Some tips on how to detect a lie when talking to someone

Několik tipů, jak během rozhovoru u druhého člověka detekovat lež

An HR manager often needs to be a bit of a psychologist. They must be able to “read” others and find out whether they will fit certain teams or job roles. Ideally, they should also be able to tell if a candidate or current employee is not telling the truth. Here are four tips on how to detect a liar.

Equivocation

As Forbes states, people who are lying often give unnecessarily long, vague and excessively complicated answers even to closed yes/no questions. Complicated answers should alert you, especially if they come from people who otherwise always speak briefly and to the point.

Inability to keep eye contact

Eyes are a gateway to the soul and can also tell you a lot about lying. Be on your guard if someone breaks or avoids eye contact, or keeps looking all around the room. At the end of the meeting, ask that person whether they have acquainted you with all potential risks connected to their proposal. If they avert their eyes before answering, beware: they may be concealing something from you.

Covering one's mouth with one's hand

A hand placed on any part of head is usually a sign of greater or lesser nervousness. A hand placed on the mouth when talking can then be a subconscious defensive reflex of someone who is saying something that is not entirely true.

Nervous movements

For many people, leg twitching can be just a bad habit that need not mean anything serious. However, if you are talking to someone who does not have such a habit but during the conversation starts nervously tapping or shaking their leg, beware: combined with other warning signs, this could indicate nervousness caused by conscious lying.

 

 

-mm-

  Několik tipů, jak během rozhovoru u druhého člověka detekovat lež

  Personalista musí často fungovat napůl i jako psycholog. Musí umět takzvaně „číst“ lidi či zjišťovat, jestli se hodí do určitých týmů nebo na určité pracovní role. A ideálně také poznat, jestli kandidát nebo současný zaměstnanec nemluví pravdu. Zde jsou tedy čtyři tipy, jak detekovat lháře.

  Mlžení

  Jak uvádí Forbes, když lidé lžou, často odpovídají zbytečně dlouhými, vágními a komplikovanými odpověďmi, a to i na uzavřené otázky typu ano/ne. Komplikované odpovědi by vás měly zarazit především u lidí, kteří se jinak vždy vyjadřují úsporně a věcně.

  Neschopnost udržet oční kontakt

  Oči jsou bránou do duše a mnoho nám prozradí i co se týče lhaní. Dejte si pozor na přerušený oční kontakt, uhýbání očima, těkání po místnosti. Ke konci schůzky se člověka, se kterým jednáte, zeptejte, jestli vás seznámil s úplně všemi riziky, které se potenciálně váží k jeho nabídce. Jestliže před odpovědí tento člověk uhne očima, dejte si pozor. Je totiž možné, že před vámi něco tají.

  Zakrývání úst rukou

  Ruka položená na kteroukoliv část hlavy většinou značí větší či menší míru nervozity. Ruka položená při mluvě na ústa pak může být podvědomým obranným reflexem člověka, který říká něco, co není slučitelné s úplnou pravdou.

  Nervózní pohyby

  U mnoha lidí může být klepání nohou normálním špatným zlozvykem, který nemusí značit nic závažného. Jestliže ale mluvíte s člověkem, který takový zlozvyk nemá, a při nějaké promluvě začne nervózně poklepávat nebo třást nohou, buďte na pozoru. V kombinaci s jinými varovnými signály se může jednat o projev nervozity při vědomém obelhávání.

   

   

  -mm-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu