5 biggest mistakes of talent management

5 největších chyb talent managementu

"I see five specific bad talent habits over and over again. They all threaten the effectiveness of the modern organization," according to Tomas Chamorro-Premuzic, professor of organizational psychology at University College London, in the Harvard Business Review website. He is also a vice president at Hogan Assessment Systems, a company focused on psychological assessments of job applicants and employees. So what mistakes do companies make?

1. Insufficient knowledge of corporate culture

The view of a company from the top down, i.e. from the highest levels of management, is often quite different from the view of ordinary employees. There is therefore a primary need to focus on what your corporate culture really looks like, not how you wish it looked.

2. Confusing employee engagement with satisfaction

The main goal of work is not employee satisfaction, but productivity. This can be achieved by improving employee engagement. In short, this means that managers should consider how to create interesting challenges for their employees instead of worrying about their satisfaction.

3. Ignoring office politics

Office politics include informal and often invisible forces that emphasize individual self-interests above the interests of the organization as a whole. The forces are everywhere and the more noticeable the more stress and dissatisfaction they cause. Office politics can even make employees consider leaving the company. Companies should therefore not underestimate this psychological phenomenon.

4. Misunderstanding leadership

Most managers are unfortunately, still being selected on the basis of their technical expertise or personal charisma rather than by their ability to build and manage teams. Charismatic leaders, moreover, often struggle with prioritizing their own interests ahead of the interests of the organization. The result is the absence of good leadership and even managerial incompetence.

5. Inability to use data

It is difficult to manage talent if you do not know which of your employees are talented. Employees should not be hired and promoted based only on intuition, but use hard data.

-kk-

  5 největších chyb talent managementu

  Stále dokola se setkávám s pěti špatnými způsoby řízení talentů, které ohrožují efektivní fungování moderních organizací,“ píše na webu Harvard Business Review Tomas Chamorro-Premuzic, profesor organizační psychologie na University College London a zároveň viceprezident společnosti Hogan Assessment Systems zaměřené na psychodiagnostiku uchazečů o práci a zaměstnanců. V čem tedy firmy chybují?

  1. Neznalost firemní kultury

  Pohled na firmu shora, tedy z nejvyšších pater managementu, často vypadá jinak než pohled zdola očima řadových zaměstnanců. Ze všeho nejdříve je proto třeba zjistit, jaká ve skutečnosti je vaše firemní kultura, nikoli jakou byste si ji přáli mít.

  2. Ztotožňování angažovanosti a spokojenosti zaměstnanců

  Hlavním cílem práce není spokojenost, ale produktivita zaměstnanců. Té lze dosáhnout posilováním angažovanosti. Stručně řečeno to znamená, že manažeři by se měli zabývat tím, jak pro své zaměstnance vytvářet zajímavé výzvy, nikoli se obávat o jejich spokojenost.

  3. Přehlížení negativních vlivů politikaření

  Politikařením se myslí neformální a často neviditelné síly, které vyzdvihují zájmy jednotlivců nad zájmy organizací. Existují všude a čím více si jich zaměstnanci všímají, tím roste jejich stres, nespokojenost a zájem setrvávat ve firmě. Firmy by proto tento psychologický fenomén neměly podceňovat.

  4. Nepochopení leadershipu

  Většina manažerů je bohužel stále vybírána na základě technické odbornosti nebo osobního charismatu spíše než podle schopnosti budovat a řídit týmy. Charismatičtí lídři navíc často bojují s upřednostňováním svých vlastních zájmů před zájmy organizace. Výsledkem je absence dobrého leadershipu a dokonce i manažerská neschopnost.

  5. Neschopnost práce s daty

  Těžko můžete chtít řídit talenty, jestliže nevíte, kdo z vašich zaměstnanců je talent. O povyšování a výběru zaměstnanců by neměla rozhodovat jen intuice, ale tvrdá data.

  -kk-

  Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School