Dohody mimo pracovní poměr

Léto je za dveřmi a s ním začínají i letní studentské brigády. Jaké podmínky musí být splněny a na co má zaměstnanec nárok?

Martina Kurková, E-Consulting Czech s.r.o.

Dle nového občanského zákoníku od roku 2014 může být dohoda mimo pracovní poměr sjednána se zaměstnancem, který dovršil věku 15 let a ukončil povinnou školní docházku. Povinná školní docházka končí s poslední školní hodinou, tedy v tomto roce 30. 6. 2016. Podepsat smlouvu se zaměstnavatelem je tedy možné teprve od 1. července 2016.

V současné době ale Poslanecká sněmovna projednává změnu v občanském zákoníku. Změna se bude týkat sjednání pracovního poměru nezletilého, kdy si může dopředu sjednat pracovní poměr nebo dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, aniž by zaměstnanec dovršil 15 let a ukončil školní docházku. Den nástupu ale musí být až bezprostředně po splnění těchto dvou základních podmínek.

Druhy dohod

Jaké druhy dohod mimo pracovní poměr máme a jaké jsou mezi nimi rozdíly? Je to Dohoda o provedení práce (dále jen DPP) a Dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ).

V případě DPP nesmí sjednaná práce přesáhnout 300 hodin za rok. Pokud zaměstnanec pracuje na základě více DPP u stejného zaměstnavatele, hodiny se za všechny tyto dohody sčítají. Pokud výše odměny přesáhne 10 000 Kč, je zaměstnanec povinen odvést , vedle daně z příjmu, pojistné na zdravotní pojištění a sociální pojištění (zahrnuje důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění). V případě, že odměna za dohodu nepřesáhne hranici 10 000 Kč, odvádí se z této odměny pouze daň z příjmu.

Dalším druhem dohod je dohoda o pracovní činnosti (DPČ), kterou může zaměstnanec vykonávat v rozsahu poloviny fondu pracovní doby. Pokud je tedy měsíční fond např. 176 hodin, zaměstnanec pracující na základě DPP může odpracovat maximálně polovinu, tedy 88 hod. V případě odvodů je zde hranice nižší – 2 500 Kč. Pokud tedy odměna přesáhne tuto hranici, je z odměny odváděno pojistné na veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění. Pokud by odměna nepřesáhla tuto částku, odvádí se pouze daň z příjmu.

Zaměstnanci, který vykonává činnost na dohodu mimo pracovní poměr, přísluší pouze nárok na odměnu za vykonanou práci. V kolektivní smlouvě lze pak sjednat doplňující podmínky, například nárok na dovolenou. Zaměstnanec má dále nárok na cestovní náhrady, ale pouze v případě, že to tak bylo písemně dohodnuto.

Slevy na dani

I v případě dohod mimo pracovní poměr lze uplatňovat slevy na dani, nicméně zaměstnanec si je může uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Nejčastějšími druhy slev jsou slevy na poplatníka a na studenta. V případě studia zaměstnanec musí doložit platný originál studijního potvrzení. Jak již bylo zmíněno výše, pokud odměna z dohody o provedení práce přesáhne již zmíněnou hranici 10 000 Kč, odvádí se z této odvody na zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu, na kterou si můžeme tyto slevy uplatnit. Uveďme si příklad:

Zaměstnanec si na dohodu o provedení práce vydělá u zaměstnavatele 11 000 Kč. Daný měsíc podepsal prohlášení poplatníka a dodal platné studijní potvrzení. Výpočet čisté mzdy tedy bude vypadat takto:

Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %)

715 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5 %)

495 Kč

Daň z příjmu

2 220 Kč

Sleva na poplatníka

2 070 Kč

Sleva na studenta

335 Kč

Daň po odečtení slev

0 Kč

Mzda k výplatě

9 790 Kč

 

V opačném případě, kdy by zaměstnanec neuplatňoval žádnou ze zmiňovaných slev, by mzda vypadala následovně:

Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %)

715 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5 %)

495 Kč

Daň z příjmu

2 220 Kč

Sleva na poplatníka

0 Kč

Sleva na studenta

0 Kč

Daň po odečtení slev

2 220 Kč

Mzda k výplatě

7 570 Kč

 

U dohody o pracovní činnosti je výpočet mzdy trochu odlišný a to v odvodu na zdravotním pojištění. Jak již bylo zmíněno, hranice pro odvádění povinných odvodů je 2 500 Kč. Pokud si zaměstnanec vydělá mezi 2 500 až 9 900 Kč a nedoloží zároveň studijní potvrzení (nebo jiný doklad prokazující, že jeho zdravotní pojištění hradí stát nebo on sám – např. u důchodců, žen na mateřské dovolené, OSVČ), je povinen odvést z této odměny tzv. doplatek do minima na zdravotním pojištění, který činí 13,5 %.

Pokud ale zaměstnanec doloží studijní potvrzení (bez podepsání prohlášení poplatníka), nedoplácí zaměstnanec tento doplatek a odvede pouze základní sazbu zdravotního pojištění ve výši 4,5 %. Pokud navíc zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka, je mu uplatněna i sleva na dani ve výši 2 070 Kč. Uveďme si tedy příklady těchto situací:

Zaměstnanec si na dohodu o provedení činnosti vydělal 8 000 Kč. Nedoložil studijní potvrzení a nepodepsal prohlášení poplatníka. Výpočet tedy bude vypadat takto:

Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %)

520 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5 %)

360 Kč

Zdravotní pojištění – doplatek do minimální mzdy (9 900 – 8 000) x 13,5 %

257 Kč

Daň z příjmu (15 %)

1 620 Kč

Sleva na poplatníka

0 Kč

Sleva na studenta

0 Kč

Daň po odečtení slev

1 620 Kč

Mzda k výplatě

5 243 Kč

 

V případě, že zaměstnanec doloží studijní potvrzení, bude výpočet vypadat takto:

Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %)

520 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5 %)

360 Kč

Zdravotní pojištění – doplatek do minimální mzdy (9 900 – 8 000) x 13,5 %

xxxxxx

Daň z příjmu (15 %)

1 620 Kč

Sleva na poplatníka

0 Kč

Sleva na studenta

0 Kč

Daň po odečtení slev

1 620 Kč

Mzda k výplatě

5 500 Kč

 

Jinak bude vypadat výpočet čisté mzdy, pokud zaměstnanec podepíše prohlášení poplatníka a zároveň doloží studijní potvrzení. Výpočet bude vypadat takto:

Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %)

520 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5 %)

360 Kč

Zdravotní pojištění – doplatek do minimální mzdy (9 900 – 8 000) x 13,5 %

xxxxxx

Daň z příjmu (15 %)

1 620 Kč

Sleva na poplatníka (2 070 Kč)*

1 620 Kč

Sleva na studenta (335 Kč)**

0 Kč

Daň po odečtení slev

0 Kč

Mzda k výplatě

7 120 Kč

 

*Sleva na poplatníka nelze uplatnit jako daňový bonus, tedy nelze jít do záporné hodnoty.

**Sleva na poplatníka pokryla plnou výši daně z příjmu, v tomto případě tedy sleva na studenta nemusela být uplatněna.