10 talent management commandments for 2014

Desatero talent managementu pro rok 2014

Most managers responsible for talent management in companies are trying to improve their strategic thinking. However, they often do not know how to measure their "strategics" or how they impact on talent management. At least that is what John Sullivan, renowned HR consultant and current professor of management at the San Francisco State University, pointed out in his article on ERE.net. He stressed that in talent management it is necessary to take strategic actions in planning, and to be able to measure the impact these actions have on company goals and how they can deliver a competitive advantage. Based on this assumption, he compiled the following ten New Year resolutions for talent leaders.

1. Start cooperating with your Chief Financial Officer in order to identify, measure and strengthen talent management that will have a direct impact on corporate goals.

2. Based on the metrics identified, create a talent program with a clear focus on increasing employee productivity.

3. Search for barriers to developing innovation in your company and find ways to reduce or completely remove them.

4. Learn to speak the language of money. Convert your existing measures of success in talent management success into money.

5. Start to measure employee retention based on accurate data. Search for individuals and jobs with the highest impact.

6. Ensure quick sharing of best practices in talent management between HR and managers in your company.

7. Forget about the idea of treating all employees equally. Focus on individuals, jobs and units with the highest impact on achieving corporate goals.

8. Speed up the learning process in the company. Start by measuring how quickly your people learn and continue by sharing best practices in fast learning.

9. Compare your talent management practices with the competition and seek to gain competitive advantage.

10. Stop measuring what happened in the past year and start to focus on measuring what you want in the future. Anticipate problems and opportunities that may arise and share them with managers.

-kk-

  Desatero talent managementu pro rok 2014

  Většina manažerů odpovědných za řízení talentů ve firmách se snaží být stále strategičtější. Ve skutečnosti však strategičnost svých snah nijak neměří nebo se domnívají, že stačí strategicky uvažovat. Na serveru ERE.net na to upozornil uznávaný poradce v oblasti HR a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan. Zdůraznil, že při řízení talentů je zásadní strategicky jednat – hledět dopředu, dosahovat měřitelných vlivů na firemní cíle a přinášet konkurenční výhody. Na základě tohoto předpokladu sestavil následující desatero novoročních předsevzetí pro manažery, kteří se zabývají talent managementem.

  1. Navažte spolupráci s finančním ředitelem za účelem vymezení, měření a posílení oblastí řízení talentů s přímým vlivem na firemní cíle.

  2. Na základě vymezených měřítek vytvořte talentový program s jasným zaměřením na zvyšování produktivity zaměstnanců.

  3. Hledejte překážky rozvoje inovací ve vaší firmě a způsoby, jak je zmenšit nebo zcela odstranit.

  4. Naučte se mluvit v řeči peněz. Převeďte svá dosavadní měřítka úspěchu v oblasti talent managementu na peníze.

  5. Začněte s měřením retence zaměstnanců na základě přesných dat. Hledejte jednotlivce a pracovní funkce s nejvyšším vlivem.

  6. Zajistěte rychlé sdílení nejlepší praxe řízení talentů ve firmě mezi HR a manažery.

  7. Opusťte představu, že všichni jsou si rovni. Zaměřte se na jednotlivce, pracovní pozice a jednotky s nejvyšším vlivem na plnění firemních cílů.

  8. Zrychlete proces učení ve firmě. Začněte tím, že změříte, jak rychle se vaši lidé učí a pokračujte sdílením nejlepších způsobů rychlého učení.

  9. Srovnávejte své postupy řízení talentů s konkurencí a usilujte o to, abyste byli lepší.

  10. Odkloňte se od měření toho, co se stalo např. v uplynulém roce, k měření směrem dopředu. Předvídejte problémy a příležitosti, které mohou nastat a sdílejte je s manažery.

  -kk-

  Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru