Gabriela Beránková Kudrnová

S pouhou teorií by naši poradci na trhu nezazářili

Rozhovor s Gabrielou Beránkovou Kudrnovou, ředitelkou HR a vzdělávání společnosti Partners

Finančně-poradenská společnost Partners má propracovaný vzdělávací systém, díky němuž u ní mohou uspět i lidé, kteří předtím v oblasti financí nepůsobili. Ovšem teorie není to jediné, co musejí poradci ovládat. Neméně důležitá je praxe, kdy již zkušený poradce školí poradce juniora nebo ředitel manažera. Specifikem Partners je dělení oblasti řízení lidských zdrojů na poradenskou síť a zaměstnance na centrále, přičemž poradci jsou OSVČ a zaměstnanci mají pevný pracovní poměr, takže přístupy HR jsou vůči nim rozdílné. Také proto se zde neuplatní klasický talent management, přesto však společnost pracuje na motivaci úspěšných - kromě povýšení a většího příjmu dostanou příležitost i nad rámec svých povinností. Mohou sami školit, podílet se na projektech v rámci centrály, účastní se strategických porad a slouží jako inspirativní příklad ostatním. Zájem o práci v Partners se stále zvyšuje, a to i proto, že společnost nabízí více cest, jak začít kariéru - vlastní strukturální firma, práce s bonitní klientelou ve VIP poradenské kanceláři nebo spolupráce formou franšízingového partnerství pod názvem Partners market.

Společnost Partners má nyní přes 3000 finančních poradců. Jakými specifiky se vyznačuje řízení lidských zdrojů ve vaší společnosti?

V naší společnosti si zakládáme na kvalitním vzdělání poradců, proklientském a etickém přístupu, transparentnosti a nezávislosti. S tím souvisí naše know-how. Nemám detailní přehled, jak to funguje v jiných společnostech na trhu, ale za nás bych zmínila několik bodů, které vnímám jako specifické pro Partners. Především všichni jsou si obchodními partnery, kolegy, a pomáhají si k lepším výsledkům, sdílí know-how. Přesně daná kariérová pravidla – každý ví, co musí splnit, aby se dostal výše. HR oddělení je flexibilní a otevřené novým nápadům a změnám. Spolupracovníky si vychováváme a učíme je všemu potřebnému od začátku – něco jako Baťovo kolečko. Ať k nám přijde kdokoli, začíná stejně jako ostatní, bez toho by nemohl být úspěšný. Zkušenosti sdílíme na firemních dnech, v rámci teambuildingu. Celkově je cílem vytváření příjemného a konstruktivního pracovního prostředí pro všechny.

Řízení lidských zdrojů ve společnosti Partners se orientuje především na poradce v síti, nikoli na zaměstnance. Jakým způsobem se uskutečňují procesy řízení ve vztahu k poradcům, kteří jsou se svými službami a klienty neustále v pohybu?

Přesně jak uvádíte, oblast řízení lidských zdrojů se u nás dělí na poradenskou síť a zaměstnance na centrále. Vzhledem k tomu, že poradci jsou OSVČ a zaměstnanci v drtivé většině mají pevný zaměstnanecký poměr, jsou oba přístupy rozdílné. Poradci v síti jsou rozděleni do menších skupin – ředitelských a manažerských struktur. V rámci nich jsou řízeni svými nadřízenými manažery, a ti zase řediteli, to by se dalo nazvat vertikální linií. Zároveň se jednotlivá ředitelství a struktury po horizontální linii setkávají a předávají si zkušenosti a know-how. .

Jak se v praxi daří naplňovat představy o ideální komunikaci v týmu s ohledem na vámi naznačenou složitější strukturu organizace zaměstnanců?

Velmi důležitým prvkem v oblasti rozvoje lidí jsou pravidelné porady jednotlivých týmů, které vedou nižší manažeři. Ti se pak potkávají s vyššími manažery a řediteli na individuální bázi a vzájemně řeší strategii vedení lidí v týmu.

Na první pohled je zřejmé, že vzdělávání hraje ve společnosti Partners zcela klíčovou úlohu. Jakým způsobem se zaměřuje na problematiku vzdělávání HR vaší společnosti?

Máme propracovaný vzdělávací systém, díky němuž u nás mohou uspět i lidé, kteří předtím v oblasti financí nepůsobili. S pouhou teorií by naši poradci na trhu nezazářili. Proto neméně důležitým pilířem našeho vzdělávání je výuka pomocí praxe a předávání zkušeností od seniorního směrem k juniornímu poradci nebo manažerovi. Zaškolení probíhá postupně, kdy nejprve nováček získá znalosti a dovednosti v rámci seminářů a individuální přípravou se svým manažerem, poté pozoruje při práci manažera, následně manažer nováčka a dává mu zpětnou vazbu. Teprve po „vychytání všech much“ u jednotlivých činností může již nováček pracovat sám.

Dá se říci, že kariéra poradce je na procesu neustálého vzdělávání založena – na počátku zájemce o práci poradce absolvuje výběrové řízení, měsíční školení a zkoušku z odborných znalostí. Jaký je zájem o práci poradce?

Zájem o práci v Partners se stále zvyšuje, mj. i proto, že umožňujeme různé cesty pro uskutečnění kariéry. Jednou z nich je klasické budování vlastní strukturální firmy s možností kariérního postupu, který může končit až pozicí Partnera společnosti. Další možností je kariéra přes VIP poradenskou kancelář, která je vhodná pro ty, kteří nechtějí budovat strukturální firmu, ale zaměřují se primárně na práci s bonitní klientelou. Další možností je pak spolupráce formou franšízingového partnerství. Jako jediná finančně-poradenská společnost máme franšízovou pobočkovou síť pod názvem Partners market. Ta je otevřena především těm, kteří už mají nějakou zkušenost s podnikáním a chtějí své zkušenosti a kontakty zúročit ve světě financí pod hlavičkou jedné z největších společností v oboru.

A jak velké procento uchazečů následně v tomto náročném sítu neobstojí?

Samozřejmě fluktuace je v naší branži poměrně častá, nic méně v porovnání s konkurencí ji máme daleko nižší. Navíc u nás se týká zejména těch, co v oboru začínají, ti co u nás vydrží první rok, zpravidla zůstanou dlouhodobě. Právě nižší fluktuace je dána velice pečlivým a propracovaný systémem přijímacího pohovoru a zaškolovacího systému zakončeného tzv. supervizí. Navíc u nás je podmínkou minimálně středoškolské vzdělání s maturitou. Z těch, kteří projdou supervizí, u nás následně ve firmě dlouhodobě působí jeden ze tří nováčků.

Lze předpokládat, že vedení lidských zdrojů vnímá právě kapitolu vzdělávání jako svou prioritu. Jaké povinnosti v oblasti odborného vzdělávání úspěšného poradce působícího u Partners čekají?

Na jedné straně to jsou povinné certifikace, které musí mít pro výkon poradenské činnosti: certifikát PPZ - podřízený pojišťovací zprostředkovatel, VZ - vázaný zástupce, registraci na penze, zkoušku na bankovní služby, AML test - tzv. ochrana proti praní špinavých peněz, investiční poradenství, úvěrové certifikace a další potřebné certifikace. Dále je to neustálé vzdělávání v oblasti produktů, tzn. v oblasti hypotečních úvěrů, investic, stavebního spoření, pojištění, které zajišťujeme jak z vlastních zdrojů, tak ze strany našich obchodních partnerů. A v neposlední řadě vzdělání zaměřené na podnikatelské a manažerské dovednosti .

Jak často a v jakém rozsahu poradci musí absolvovat odborný trénink?

Poradci se učí „neustále“. Jakým vzděláváním mají projít, určuje OSA vzdělávání, která shrnuje vzdělávání spolupracovníka Partners od přijímacího pohovoru až po post Partnera společnosti. Pro jednotlivé pozice máme odstupňované a propracované stupně vzdělávání, které když spolupracovník zdárně absolvuje, umožní mu to dostat se v rámci kariéry o stupeň výše.

Jak školení probíhají? Kteří lektoři jsou společností Partners vybíráni, aby zajistili vysokou kvalitu po odborné stránce?

Jak u nás vzdělávání funguje, jsem již částečně zmínila, zejména co se týká školení přímého nadřízeného a podřízeného. Kromě toho mají naši lidé k dispozici Partners akademii, kde působí jak interní, tak externí lektoři. V rámci Partners akademie si mohou manažeři a ředitelé objednat pro sebe a své lidi školení zaměřené na tzv. soft skills a rozvoj osobnosti, tedy komunikační, obchodní a manažerské dovednosti. Kromě jiného také zastřešujeme přípravný kurz EFPA pro získání certifikátu EFA – European Financial Advisor. V Partners již tento certifikát získalo padesát tři poradců.

Jak probíhá spolupráce s akademickým prostředím, ať již jde o získávání erudovaných lektorů či naopak hledání budoucích spolupracovníků  mezi talentovanými studenty?

Partners se jednotlivými projekty zaměřuje na spolupráci ve všech třech stupních akademického vzdělání – základního, středoškolského i vysokoškolského. Na základních a středních školách probíhá projekt Den finanční gramotnosti, který je zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti dětí a mládeže. Na školách přednáší vybraní lektoři Partners zcela zdarma.

A jak vypadá komunikace s vysokými školami, kde lze očekávat navázání nejužší spolupráce?

Daleko komplexnější je spolupráce s vysokými školami. Probíhá v rámci projektu „Umím si poradit“, a to již od prvního ročníku. Nejstarší je spolupráce s Mendelovou univerzitou a její Provozně-ekonomickou fakultou v Brně, dále spolupracujeme třeba s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, s Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Jana Ámose Komenského v Praze a s dalšími spolupráci připravujeme.

Jaké možnosti se tak stran finančního vzdělávání nabízejí vysokoškolským studentům?

Naši nejlepší poradci, manažeři a ředitelé se podílejí na vzdělávání studentů v oblasti financí, uplatnění na trhu práce, kdy se snaží studentům předat hodně poznatků z praxe, čímž doplňují teoretické znalosti studentů získané během jejich studia. Pokud má student zájem dozvědět se více o možnostech kariéry u nás, může využít individuálních konzultací s manažery, kteří zastřešují spolupráci s jednotlivými vysokými školami. V rámci spolupráce s univerzitami využíváme i jejich zdroje, přední profesoři vyučují v rámci přípravného kurzu EFPA.

Vy sama jste nyní zaštítila projekt Watchdog - kontrolní systém společnosti, jakým způsobem se uplatňuje tento systém ve vztahu k vzdělávání poradců?

Jak jsem již říkala, tak u nás klademe veliký důraz na kvalitu poskytovaných služeb a nezávislost. Z toho důvodu zde máme několik kontrolních orgánů, z nichž jedním je právě WatchDog. Ten má dvě role - preventivní a represivní. Na záležitostech, které zachytíme, ukazujeme spolupracovníkům, jaké postupy nejsou v pořádku, čeho a z jakých důvodů se vyvarovat. A samozřejmě v případě zjištění pochybení, přistoupíme k sankci, kterou může být napomenutí, finanční postih, podmínečné vyloučení či ukončení spolupráce.

V čem je podle vás proces kontinuálního vzdělávání u Partners odlišný od jiných společností?

Zaměřujeme se hlavně na to, aby poradce vykonával svou činnost proklientsky a kolegiálně. Aby věděl, že díky tomuto přístupu dosáhne toho, čeho chce. Protože je to podle nás jediný dlouhodobě udržitelný model, který funguje.

Jakými mechanismy je zajištěna efektivita vzdělávacích procesů?

Jednak je to správným nastavením procesů, jejich dodržováním a také výběrem těch správných lidí, kteří se na systému vzdělávání v Partners podílejí. Neméně důležitý je i výběr schopných nových spolupracovníků do naší společnosti.

Jakým způsobem dochází k finálnímu hodnocení úspěšnosti vzdělávání v závislosti na konkrétních výsledcích jednotlivých poradců?

K vyhodnocení úspěšnosti dochází vždy v rámci jednotlivých fází vzdělávání, tedy například u nováčků úspěšným složením supervize, u manažerů skrze Atestaci manažerů, splněním kritérií pro povýšení do jednotlivých pozic a u některých spolupracovníků dosažením certifikátu EFA.

Liší se nějakým způsobem proces vzdělávání u jednotlivých skupin poradců, anebo se dostává všem poradcům naprosto stejný druh a míra odborného zaškolení?

Vzdělávání je naprosto stejné pro všechny a odstupňované dle jednotlivých pozic, jak jsem o tom mluvila v souvislosti s OSOU vzdělávání.

Jakým způsobem pracuje společnost Partners s talenty v rámci procesu vzdělávání, kterým se daří lépe využívat znalostního potenciálu a dosahovat lepších výsledků než jejich kolegové?

Ve finančně-poradenském oboru není klasický talent management, jak ho znáte z firem s převážně zaměstnaneckou strukturou. To ovšem neznamená, že s talentovanými a úspěšnými spolupracovníky nijak v rámci Partners nepracujeme. Kromě povýšení, uznání a většího příjmu dostanou příležitost i nad rámec svých povinností. Mohou sami školit, podílet se na projektech v rámci centrály, účastní se strategických porad, čímž mají přímou možnost ovlivnit budoucí rozvoj firmy, a dáváme je jako inspirativní příklad ostatním.

Jedním z vašich cílů je vychovávat odborně zdatné osobnosti výborně se orientující ve světě financí, šéfy vlastních týmů a firem. Jaký vývoj tak začínajícího poradce plánujícího kariéru u Partners v ideálním případě čeká? Jak vypadá úspěšná kariéra u Partners? 

Každý rok posun do další manažerské nebo poradenské pozice, získání dalších zkušeností, znalostí, dovedností, které jsou uplatnitelné kdekoli. Získávání možností dalšího vzdělávání, ovlivňování různých strategických rozhodnutí v rámci řídicích orgánů jako Manažerská rada, Strategic Management Conference apod. V Partners si vybíráme spolupracovníky, kteří jsou proaktivní, sami se chtějí vzdělávat, posouvat dále, pracovat na sobě a být stále lepší a lepší a tyto znalosti a schopnosti předávat ostatním kolegům, a to nejen do sítě, ale i na centrálu. To je náš model úspěchu.

Doplňující otázky

Jak jste si vydělala své první peníze?

Vždy jsem se snažila dělat práce, které mě naučí něco nového, zajímavého a posunou mě dále. První peníze jsem si vydělávala jako malá prodejem zeleniny na trhu a poté jako náctiletá na různých asistentských pozicích.

Co si ráda přečtete nebo poslechnete?

Nejvíce mě uchvátí muzikálové písně. Ale velmi ráda si poslechnu i pop, jazz, blues a další hudbu, pokud má v sobě něco zajímavého, má dobrý rytmus a něco mi říká. Velmi ráda čtu kriminalistickou literaturu, u té si nejvíce odpočinu.

Kam se ráda vracíte?

Domů za svými blízkými.

Kdo je vám v životě největší inspirací?

Nechávám se inspirovat každým momentem či osobou, které mě mohou posunout dále.

 

Gabriela Beránková Kudrnová od 16 let získávala zkušenosti na asistentských pozicích ve finančním sektoru i mimo něj. Do světa financí našla cestu v roce 2004, a z poradkyně a manažerky se v roce 2010 vypracovala na vedoucí Klientského centra Partners na Václavském náměstí a projektovou manažerku pro centrálu Partners. Od roku 2013 působí jako ředitelka HR a vzdělávání. Je také členkou představenstva společnosti. Před čtyřmi lety dala jako nová předsedkyně zbrusu novou tvář Etickému výboru Partners, který dodnes funguje pod její taktovkou. Zastřešuje projekt WatchDog (kontrolní systém společnosti), vzdělávání pro franšízy Partners market, rozvíjí projekt VIP poradenských kanceláří, věnuje se spolupráci s vysokými školami a dalším projektům. Spravedlnost a dobré jméno společnosti jsou pro ni na prvním místě, a proto se za ně bude bít s velkým nasazením a vášní. Kromě toho se věnuje již řadu let zpěvu, hovoří anglicky a německy.

 

Rozhovor připravila


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace