Study: Develop local leadership development programs

Studie: Rozvíjejte lokální programy rozvoje leadershipu

Managers of large companies are today increasingly addressing the issue of building a global base of leadership talent. They should therefore expect that leadership may be dramatically different in different parts of the world. That is at least according to an international study by Bersin & Associates called Global Leadership, which is one of the largest studies of its kind. Based on assessments of more than 30,000 leaders in ten countries, the study describes the characteristics of leadership in different parts of the world.

The study focused on eight different factors defining leadership. It turned out that in emerging economies such as India and China, the greatest emphasis was placed on the skills needed for operational execution in companies. Leaders in these countries are primarily concerned with practical management, operational processes and management of individual performance.

In the Benelux and Scandinavia, on the other hand, leaders are much more focused on planning, strategy, communication and promoting change. They think more long-term and strive for the so-called common good. U.S. and UK leaders should be categorized between the above mentioned two groups of leaders. They combine strong focus on operations with strong responsibility for individual performance.

What do these differences mean for companies that want to build their base of leadership talent at the global level?

1. Sending employees abroad is not as simple as it seems

If your workers are to succeed abroad, you must prepare them for the radical change of culture and management style. Countries of the Middle East are for example a very challenging change for women in leadership positions. The decision-making process here is much slower and often the changes are dictated from above.

2. Leaders should be developed locally

Developing new business opportunities requires local leadership development programs focused on finding and developing local talents with high potential. They should not be imposed to follow the management principles from foreign countries.

3. Take your global business as a community

Do not try to suppress the cultural differences caused by the different values of people from different countries. Instead of trying to build a common "globalized" culture, rather build a set of global competencies and values and allow individual countries to optimize the management of their business for the local markets.

The entire study is available for download on the Bersin & Associates website here (for free after registration): http://marketing.bersin.com/GlobalLeadership.html

-kk-

  Studie: Rozvíjejte lokální programy rozvoje leadershipu

  Manažeři velkých společností dnes stále intenzivněji řeší otázku budování globální základny vůdcovských talentů. Měli by proto počítat s tím, že leadership v různých částech světa se může dramaticky lišit. Dokládá to například mezinárodní studie společnosti Bersin & Associates s názvem Global Leadership, která patří k nejrozsáhlejším studiím svého druhu. Na základě hodnocení více než 30 tisíc lídrů v deseti zemích světa popsala charakteristiku leadershipu v jednotlivých částech světa.

  Studie se zaměřila na osm různých faktorů definujících leadership. Ukázalo se, že v rozvíjejících se ekonomikách, jako je Indie nebo Čína, je kladen největší důraz na dovednosti potřebné pro řízení provozu firem. Lídři v těchto zemích se zabývají především praktickým managementem, provozními procesy a řízením individuální výkonnosti.

  V zemích Beneluxu a ve Skandinávii se naopak lídři mnohem více soustředí na plánování, strategii, komunikaci a prosazování změn. Uvažují více dlouhodobě a usilují o tzv. společné dobro. Američtí a britští lídři by se dali zařadit mezi dvě výše uvedené skupiny lídři. Propojují v sobě silné zaměření na provoz se silnou odpovědností za individuální výkony.

  Co tedy tyto rozdíly znamenají pro firmy, které chtějí budovat svou základnu vůdcovských talentů na globální úrovni?

  1. Vysílání zaměstnanců do zahraničí není tak jednoduché, jak se zdá

  Má-li váš pracovník v zahraničí uspět, musíte jej připravit na radikální změnu kultury a manažerského stylu. Země Středního východu jsou například velmi náročnou změnou pro ženy ve vedoucích funkcích. Proces rozhodování zde probíhá mnohem pomaleji a často jsou změny nařizovány shora.

  2. Lídry je třeba rozvíjet lokálně

  Rozvoj nových obchodních příležitostí si žádá lokální programy rozvoje leadershipu, které se zaměří na hledání a rozvoj lokálních talentů s vysokým potenciálem. Neměly by jim být vnucovány manažerské principy z cizích zemí.

  3. Vnímejte svůj globální byznys jako komunitu

  Kulturní rozdíly, které jsou dány rozdílnými hodnotami lidí z různých zemí, se nesnažte potlačovat. Namísto snahy o vybudování společné „globaliziované“ kultury proto raději budujte soubor globálních kompetencí a hodnot a zároveň umožněte individuálním zemím, aby optimalizovaly řízení svých obchodních aktivit pro lokální trhy.

  Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách Bersin & Associates zde (zdarma po registraci): http://marketing.bersin.com/GlobalLeadership.html

  -kk-

  Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu