Nejlepší HR specialisté České republiky z Prostějova, Ostravy, Slaného, Olomouce a Prahy

Odborná konference HR Know How 2011 se již nyní těší na finalisty oborové soutěže HREA – Excellence Award. Dne 22. března proběhne v hotelu Praha vyhlášení vítězů jedenáctého ročníku této soutěže. Mezi firmy s nejlepšími personálními projekty se zařadily například –ArcelorMittal Ostrava Steel Akademie unikátní vzdělávací program pro odborníky v oboru hutnictví, Hanácké železárny a pérovny a.s. Implementace standardu Investors in People ve společnosti z Prostějova, VZP ČR s projektem „PUMY & SOVY“ rozvíjející talenty a klíčové zaměstnance z Prahy nebo Linet spol. s r.o. ze Slaného s programem podpory odborné přípravy žáků technických oborů SŠ a SOU a jejich následného začlenění do pracovního procesu.

„Celková koncepce HR konference je založena na konfrontaci zkušeností domácích personálních specialistů se zkušenostmi ze zahraničí,“ říká Mgr. Zita Lara, výkonná ředitelka a jednatelka ČSRLZ. „ČSRLZ konferencí vytváří platformu pro předávání zkušeností HR specialistů, kteří tvoří hlavní část obecenstva. Konference je však určena všem manažerům se zájmem dozvědět se více o vedení a rozvoji zaměstnanců,“ dodává Zita Lara. „Spojit vyhlášení oborové soutěže HREA – Excellence Award s odbornou konferencí HR Know How 2011 se přímo nabízí. Kdo jiný než právě kolegové z oboru ocení nejlepší personální projekty, které našly reálné uplatnění v praxi a staly se přínosem pro organizaci i obor,“ uvádí k soutěži Zita Lara.

„Do soutěže HREA bylo nominováno 13 velmi kvalitních projektů z různých oblastí: od náboru, vzdělávání, přes firemní kulturu, až po práci se specifickými skupinami zaměstnanců. Porota se snažila zviditelnit projekty, které mohou být inspirací a motivací pro další kolegy z oboru. O samotném vítězi ceny HREA 2010 rozhodnou účastníci konference přímou volbou. Na konferenci také bude vyhlášena cena odborné poroty za mimořádný přínos. Pro finalisty jsou připravené zajímavé ceny,“ říká předsedkyně odborné poroty Rostya Gordon-Smith z České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.

ArcelorMittal Ostrava Steel Akademie – představí unikátní vzdělávací program pro odborníky v oboru hutnictví. Jeho hlavním cílem je rozšířit znalosti odborníků firmy o mezinárodní zkušenosti a novinky z posledních výzkumů a vývoje v oboru a následně je uplatnit v praxi.

Hanácké železárny a pérovny a.s. z Prostějova představí projekt zavádění mezinárodně uznávaného standardu dobrých praktik v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů Implementace standardu Investors in People. Cílem projektu je zefektivnit a propojit personální činnosti: prostřednictvím motivovaných, angažovaných a vzdělaných zaměstnanců dosáhnout úspěšného naplnění vize a strategických cílů společnosti.

Impress a.s., člen skupiny Ardagh, Skřivany (Hradec Králové) soutěží s projektem FOCUS aneb zaměřením pozornosti zaměstnanců na instruktáže a pracovní ukázky vedoucí ke zvyšování výkonů a efektivitě ve výrobě. Projekt předkládá návrh rozvoje pracovníků ve výrobním procesu. Klade důraz na jejich flexibilitu, odborné znalosti, schopnost samostatného myšlení, efektivního rozhodování a týmové spolupráce. Vlastní proces rozvoje probíhá v malých týmech, prostřednictvím mistrů, kteří předávají své znalosti a zkušenosti a zároveň pracují na rozvoji svých manažerských kompetencí.

Linet spol. s r.o. ze Slaného představí program podpory odborné přípravy žáků technických oborů SŠ a SOU a jejich následného začlenění do pracovního procesu. Cílem projektu je rozvinout spolupráci mezi společností LINET spol. s r.o. a středními odbornými školami a středními odbornými učilišti technického zaměření ve Středočeském kraji. Společnost zajišťuje pro žáky vybraných oborů partnerských škol odborný výcvik ve svém podniku a speciálně vybudovaném tréninkovém centru a následně nabízí úspěšným absolventům možnost zaměstnání. Aktivity cíleně vedou ke zkvalitnění výuky vybraných technických oborů se zaměřením na praxi a ke zvýšení počtu kvalitních absolventů technických oborů, kteří skutečně nastoupí do zaměstnání ve svém oboru.

Úřad Regionální rady Střední Morava Úřad, který má srdce Implementace standardu Investors in People na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava (Olomouc) představí projekt implementace mezinárodně uznávaného standardu Investors in People s třemi strategickými cíli. Těmi jsou efektivní systém personální práce, stabilní tým kompetentních profesionálů a organizační struktura podporující společné hodnoty. Součástí projektu byla také tvorba strategie pro rok 2008-2013 zahrnující vizi a poslání úřadu, který je moderním a proaktivním hráčem se zákaznickým přístupem.

ČSOB a.s. přichází s ČSOB Programem pro maminky a tatínky, jehož cílem je podpora rodičů i manažerů jednotlivých útvarů v dané situaci. Součástí aktivit je například příprava zaměstnanců z pracovně-právního hlediska, vytvoření zázemí pro dřívější návrat do zaměstnání, udržení znalostí v období mateřské a rodičovské dovolené, a rovněž informovanost rodičů o všech důležitých událostech ve firmě.

Cílem projektu České spořitelny a.s. Transformace oddělení Lidských zdrojů České spořitelny, a. s. je posunout HR ve společnosti mezi nejlepší ve skupině Erste i v regionu střední Evropy. A to prostřednictvím zlepšení kvality služeb poskytovaných HR ostatním útvarům banky, zvýšení efektivity HR, zjednodušení administrativních procesů, zlepšení dostupnosti HR služeb pro všechny zaměstnance.

Projekt společnosti ČEZ a.s. s názvem Strategický nábor je zaměřen na nábor technických expertů pro specializovaná pracoviště. Cílem je zvýšení atraktivity studia technických oborů u mladých lidí i rodičů a získat jejich zájem o uplatnění v energetice. Pro ČEZ je podstatné získat potřebný počet kvalifikovaných zaměstnanců.

Projekt Hodnoty společnosti Letiště Praha je iniciativou Letiště Praha a.s. Jeho realizace si klade za cíl definovat hodnoty společnosti, které splní roli sjednocujícího prvku všech HR procesů a budou sloužit jako jeden z výchozích podkladů pro vývoj kompetenčního modelu. Realizace probíhá s maximálním zapojením zaměstnanců, což přispívá k autenticitě definovaných hodnot a následné snazší implementaci a přijetí samotnými zaměstnanci společnosti.

Hlavním cílem projektu MVČR Akceptace specifických potřeb zaměstnanců a zaměstnankyň MV: nástroj k vyšší efektivitě práce je vytvoření funkčního systému přijímání, adaptace a stabilizace osob se specifickými potřebami na Ministerstvu vnitra. Projekt je založen na principech diverzity na pracovišti a pomáhá snížit absenci a fluktuaci zaměstnanců a zlepšuje inovaci a kreativitu mezi lidmi na pracovišti.

T- Mobile Czech Republic představí Re-design rozvoje zaměstnanců ve společnosti T-Mobile. Cílem projektu je navržení a implementace nové koncepce rozvoje zaměstnanců v primární návaznosti na strategii firmy. Rozvoj zaměstnanců by měl nyní nabízet větší možnosti, vyšší efektivitu a větší transparentnost vzdělávacích potřeb. Návrh počítá s novým konceptem rozvoje, zaměřeným především na neformální rozvoj a zavedením koučovací kultury, jako prostředku pro motivaci zaměstnanců.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. předložila projekt TALENTS ALUMNI „We are the team“ Talenti sami sobě. Jeho cílem je stabilizace klíčových zaměstnanců s manažerským potenciálem a podpora sdílení know-how, best-practises a spolupráce napříč jednotlivými divizemi. Projekt předkládá řešení v podobě Talents Alumni klubu, který je určen pro absolventy Talents CZ, kteří se chtějí i nadále potkávat, vzdělávat a předávat si zkušenosti a informace. Důležitou roli přikládá proaktivitě, samostatnosti a nápadům zaměstnanců, kterým tímto otevírá prostor. Devízou je také finanční nenáročnost celého projektu.

VZP ČR přišla s projektem „PUMY & SOVY“ Rozvoj talentů (TMA) a stabilizace a rozvoj klíčových zaměstnanců (KLÍČE). Projekt rozvoje talentovaných a klíčových zaměstnanců pomáhá nalézt zaměstnance s potenciálem k vedoucím rolím či k vedení projektových týmů a zajistí pro pojišťovnu dostatek perspektivních a schopných zaměstnanců, kteří pomohou naplnit strategické cíle pro rok 2013. Projekt zároveň řeší, jakým způsobem podpořit vztah mezi zaměstnanci a vizí, cíli, hodnotami a strategií společnosti a jak v rámci optimalizace zaměstnanců neztratit klíčové zaměstnance.

 

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ) je profesní nezisková organizace – sdružení právnických osob – která byla založena roku 1993 s cílem sdružit odborníky a zvýšit povědomí české veřejnosti o procesním řízení podniků v personální oblasti. Mezi naše členy patří v současnosti téměř 300 organizací. Společnost je řádným členem Evropské asociace personálního řízení (EAPM) a Světové federace asociace personálního řízení (WFPMA). Projekt Alternativa je jednou z iniciativ ČSRLZ – vedle dalších projektů jako ocenění nejlepších projektů a profesionálů v oblasti rozvoje lidských zdrojů HREA Excellence Award, nebo Zaměstnatelná budoucnost, projekt spolupráce mezi vysokými školami, studenty a zaměstnavateli.

Cena „HREA – Excellence Award“ vznikla s cílem ocenit nejlepší projekty a profesionály působící v oblasti lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k rozvoji své profese a společnosti, pro kterou pracují. Zvláštní důraz při hodnocení klade porota na vliv na podnikatelské výsledky, originalitu a inovativnost projektu, na přidanou hodnotu pro společnost či na dlouhodobý přínos pro obor. O cenu mohou usilovat jak komerční subjekty, tak neziskové organizace a úřady veřejné správy. Výběrová komise a odborná porota složená z profesionálů z oblasti rozvoje lidských zdrojů pak dle stanovených pravidel určí vítěze.

Pro více informací kontaktujte: