Prepare for the big data revolution in HR

Připravte se na velká data v HR

Your company does probably not have it and if it does, it cannot work with it effectively. However, once it enters the field of HR, it will be a revolution. We are talking about the so-called big data - a phenomenon which has recently received an increased attention in connection with the issue of corporate management. What does "big data" exactly mean and what can we expect from it in HR? These questions have recently been asked by the staffing.org websitewhich alsoprovided the following answers.

The term refers to a large collection of data the volume of which is so large that it cannot be analyzed and processed using the existing hardware and software. The data may include records of business transactions, records of various employee activities as well as e-mails or photos. All the computers, phones, cameras and other devices connected to corporate data networks simply generate vast amounts of data that can help companies discover interesting contexts and possibilities of further development.

Almost every HR professional was sometimes criticized because of not having been able to empirically prove the relationship between the human capital management and the company's profitability. Being able to process big data can, therefore, start a real revolution in HR. The existing technology helps us answer questions such as: How long should the recruitment of a new employees take? How much money should it cost? What kinds of people are the best for the company and where to find them? How can we keep them?

Big data promises to interconnect various separate databases containing information on recruitment, compensation, performance, training and development, employee turnover, etc., so that we can answer the questions of whether there is a correlation between:

 • experience and job performance,

 • wage increases and productivity,

 • development programs and fluctuation rates,

 • length of employment and productivity,

 • quality of hire and companies' profits, etc.

The use of big data in HR has already started at the largest employers and software vendors. They have sufficient data as well as resources to develop the necessary algorithms and models of data processing. You can, however, start today as well by collecting HR data and keeping it up to date.

The huge potential of big data and the interest of companies in big data processing was demonstrated e.g. in the latest global research by Cisco called the Cisco Connected World Technology Report. You can read more about the report in the press release or directly on the page with the report's results.

-kk-

  Připravte se na velká data v HR

  Vaše firma to pravděpodobně nemá a pokud ano, nedokáže s tím efektivně pracovat. Jakmile se to však jednou dostane do HR, bude to revoluce. Řeč je o tzv. velkých datech (big data) – fenoménu, který si v poslední době získává stále větší pozornost v otázce řízení firem. Co to vlastně jsou big data a co od nich můžeme očekávat v HR? Na tyto otázky se nedávno zaměřil server staffing.org a přinesl následující odpovědi.

  Pojem velká data označuje soubor dat, jejichž objem je tak velký, že je nelze analyzovat a běžně s nimi pracovat se stávajícím hardwarovým a softwarovým vybavením. Mohou to být záznamy o obchodních transakcích, různé záznamy o aktivitách zaměstnanců, ale i e-maily nebo fotografie. Všechny ty počítače, telefony, kamery a další zařízení připojená k firemním datovým sítím zkrátka vytvářejí obrovské množství dat, která mohou firmám pomáhat odhalovat zajímavé širší souvislosti a možnosti efektivnějšího rozvoje.

  Snad každý personalista se setkal s výtkou, že nedokáže empiricky podložit svá tvrzení ohledně spojitostí mezi řízením lidského kapitálu a ziskovostí firmy. Zpracování velkých dat proto může pro HR znamenat skutečnou revoluci. Stávající technologie nám pomáhají odpovídat na otázky jako: Jak dlouho by měl trvat nábor nového zaměstnance? Kolik peněz by měl stát? Jací lidé jsou pro firmu nejlepší a kde je hledat? Jak si je můžeme udržet?

  Velká data slibují propojení různých samostatných databází s údaji o náboru, odměňování, výkonnosti, vzdělávání a rozvoji, fluktuaci apod., abychom dokázali odpovědět i otázky, zda existuje korelace mezi:

  • zkušenostmi a pracovní výkonností,

  • zvyšováním mzdy a produktivitou,

  • rozvojovými programy a mírou fluktuace,

  • délkou pracovního poměru a produktivitou,

  • kvalitou náboru a ziskem firmy apod.

  Využívání velkých dat v HR již začíná u největších zaměstnavatelů a dodavatelů řešení. Ti mají dostatek dat a prostředků na vývoj potřebných algoritmů a modelů zpracování dat. I vy však můžete začít již dnes tím, že budete sbírat HR data a udržovat je v aktuální podobě.

  Obrovský potenciál velkých dat a zájem firem o jejich zpracování dokládá například nejnovější globální výzkum společnosti Cisco s názvem Cisco Connected World Technology Report. Více si o něm můžete přečíst v tiskové zprávě nebo přímo na stránce s výsledky výzkumu.

  -kk-

  Zdroj: Staffing.org - Server americké výzkumné a poradenské společnosti Staffing.org, přední zdroj v oblasti měřítek a best practices v oblasti získávání a řízení talentů.