Rekodifikace soukromého práva přehledně a srozumitelně

Nový občanský zákoník bude účinný od 1. ledna 2014. Obecně se ví, že se dotýká všech oblastí lidského života – např. postavení jedince jako subjektu práva, jeho rodinných vazeb, správy jeho majetku, dědického práva a upravuje též to, jak osoby vstupují do závazků s jinými, jaké smlouvy uzavírají, nebo kdy vzniká povinnost nahradit jinému škodu. Občanský zákoník provází člověka od kolébky do smrti.

Ve stejný den vstoupí rovněž v platnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Zákon o obchodních korporacích bude zásadním právním předpisem pro oblast korporátního podnikání.

Nová právní úprava korporátního práva mění celou řadu stávajících institutů a zavádí i některé zcela nové. Co je to komanditní suma? Co je to kumulativní hlasování? Co je to monistický systém řízení akciové společností? K čemu slouží správní rada akciové společnosti? Jaká je odpovědnost členů korporátních orgánů? a další.

 

Ing. Mgr. Tereza Krupová

Vás srozumitelnou formou seznámí s podstatnými změnami, které Rekodifikace soukromého práva přináší.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE

10. 12. 2012