6 steps to start a career in HR

6 kroků k zahájení kariéry v HR

Do you want to start a career in HR and don't know how to do it? Then read the following tips published by the popular HR blog successinhr.com

As far as education, the majority of HR professionals came from the graduates of schools and courses focused on people management, psychology, sociology and other social sciences but also on business. Education alone is, however, not enough. You should, therefore, focus on the following six steps.

1. Join a professional organization dedicated to HR

Two leading international organizations are the Society of Human Resources Management (SHRM) and the World Federation of People Management Associations (WFPMA). In Europe, it is the European Association for People Management (EAPM). People Management Forum (PMF) and Klub personalistů operate in the Czech Republic.

2. Find an HR professional to shadow

Schools are now trying to work more closely with companies so you can ask at your school if they could recommend you a suitable HR manager. Otherwise, you can use the Internet and social networks. You will see that you will find an interesting person who will devote a bit of his/her time to you.

3. Try an internship, even if low-paid

Even the most successful people have worked for free at first. An internship will help you get an insight into practice and gain valuable points for your CV. You also get the chance to meet people who can help you with a further development of your career in HR.

4. Sign up for a challenging HR task

Look around yourself and search for problems in the field of people management you can help to solve. Your superiors will at least notice that you are enthusiastic and remember what you want to do in the future.

5. Become a volunteer in HR

If you cannot get involved in a big HR task, enter the human resources department as a volunteer for everything that is needed. You can help with onboarding new employees, with job fairs at universities or various surveys.

6. Get to know what senior positions involve

As a newcomer to the filed of HR, you will work on a junior position. At the same time, however, you should know very well what a position that is one level above you involves. Learn from the person who is above you and always try to work as if you were already at the next level.

-kk-

  6 kroků k zahájení kariéry v HR

  Chcete začít kariéru v HR a nevíte jak na to? Pak si přečtěte rady, které publikoval populární HR blog successinhr.com.

  Pokud jde o vzdělání, většina personalistů se rekrutuje z absolventů škol a oborů zaměřených na řízení lidí, psychologii, sociologii a další sociální vědy, ale i obchod. Samotné vzdělání však nestačí, a proto se zaměřte na následujících šest kroků.

  1. Vstupte do profesní organizace zaměřené na HR

  Ve světe je přední takovou organizací Society of Human Resources Management (SHRM) nebo World Federation of People Management Associations (WFPMA), v Evropě European Association for People Management (EAPM). V Česku působí People Management Forum (PMF) nebo Klub personalistů.

  2. Najděte si HR profesionála, kterého můžete stínovat

  Školy se dnes snaží více spolupracovat s firmami, a tak se můžete zeptat ve škole, zda by vám nedoporučili vhodného HR manažera. Jinak máte samozřejmě k dispozici Internet a sociální sítě. Uvidíte, že najdete osobnost, která vám věnuje kousek svého času.

  3. Vyzkoušejte stáž, i když bude málo placená

  I ti nejúspěšnější lidé pracovali nejprve zadarmo. Stáž vám pomůže nahlédnout do praxe a získat cenné body do vašeho životopisu. Získáte také šanci poznat lidi, kteří vám mohou pomoci s dalším rozvojem vaší kariéry v HR.

  4. Přihlaste se o náročný HR úkol

  Rozhlédněte se kolem sebe a hledejte problémy v oblasti řízení lidí, které byste mohli pomoci řešit. Vaši nadřízení si alespoň všimnou, že vám nechybí nadšení a zapamatují si, čemu se chcete v budoucnu věnovat.

  5. Najděte si dobrovolnickou činnost v HR

  Pokud se vám nepodaří dostat k žádnému většímu HR úkolu, přihlaste se na oddělení lidských zdrojů jako dobrovolník pro vše, co je potřeba. Můžete pomáhat se zapojováním nových zaměstnanců do firemní kultury, s pracovními veletrhy na univerzitách nebo různými výzkumy.

  6. Seznamte se s vyššími pozicemi

  Jako nováček v HR budete pracovat na některé z nejnižších pozic. Zároveň byste však měli dobře vědět, co obnáší pozice, která je o úroveň výš než vy teď. Učte se od člověka, který je nad vámi a snažte se vždy pracovat tak, jako byste už byli o úroveň výše.

  -kk-

  Zdroj: Success in HR - americký HR blog