohem lépe tak porozumíte rozdílům mezi tím, jaké dovednosti se lidé chtějí naučit a jaké dovednosti potřebuje podnik pro své dlouhodobé fungování.

   

  -bb-

  Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
  Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine